تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

مقدمه

در این فصل پس از ذکر مقدمه ای مختصر بطور مجزا و در سه بخش،  متغیرهای معرفی شده در فصل اول پژوهش را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در بخش اول به مطالعه مفاهیم،  تعاریف،  مدل و نظریه­های مختلف پیرامون متغیرهای وابسته پژوهش یعنی اقدامات مدیریت دانش و عملکرد شغلی کارکنان خواهیم پرداخت و بدلیل اهمیت موضوع کوشش می­نماییم حتی المقدور این متغیرها را از زوایا و ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار دهیم و دیدگاه صاحبنظران متعدد عرصه رفتار سازمانی را در این خصوص بازگو نماییم و اهمیت پرداختن به آن را نشان دهیم. در بخش دوم به مطالعه متغیر مستقل پژوهش یعنی جو اخلاقی سازمانی می­پردازیم و ضمن مطالعه ابعاد مختلف این مفهوم نشان می­دهیم که این متغیر در ادبیات رفتار سازمانی چگونه همواره تأثیر بسزایی در تبیین مشارکت کارکنان در اقدامات مدیریت دانش و در نهایت عملکرد شغلی شان اعمال نموده می باشد. و در نهایت در بخش سوم بطور مختصر به تحقیقات انجام شده در این زمینه خواهیم پرداخت.

2-1-1 تعریف اقدامات مدیریت دانش

قبل از تبیین مفهوم مدیریت دانش، لازم می باشد که توضیحی درمورد نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش که دراین پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد بپردازیم.

دانش در دهه اخیر به عنوان یک منبع مهم سازمانی در نظر گرفته شده می باشد و پس مدیریت مؤثر آن برای موفقیت سازمان حیاتی می باشد. معضلات و موانعی که در مسیر پیاده سازی فرایندهای مدیریت دانش ایجاد می شوند، لزوم اهمیت آماده سازی افراد جهت پذیرش فرایندهای مدیریت دانش در سازمان را بیش از پیش عیان می سازد.در این راستا نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش یکی از مقوله هایی می باشد که اهمیت در نظر داشتن منابع انسانی و روابط آنان را بیش از پیش در مدیریت دانش سازمان نشان می دهد.

اقدامات مدیریت دانش در این پژوهش شامل سه متغیر توجه کارکنان به مدیریت دانش ، مشارکت کارکنان در مدیریت دانش و رضایت کارکنان از مدیریت دانش می باشد .(شکل 2-1) .در ذیل به تفکیک به تعریف و تشریح هر یک از متغیرها خواهیم پرداخت:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

براساس مسئله ی تبیین شده،اهداف زیربرای پژوهش حاضر ارائه شده اند:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. سنجش تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
  2. سنجش تاثیر توجه کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت
  3. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،آزاد واحد رشت،پیام نور واحد رشت
  4. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه های مذکور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان با فرمت ورد