عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

: اختصار تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFAS) در حوزه مالی اداری

نقاط قوت در حوزه مالی اداری: نسبت پست‌های بلاتصدی هیأت علمی با وزن 185/0، رتبه 12/3 ، نسبت کلاس‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان اداری با وزن 183/0، رتبه 52/2 ، نسبت کارکنان اداری با مدرک لیسانس و بالاتر به کل کارکنان اداری با وزن 096/0 و رتبه 80/2 ، نسبت کارکنان اداری شاغل در پست‌های تخصصی با وزن 088/0 و با رتبه 30/3 ، نسبت پست‌های مصوب هیات علمی به کل هیات علمی با وزن 088/0 و رتبه 96/2 ، نسبت پرسنل بهره گیری کننده از بیمه‌های تکمیلی به کل کارکنان با وزن 076/0 و رتبه 00/3 می‌باشند .

 نقاط ضعف در حوزه مالی اداری: نسبت رایانه‌های متصل به اینترنت به کل دانشجویان و پرسنل با وزن 074/0، رتبه 34/2 ، نسبت کارکنان اداری به کل دانشجویان با وزن 074/0، رتبه 02/3 ،سرانه رایانه اعضائ هیات علمی با وزن 064/0 و رتبه 64/2 ، نسبت اعضائ هیات علمی منفک شده از دانشگاه با وزن 072/0و رتبه 763/2 محسوب می شوند. با در نظر داشتن جمع امتیاز‌ها (850/2)، به گونه کلی می‌توان گفت واکنش دانشگاه نسبت به  نقاط قوت و ضعف در حوزه مالی اداری اندکی کمتر از متوسط بوده می باشد (جدول 17).

 

جدول 17. اختصار تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFAS) در حوزه مالی اداری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد