تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

تعهد سازمانی[1]

تعهد سازمانی عبارتست از حالتی که کارمند اهداف و سازمانی که در آن کار می کند را معرف خود می‌داند آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باشد.( رابینز[2]،238:1378)

بر اساس مدل سه بخشی آلن و می یر تعهد شامل سه مولفه می باشد:

  • تعهد عاطفی[3]: احساس تعلق و وابستگی به سازمان و کسب هویت با آن.
  • تعهد مستمر[4]: احساس نیاز به ماندن در سازمان و محاسبه سود و زیان ناشی از ترک آن.
  • تعهد هنجاری[5]: احساس وفاداری به ارزش‌ها و اهداف سازمان.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- رضایت شغلی[6]

رضایت شغلی، نوعی احساس رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان می باشد که با کار مناسب با استعدادها، اندازه موفقیت در شغل، تامین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه‌های موفق و جو سازمانی ارتباط دارد ( میرکمالی، 1378).

 

 

4-مشتری مداری[7]

انتشار اطلاعات مربوط به مشتریان در سراسر سازمان، تدوین استراتژی ها و تاکتیک های خاص جهت برآورده ساختن نیازهای بازار به شکل عملی و از سوی کلیه واحدهای سازمان و وجود حس تعهد نسبت به برنامه های مربوطه در سراسر سازمان Shapiro,1984:424)).

 

10-1 تعاریف عملیاتی واژگان

توانمندسازی: توانمند سازی بعنوان توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان می باشد.

[1] Organizational commitment

[2] Robbins

[3] Emotional commitment

[4] continuously commitment

[5] Normative commitment

[6] Job Satisfaction

[7] Customer Orientation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
  • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
  • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
  • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد