عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

– روایی و پایایی پرسش‌نامه

اعتبار یک مقیاس به مطابقت داده های جمع آوری شده پژوهشگر با دنیای واقعی تصریح داردو اعتبار مقیاس به این مورد بر می گردد که اختلاف نظاره شده در امتیازات مقیاس تا چه حدی ناشی از تفاوت واقعی میان ارزیابی و نه ناشی از خطای سیستماتیک یا تصادفی می باشد.پس روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد و پایایی مقیاس به این موضوع بر می گردد که تا چه اندازه می توان با تکرار اندازه گیری به نتایجی یکسان دست پیدا نمود.پایایی با اندازه گیری مکرر سازه یا متغییر مورد علاقه به دست می آید.هرچه درجه همبستگی بین امتیازات حاصل از اندازه گیری بیشتر باشد،مقیاس پایایی بیشتری دارد.در واقع قابلیت اعتماد یا پایایی، ابزاری می باشد که اظهار می‌دارد ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.

جهت تعیین روایی[1] (اعتبار محتوایی)پرسش‌نامه نظرسنجی از نمایندگی‌های کلیدی فروش شرکت مورد مطالعه از اساتید راهنما و مشاور و چند تن از کارشناسان شرکت صنایع کاشی الوند نظرخواهی شده و پرسش‌نامه به تأیید آن‌ها رسید. و برای تعیین پایایی[2] پرسش‌نامه با بهره گیری از داده‌های 25 پرسش‌نامه تکمیل شده آلفای کرونباخ از طریق نرم‌افزار SPSS محاسبه گردید و ملاحظه گردید که میان سؤالات 9186/0 همبستگی هست. که این مقدار برای تأیید پایایی پرسش‌نامه قابل قبول می باشد. قابل ذکر می باشد از مجموع 80 پرسش‌نامه نظرسنجی از نمایندگی‌های کلیدی فروش شرکت مورد مطالعه، 72 پرسش‌نامه قابل تحلیل به دست آمد. پس بازگشت پرسش‌نامه مذکور 90%  بوده می باشد.

در خصوص بازبینی برنامه بازاریابی شرکت مورد مطالعه تعداد 10 پرسش‌نامه تنظیم گردید و از هشت نفر از مدیران بخش‌های مختلف شامل، معاونت بازاریابی و فروش ،مدیر کارخانه، مدیر فروش، مدیر امور مالی و اداری، مدیر تولید، مدیر آزمایشگاه و تحقیقات، مدیر کنترل کیفیت، معاونت برنامه‌ریزی تولید و دو تن از کارشناسان فروش شرکت صنایع کاشی الوند نظرخواهی گردید.

پرسش‌نامه مذکور با در نظر داشتن نظر اساتید و استخراج از پرسش‌نامه‌هایی که قبلاً توسط محققین بهره گیری شده می باشد دارای روایی بوده و با در نظر داشتن مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده که عدد 8712/0 می‌باشد، پایا می باشد.

[1]Validity

[2]Reliability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد