تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

 • ارتباط با سرپرست:

تعریف نظری: کیفیت ارتباط تبادلی میان فردی بین کارمند و مدیرش که مربوط به رضایت کارمند از مدیر و شامل همه نوع رضایت از عملکرد، تعهد، تعارض تأثیر، وضوح تأثیر، صلاحیت فرد و گردش تمایلات می گردد (جو،2007).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی:  مقصود از ارتباط با سرپرست در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 19 تا 24  پرسشنامه به صورت زیر می باشد.

 • مدیرم واقعا˝ به ایده های من توجه دارد.
 • مدیرم در تعامل با من منصفانه برخورد می کند.
 • مدیرم بخاطر انجام درست کار به من هدیه یا پاداش می دهد.
 • مدیرم به من کمک می کند تا معضلات کاری را حل نمایم.
 • من ارتباط خوبی با مدیرم دارم.
 • من طرفداری کاری خوبی از مدیرم می بینم.

 

 • ارتباط با همکار:

تعریف نظری: اندازه ارتباط عاطفی و کاری که بین همکاران وجود داشته را گویند (کوالهو و همکاران، 2011).

تعریف عملیاتی: مقصود از ارتباط با همکار در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 25 تا 27  پرسشنامه به صورت زیر می باشد.

 • همکارانم وفادارند.
 • همکارانم برای من دل نشینند.
 • همکارانم رفتار دوستانه ای دارند.

 

تعریف نظری: اندازه ارتباط به وجود آمده بین کارکنان و مشتریان را گویند (کوالهو و همکاران، 2011).

تعریف عملیاتی: مقصود از ارتباط با مشتری در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 28 تا 30  پرسشنامه به صورت زیر می باشد.

 • مشتریان قابل اعتمادند.
 • مشتریان به وعده های خود اقدام می کنند.
 • مشتریان وفادارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

 • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد