تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

اختصار تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFAS) در حوزه دانشجویی و فرهنگی

نقاط قوت در حوزه دانشجویی و فرهنگی: نسبت دسترسی دانشجویان به منابع علمی با وزن 136/0، رتبه 02/3 ، وضعیت دانشجویان متقاضی خوابگاه که ساکن خوابگاه شده‌اند به کل متقاضیان خوابگاه با وزن 135/0، رتبه 80/2 ، میانگین اندازه رشد سرانه دانشجویی دانشگاه در هر سال تحصیلی با وزن 135/0، رتبه 52/2 ، نسبت دانش‌آموختگان شاغل در رشته مرتبط به کل دانش‌آموختگان با وزن 094/0 و رتبه 36/2 ، نسبت دانشجویان عضو تشکل‌های دانشجویی به کل دانشجویان با وزن 094/0 و رتبه 06/3 ، درصد پاسخگویی مرکز مشاوره به نیازهای دانشجویی با وزن 083/0 و رتبه 28/2 ، نسبت بازدیدهای علمی به گروه‌های آموزشی با وزن 072/0 و رتبه 92/2 ، نسبت توزیع دانشجو به تفکیک جنس در هر رشته آموزشی با و زن 031/0 و رتبه 38/2 می‌باشند .

 نقاط ضعف در حوزه دانشجویی و فرهنگی: نسبت تخلفات دانشجویی به کل دانشجویان با وزن 062/0، رتبه 74/2 ، نسبت دانشجویان به اعضای هیأت علمی با وزن 031/0، رتبه 460/2 ، نسبت دانشجویان انصرافی به کل دانشجویان با وزن  059/0 و رتبه 16/3، نسبت دانشجویان اخراجی به کل دانشجویان با وزن 039/0 و رتبه 80/2 ، نسبت دانشجویان مشروطی به کل دانشجویان با وزن 029/0 و رتبه 64/2  محسوب می شوند. با در نظر داشتن جمع امتیاز‌ها (73/2)، به گونه کلی می‌توان گفت واکنش دانشگاه نسبت به  نقاط قوت و ضعف در حوزه دانشجویی و فرهنگی اندکی کمتر از متوسط بوده می باشد (جدول 13)

 

 

جدول 13. اختصار تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFAS) در حوزه دانشجویی و فرهنگی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد