تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

1-1-1-                 متغیر های مستقل:

متغیر های مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد. یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد، متغیر وابسته هست و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد( حسن افرا، 1388، 7 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر های مستقل در این پژوهش عبارتند از:

1.مدیریت روابط با مشتریان(crm)

2.مدیریت زنجیره تامین(scm)

3.مدیریت دانش(km)

 

1.مدیریت روابط با مشتریان(CRM):

CRM از سه بخش اصلی تشکیل شده می باشد. مشتری، روابط و مدیریت. مقصود از مشتری، مصرف کننده نهایی می باشد که در روابط ارزش آفرین تأثیر طرفداری کننده را دارا می باشد. مقصود از روابط ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمندتر از طریق ارتباط یادگیرنده می باشد و مدیریت خلاقیت و هدایت یک فرایند کسب و کار مشتری مدار و قراردادن مشتری در مرکز فرآیندها و تجارت می باشد.

2.مدیریت زنجیره ای تأمین(SCM):

پژوهشگران و نویسندگان مختلف، توجه ها و تعاریف مختلفی از زنجیره تأمین ارائه نموده اند.بعضی تأمین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اند وچنین نظری تنها بر عملیات خرید در رده اول یک سازمان تمرکز دارد.گروه دیگر به زنجیره تأمین دید وسیع تری داده و آن را شامل سرچشمه های تأمین برای سازمان می دانند.بدین ترتیب زنجیره تأمین عبارت خواهد بود از تأمین کنندگان رده اول،دوم و سوم و غیره.چنین نظری صرفاً به تحلیل شبکه تأمین خواهد پرداخت.دیدگاه سوم توجه زنجیره تأمین ارزش پورتر می باشد که در آن زنجیره تأمین شامل فعالیت های مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی می باشد.گروهی نیز زنجیره تأمین را مجموعه ای از توجه ها و تفکرات می دانند که وظیفه آن هم افزایی(سینرژی) در عملکرد نهایی شرکت می باشد(رجب زاده و دیگران،1386،ص190). مدیریت زنجیره تأمین به هماهنگی مواد اولیه،تولیدات و گردش اطلاعات بین تأمین کنندگان،تولیدکنندگان،توزیع کنندگان،خرده فروشان و مشتریان مربوط می گردد.مدیریت زنجیره تأمین اغلب به یکپارچگی ارتباطات میان و درون سازمانی و هماهنگی بین انواع مختلف ارتباطات در زنجیره نیاز دارد(min yu&et al,2009,p2).

3.مدیریت دانش(KM):

داده اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل می دهد و عبارت می باشد از ارقام،اعداد،نمودارها و نظایر اینها که خود به خود تولید معنی نمی کند( (berney,1991,p100دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل می دهد. این سطح،داده های کمی اختصار شده را در بر می گیرد که گروه بندی،ذخیره،پایش و سازماندهی شده اند تا بتوانند معنی دار شوند.این داده ها هم دانش را نشان نمی دهند،آنها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند.اطلاعاتی که مدیر می تواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد(رادینگ،1383،ص39) و در نهایت مدیریت دانش به فرآیند شناسایی، انتخاب، سازماندهی و تلخیص و دسته بندی اطلاعات ضروری برای کسب و کار تصریح دارد: به گونه ای که عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی شرکت را بهبود ببخشد( شفیع زاده، 1386 ، 38 ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

  1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
  2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
  3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
  4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد