عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

– سؤالات پژوهش

 1. رویکرد موجود صنایع کاشی الوند به برنامه‌ریزی بازاریابی چیست؟
 2. نقاط ضعف و قوت صنایع کاشی الوند و فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه مدیران چیست؟
 3. اهداف فروش صنایع کاشی الوند چگونه تعیین می شوند؟
 4. دیدگاه نمایندگی‌های فروش صنایع کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

4-3- روش‌های گردآوری اطلاعات

در پژوهش حاضر به مقصود صرفه‌جویی در وقت، اسناد زیر به عنوان اطلاعات دست دوم یا ثانویه پیش از اقدام به گردآوری داده‌های اولیه جمع‌آوری شدند:

الف- اطلاعات مربوط به عملکرد صنعت کاشی سرامیک (اطلاعات خارجی).

ب) اطلاعات مربوط به شرکت مورد مطالعه (اطلاعات داخلی)، شامل:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • نمودار سازمانی
 • تبیین وظایف واحد فروش
 • بروشور و کاتالوگ‌های خود شرکت و رقیبان
 • سایت اینترنتی مربوط به خود شرکت و رقیبان
 • فرم گزارش فروش
 • تجزیه و تحلیل فروش (داخلی و صادراتی)
 • تجزیه و تحلیل شکایت‌های مشتریان
 • فرم‌های قرارداد با نمایندگان فروش
 • شرایط داد و ستد شرکت با مشتریان
 • تبیین هرگونه پژوهش بازاریابی که در یکی دو سال اخیر انجام گرفته می باشد.

داده‌های اولیه نیز با بهره گیری از ابزار پرسش‌نامه به طرق مختلف، اعم از مراجعه حضوری و یا ارسال از طریق نمابر و مصاحبه‌های حضوری و تلفنی با مدیران بخش‌های مختلف و کارکنان بخش فروش صنایع کاشی الوند و نمایندگی‌های فروش صنایع کاشی الوند گردآوری شده می باشد.

به مقصود شناسایی رویکرد موجود شرکت مورد مطالعه به برنامه‌ریزی، پرسش‌نامه‌ای حاوی 10 سؤال از دو پرسش‌نامه تحت عناوین بازبینی برنامه‌ریزی (هتن[1]، 1387) و برنامه‌ریزی برنامه بازاریابی (کونانت و وایت[2]، 1999) استخراج و به مقصود انطباق هر چه بیشتر با نیازهای سازمان تعدیل شده و برای پاسخ‌گویی در اختیار مدیران بخش‌های مختلف قرار گرفته می باشد. رویکرد مذکور بر اساس مقیاس پنج‌گانه لیکرت، مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. این مقیاس درجات بسیار موافق، موافق، بی‌تفاوت، ناموافق و بسیار ناموافق را در بر می‌گیرد و پاسخ‌دهندگان اندازه موافقت یا مخالفت خود را نسبت به عبارات اظهار شده ابراز می‌دارند.

[1]Hatton

[2]Conant & White

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد