تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پژوهش

همان گونه که در فصل اول اظهار شده می باشد این پژوهش،از حیث هدف یک پژوهش کاربردی می باشد.

پژوهش کاربردی،تحقیقاتی اند که نظریه ها،قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی[1] تدوین می شوند را برای حل مسائل   اجرایی و واقعی به کار می گیرند.این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تکیه دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند،این تأکید بیشتر به واسطه ی آن می باشد که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند.(خاکی،1386،202)

براساس اجرا یک پژوهش میدانی می باشد.این نوع پژوهش مطالعه های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان،کشف روابط و تعامل بین متغیر های گوناگون در ساختار های اجتماعی و سازمانی واقعی می باشد.به گونه کلی هر مطالعه  علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به گونه نظام یافته دنبال می کند. فرضیه ها را بیازمایند و غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی،کارخانه ها،سازمان ها،ومؤسسات اجرا گردد مطالعه ی میدانی تلقی می گردد.(خاکی،1386،ص216)

از حیث روش و گردآوری اطلاعات یک پژوهش توصیفی می باشد. پژوهش توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می گردد و لازم بذکر می باشد که یک پژوهش توصیفی آن چیز که را هست،توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود فرایند های جاری یا طریقه های در حال گسترش توجه دارد.(خاکی،1386،ص210)

3-3 جامعه و نمونه آماری

جامعه: عبارت می باشد از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر  که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند،صفت مشخصه، صفتی می باشد که بین همه  عناصر جامعه  آماری مشترک و متمایز کننده جامعه  آماری از سایر جوامع باشد.

نمونه:   عبارت می باشد از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که اظهار کننده ی ویژگی های اصل جامعه باشد.(عادل آذر ،1382)

این پژوهش در شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان صورت گرفته می باشد و تعداد افراد جامعه محدود می باشد، جامعه آماری پژوهش را رئیس شعب ،مدیران کل / ستادی و کارشناسان این شعب که در مجموع 50 نفر می باشند، تشکیل می دهد،جدول شماره 3-1 به تفکیک تعداد جامعه مذکور را نشان می دهد،

[1]تحقیقات بنیادی در انتزاعی ترین شکل خود به مقصود ایجاد و پالایش نظریه ها انجام می شود وبه کشف قوانین و اصول علمی می پردازد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

  • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
  • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

  • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه