عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

اقدامات مدیریت دانش

  • توجه کارکنان به مدیریت دانش[1]

مدت‌ها می باشد که تبیین فاصله بین آن چیز که «می‌دانیم» با آن چیز که واقعا «انجام» می‌دهیم مانند موضوعات کلیدی بعضی حوزه‌های علوم انسانی بوده می باشد. در حوزه دانش و هنر مدیریت، افراد مختلفی بر اهمیت کم کردن این فاصله در مدیران و سازمان‌ها تأکید کرده‌اند، و این مفهوم را در سطوح مختلف فردی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند. در روان‌شناسی نیز موضوع فاصله بین دانش و توجه با بروز رفتار از موضوعات مبنایی شناخت ریشه‌های بروز رفتار انسانی بوده می باشد. این موضوع در یادگیری حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی و به خصوص مدیریت و رفتار سازمانی دارای اهمیت بیشتری می گردد، زیرا که تعامل اثربخش بین حوزه اندیشه و اقدام در این زمینه‌ها تأثیر اصلی را در اثرگذاری نهایی بر محیط پیرامونی دارد.

هدف از پرداختن به این موضوع تنزل جایگاه اندیشه، نظریه، و یا دانش نیست، بلکه اهمیت دادن به سطحی از تعادل و تناسب بین دانش و اقدام می باشد. همچنین تأکیدی می باشد بر یادگیری از انواعی از تجارب عملی که بتواند یک محقق را نیز در یادگیری یکپارچه‌تر و اثربخش‌تر یاری بخشد، و از این طریق دانش ذهنی اثرگذار تری ایجاد کند ( آجزن[2] ، 1985 ) به گونه کلی توجه کارکنان به مدیریت دانش به گونه موثر به ایجاد چارچوبها و استانداردهایی برای تبیین و سازماندهی دانش سازمانی به کمک می کند و دانش افراد را نسبت به واقعیت ها تحت تأثیر قرار می دهد و در نهایت این در نظر داشتن دانش نیز موجب شکل گیری و تغییر توجه های جدید در سازمان می گردد( تاکئوچی و نانکا[3] ، 1995 )

-مشارکت کارکنان در مدیریت دانش[4] :

ﻣﻔﻬوم مشارکت را از یک دیدگاه می توان اینگونه تعریف نمود:  مشارکت عبارتست از  مجموعه گردش کاری و عملیاتی که تمام کارکنان یک سازمان را در طریقه تصمیم گیری های مربوط به آن سازمان دخالت داده شده و شریک می سازد.

تاکید ﺍﺻﻠﻲ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ در مدیریت دانش  ، همکاری ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ و داوطلبانه عموم افراد سازمان در ذخیره سازی دانش، به کارگیری دانش و اشتراک گذاری آن در سطح سازمان ﺍﺳﺖ و از ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ ، نظرات و ابتکارهای آنها در حل معضلات و مسائل سازمان بهره گیری می گردد.. ﻟﺬﺍ ﺍساس ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮ بنیان تقسیم اختیارات بین ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  و کارکنان استوار می باشد  . همچنین در تعریفی دیگر میتوان مشارکت کارکنان در مدیریت دانش را اینگونه تعریف نمود : به وجودآوردن نظام و فضایی توسط مدیریت که تمام کارکنان یک سازمان در طریقه تصمیم گیری ، تصمیم سازی و حل مسائل و معضلات سازمان با بهره گیری از دانش سازمانی همکاری و مشارکت نمایند. ( شیخ محمدی و تولیت زاده   ، 1380).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] attitude   knowledge management

[2] Ajzen

[3] Nonaka &  Takeuchi

[4]knowledge management process engagement

سوالات یا اهداف پایان نامه :

براساس مسئله ی تبیین شده،اهداف زیربرای پژوهش حاضر ارائه شده اند:

  1. سنجش تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
  2. سنجش تاثیر توجه کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت
  3. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،آزاد واحد رشت،پیام نور واحد رشت
  4. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه های مذکور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان با فرمت ورد