عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 جمع بندی دو رویکرد؛ ارائه الگوی تلفیقی

اکثر تحقیقات پیشین در ارتباط با توانمندسازی، رویکردهای سازمانی و روانشناختی را به­گونه مجزا مطالعه نمود­ه­اند به غیر از Klidas(2001) ، Laschinger(2004) و sibert(2004) تحقیقات حاضر به گونه واضح، فاقد کوشش سیستماتیک­ در این زمینه می­باشد و نیازمند مطالعاتی با دیدگاه جامع­تر می­باشد. یعنی تحقیقات نیازمند ساختارهای یکپارچه سازی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی می باشد. توانمندسازی به عنوان دو نوع توانمندسازی ساختاری و روانشناختی به گروه­های مختلف از افراد و مفاهیم برمی­گردد: مجموعه­ای از فعالیت­های مدیریت (توانمندسازی ساختاری) و توجه کاری کارمند (توانمندسازی روانشناختی). پس، گزاره­ای ایجاد خواهد گردید که توانمندسازی ساختاری و روانشناختی متمایزند اما به­گونه غیررسمی ساختارهای وابسته هستند جایی که توانمندسازی ساختاری، به عنوان مجموعه­ای از فعالیت­های مدیریت در حکم مقدمه­ای برای توانمندسازی روانشناختی فرض می شوند(kaite, 2011:7).

رویکرد ساختاری تا دهه 1980، به شدت مورد توجه دانشمندان این حوزه بود، اما این رویکرد در اقدام به تنهایی به نتایج موفق و باثبات در عرصه توانمندسازی دست نیافت. تحقیقات در حوزه توانمندسازی نشان داد که توجه صرف به مهیا ساختن شرایط فیزیکی و ساختاری در این جهت، نمی‌تواند تضمین کننده دستیابی به توانمندسازی کارکنان باشد. زیرا این فعالیت‌ها ارتباط مستقیمی با ادراک زیردستان از توانمندسازی دارد.

پس از  مطالعه‌ها و مطالعات اسپریتزر در باب توانمندسازی روانشناختی، توجه مطالعات به سمت کارهای وی سوق پیدا نمود. در نظر داشتن رویکرد روانشناختی به دلیل دست نیافتن مطالعات توانمندسازی ساختاری به نتایج کافی و فراگیر در محیط‌های کاری مختلف بود. زیرا که تا فرد از نظر ذهنی مستعد، آماده و معتقد به توانمندسازی نباشد، هر چند که کوشش‌های زیادی از سوی مدیران در جهت مساعد کردن محیط برای توانمند شدن کارکنان صورت گیرد، در نهایت این کوشش‌ با شکست روبه‌رو می گردد(احمدی و دیگران، 48:1389).

در تحقیقات دانشمندان حوزه توانمندسازی این موضوع به اثبات رسیده می باشد که رسیدن به توانمندسازی ساختاری مقدمه‌ای برای رسیدن به توانمندسازی روانشناختی می باشد. تاکید بر توانمندسازی روانشناختی بدون در نظر داشتن ایجاد توانمندسازی ساختاری منجر به ایجاد تضاد شناختی و دوگانگی شخصیت در محیط کار برای کارکنان خواهد گردید و در نهایت منجر به اثرات منفی به ویژه در عملکرد کارکنان می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
  • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
  • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
  • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد