تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

2 توانمندسازی روانشناختی[1]

نخستین بار در سال 1990، توماس و ولتهوس[2] بر اساس تحقیقات کانگر و کاننگو، این بعد جدید توانمندسازی را مورد توجه قرار دادند. این رویکرد که  توانمندسازی روانشناختی، انگیزشی و ارگانیکی نامیده می گردد، با دیدگاهی متفاوت نسبت به رویکرد سازمانی به موضوع توانمندسازی می نگرد. در این دیدگاه، بین ویژگی های وضعیتی(مانند اقدامات مدیریتی) و تصورات شخصی کارکنان( شامل ادراک و اعتقاد کارکنان درمورد قدرت، شایستگی و کارمدی آن ها) تفاوت هست. از این منظر اجرای ویژگی های وضعیتی تنها بخشی از شرایط توانمندسازی را محقق می کند که لزوما منجر به ایجاد توانمندسازی در کارکنان نمی گردد(احمدی و دیگران، 26:1386).

توانمندسازی روانشناختی عبارت می باشد از ایجاد شرایط لازم برای ارتقای انگیزه افراد در انجام وظایفشان از طریق پرورش احساس شایستگی و یا کاهش احساس بی قدرتی در آن ها(Greenberg and Baron, 2003:399).

به عقیده توماس و ولتهوس، به کارگیری توانمندسازی به عنوان الگوی جدید انگیزشی، زمانی گسترش پیدا نمود که رقابت جهانی، ضرورت انجام پژوهش های متعدد را برای یافتن شکل های جدیدی از مدیریت که افراد را تشویق به ریسک پذیری، تعهد و نوآوری نماید، اجتناب ناپذیر ساخت. این طریقه، به ویژه در حوزه های رهبری و فرهنگ سازمانی نمود بیش تری یافته بود. در این تحقیقات بر اهمیت ترغیب به انجام وظایف به جای دستوری بودن آن ها، معنادار ساختن کارها و هویت بخشی آن ها در مشاغل تاکید ورزیدند. توماس و ولتهوس در چارچوب این بعد از الگوی انگیزشی، توانمندسازی را در سطح تجزیه و تحلیل وظایف به کار گرفتند. بریف و آلداگ با بهره گیری از عبارت “انگیزش درونی کارکنان”، توانمندسازی را به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی شغل تعریف کردند(Thomas and Velthouse, 1990:666). انگیزش درونی شغل، تصریح به تجارب مثبتی دارد که افراد به گونه مستقیم از وظایف خود کسب می کنند و دربرگیرنده شرایط انرژی زایی می باشد که در ارتباط مستقیم با آن وظیفه، به آن ها رضایت مندی می دهد. این تجارب عبارت اند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

      احساس معنی داری[3]: ارزش کار در ارتباط با کمال مطلوب ها و معیارهای ارزشیابی کار وقتی با معنی می باشد که بین نیازمندی های کار و باورها، ارزش ها و رفتارهای فرد سازگاری وجود داشته باشد. فردی که چنین کاری را انجام می دهد به احتمال زیاد احساس توانمندی می کند(احمدی و دیگران،1389; شاه حیدری پور و کمالیان، 1390).

احساس شایستگی[4]: یعنی شخص، به داشتن توانایی برای انجام یک کار خاص به شکل مطلوب باور داشته باشد. چنین کسی با احساس شایستگی یقین می کند که برای نیل به عملکرد بالا در یک وضعیت خاص توانمند می باشد(احمدی و دیگران،27:1386).

[1] psychological empowerment

[2] Thomas & Velthouse

[3] meaning

[4] competency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
  • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
  • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
  • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد