پایان نامه ارشد درباره 
مصرف کننده، اثر بخشی تبلیغات، تغییر رفتار، زیبایی شناسی No category

تمرکز دارد. متقاعد سازی به دوشیوه اصلی و پیرامونی انجام می شود:۱_متقاعد سازی اصلی:هرگاه افراد درگیر پردازش اطلاعاتی شوند که در پیام وجود دارد، متقاعد سازی اصلی است.
۲_ متقاعد سازی پیرامونی:هرگاه به نشانه های ترغیب کننده مانند منزلت یا جذابیت پاسخ دهند، متقاعد سازی پیرامونی است.
Cacioppo& Petty
الف)پردازش با درگیری بالا
۱_پاسخ شناختی
۲_تغییر باور و طرز تلقی
۳_تغییر رفتار
ب)پردازش با درگیری پایین
۱_تغییر باور
۲_تغییر رفتار
۳_تغییر طرز تلقی
مدل احتمالی پیچیدگی
ELM
۱۹۸۴
۲۵

ادامه جدول (۲-۱)
معرفی مدل
ارائه دهنده
سلسله مراتب مدل (الگو)
نام مدل و سال ارائه
ردیف
طبق این مدل با در نظر گرفتن ۲عامل:
۱_میزان درگیری افراد در خرید در حالت کم وزیاد
۲_اینکه در امر خرید افراد تحت تأثیر منطق وتفکر یا احساسات هستند چهار حالت یا۴ گروه استاندارد تعریف شده است:
۱_خرید عقلایی(آگاهی دهنده)
۲_خرید آزمایشی(متأثر کننده)
۳_خرید روزمره یا براساس عادت(روزمره)
۴_خرید واکنشی(ارضاء کننده)
Vaughn Richard
A)Economic
۱_Learn
۲_Feel
۳_Do
B)Psychological
۱_Feel
۲_Learn
۳_Do
C)Social
۱_DO
۲_Learn
۳_Feel
D)Responsive
۱_Do
۲_Feel
۳-Learn
مدل چگونگی کارکرد تبلیغاتی واقن
۱۹۸۶
۲۶
این مدل ضمن ارائه تعاریف گوناگون از اثر بخشی، بیان می کند که هر چه اطلاعات ارائه شده در تبلیغات بیشتر، غنی تر و دقیق تر باشد، اثر بخشی تبلیغات بیشتر است.
Tim Ambler
&
Vakratsas
۱_ورودی
۲_فیلتر(غربال)
۳_مصرف کننده
۴_رفتار مصرف کننده
مدل چگونگی کارکرد تبلیغات
V&A
۱۹۹۹

۲۷
این مدل از نظر طرز یکپارچه نمودن مدل ها و طرز تفکر های مختلف با مدل های دیگر تفاوت دارد. الگوهای به کار رفته در این مدل شامل دو حوزه است. ابتدا یک مفهوم وظیفه ای از اینکه کاربران چگونه و چطور به اینترنت وارد می شوند. و دوم یک مفهوم پردازشی که کاربر آن چه می کند.
Rogers
&
Thorson
۱_محرک های اینترنتی
۲_ابزار شناختی
۳_نوع تبلیغ
۴_خروجی ها
مدل تبلیغات اینترنتی(تعاملی)
IAM
۲۰۰۰
۲۸
این مدل شامل ۴بخش اصلی مبتنی برتئوری استفاده و رضایت مندی است. که عبارتند از:
۱_انگیزه های اساسی قبل از بازدید یک وب سایت
۲_مدت زمان حضور در سایت
۳_تعاملات یا فعالیت های دو سویه در طی یک بار در معرض نمایش بودن
۴_طرز تلقی و قصد خرید پس از بازدید از وب سایت.
HunjunKo
۱_انگیزه ها
۲_تعامل دریافت شده
۳_خروجی های تبلیغات
مدل تساوی ساختاری
تبلیغات تعاملی
SEMIA 2005
۲۹
ادامه جدول (۲-۱)
معرفی مدل
ارائه دهنده
سلسله مراتب مدل (الگو)
نام مدل و سال ارائه
ردیف
هدف محققان در این مدل جدید ارائه مدل اثر بخشی تبلیغات برای وب سایتهای تبلیغاتی شرکت ها بود، به منظور ارائه یک چهارچوب مفهومی برای اثر بخشی که عملکرد کلی وب سایتهای شرکت ها را در جهت انجام تبلیغات چند گانه و اقدامات ترویجی و بازاریابی رابطه ای مورد ارزیابی قرار دهند.
عوامل الکترونیک مورد برسی در این تحقیق عبارتند از:
۱_محتوای تبلیغات
۲_ارتباطات
۳_بازخورد
۴_خدمت به مشتری یا مصرف کننده
۵_تعامل
۶_اثر عوامل هنری و زیبایی شناسی
Fotini
Patsioura

Maro
Vlachopoulou

Vicky
Manthou
۱_محرک های محتوایی
Content Motives
۲_محرک های ارتباطی
Communication Motives
۳_باز خورد
Feedback
۴_خدمت به مشتری
Customer service
۵_تعامل و جستجوگری
Interactivity & Navigability
۶_اثر عوامل هنری و زیبایی شناسی
Aesthetics Factors

مدل اثر بخشی تبلیغات در وب سایتهای شرکتی
۲۰۱۰
۳۰

۲-۸- مدل آیدا۲
در این پژوهش در راستای ارزیابی اثر گذاری تبلیغات بر جذب مشتریان بیمه اتومبیل، مدل آیدا که از مؤثرترین مدلهای علمی ارزیابی تبلیغات است استفاده شده است. فرانسیس کریک و جیمز واتسون در سال ۱۹۵۳ یک مدل از پژوهش های تبلیغاتی ارائه نمودند(Popescu,2012:687). مدل AIDA برای اولین بار توسط لوئیس در سال ۱۸۹۸، پایه گذاری شد (Petit et al, 2011). در واقع این مدل یک مدل فروش است که فرایند فروش را ترسیم می کند. مطالعات مختلفی که در بازار بیمه های زندگی در ایالات متحده انجام گردید، این مدل را بعنوان مدل احتمالی عمل خرید محصول، از چشم انداز مشتری در قالب چهار مرحله معرفی نمود (Ferrell and Hartline, 2005). چارچوب AIDA مدلی مترقی است که مراحل رفتاری مرتبط با عمل خرید را طبقه بندی نموده و سطوح مختلف مرتبط با این عمل را نمایان سازد (Kotler, 2002). این سطوح و مراحل عبارتند از جلب توجه، ایجاد علاقه، تحریک تمایل و سوق دادن به اقدام برای خرید ((Birth,2010

شکل۲-۳-مدل آیدا (منبع:Petit et al, 2011, p43)

در این مدل استرانگ می گوید که تبلیغاتی کارا و موثر است که دربردارنده ۴ گام زیر باشد:
* مشتریان را از وجود محصول آگاه می سازد،
* با جلب توجه مشتریان به ویژگی و منافع و محصولات خود، در آنها علاقه ایجاد می کند
* و پس از آن تمایل به استفاده از محصول را به وجود آورد
* و سرانجام منجر به اقدام شود (Petit et al, 2011:p43).

۲-۸-۱- جلب توجه۳
اولین وظیفه تبلیغاتی، جلب توجه افراد است. اگر پیام تبلیغاتی نتواند این وطیفه را بخوبی انجام دهد، هرچقدر افراد آن را بینند یا بشنوند بی ثمر است برای جلب توجه افراد، راه های زیادی وجود دارد ,۲۰۱۳:۳۹l). (Rawal
درج عنوان بزرگ، مطالب جنجال بر انگیز و شوک آور، تصاویری از افراد خوش سیما نظیر بچه ها، جلوه‎های ویژه مثل هر چیزی که چشمگیر و جذاب بوده و متفاوت به نظر برسد. میتواند راه هایی برای جلب توجه افراد به چیام تبلیغاتی باشد ( تقی زاده، ۱۳۹۰ : ۵). در صورت عدم توجه مشتری در اولین برخورد با تبلیغ، شاید دیگر آن تبلیغ هرگز موفق به جلب توجه مشتی در دفعات بعد نیز نگردد (Amaldoss and He, 2010).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردسرمایه گذاری، زیست محیطی، بازار هدف

۲-۸-۲- ایجاد علاقه۴
هنگامی که توجه مشتری به محصول جلب شد، نیاز به ایجاد علاقه به محصول و یاخدمات وجود دارد (Rawal, 2013:39). ایجاد علاقه در افراد در مقایسه با جلب توجه آنان دشوار تر است (محمدیان، ۱۳۷۷). در این راستا آهنگ و زبان تبلیغ باید با تجربه ها و نگرش های مشتریان هدف تناسب داشته باشد. تبلیغ، علاوه بر اینکه باید به زبان مشتری هدف صحبت کند، طرح بندی و محتوای آن نیز باید از نظر مشتری صحیح و قابل قبول باشد. تصاویر و مطالب باید به نحوی ترتیب یافته و آرایش داده شود که چشم هر بیننده را به آرامی در تمامی تبلیغ از صدر تا ذیل هدایت کند و منجر به ایجاد علاقه در بیننده گردد (صاعدی، ۱۳۷۷: ۳۴).

۲-۸-۳- تحریک تمایل۵
یکی از دشوارترین وظایف پیام تبلیغاتی، تحریک کردن افراد برای داشتن و یا استفاده از کالای مورد نظر است. تبلیغ کننده باید با مشتری ارتباط برقرار کند. او برای اینکه بتواند این کار را درست انجام دهد باید بداند که مشتریان هدف چگونه فکر می کنند. سپس پیام تبلیغاتی باید بتواند مشتری را متقاعد کند که کالایی را که قصد معرفی و عرضه آن را دارد، می تواند نیاز های مشتری را برآورده سازد. برای تحریک مشتریان به سمت محصول، محرک ها ی گوناگونی وجود دارد که بسته به نوع محصول و مشتریان، می بایست این محرک ها شناسایی و مورد برنامه ریزی قرار گیرد (Belch and Belch, 1998).

۲-۸-۴- سوق دادن به خرید۶
سوق دادن به خرید آخرین وظیف? تبلیغ است و البته وظیفه آسانی نیست. با استفاده از پژوهش هایی که در زمین? ارتباطات انجام شده است، اکنون مشخص شده است که مشتریان بالقوه باید علاوه بر اینکه آگاه شوند که جای کالا و نقش آن در زندگی روزمره شان چیست، بلکه باید نمایندگان فروش شرکت آن را حضوری عرضه کرده و به تشریح آن بپردازند تا مشتری بالقوه بتواند کالا و عملکردش را از نزدیک ببیند. درسوق دادن به خرید، صرفاً خرید مد نظر نمی باشد بلکه بر تأثیر مثبت خرید می باشد زیرا گاه تبلیغی خاص، منجربه تأثیر مثبت بر تصمیم خرید مشتری می شود ولی مشتری در شرایطی قرار دارد که قادر به خرید و عملی کردن آن نمی باشد و لذا زمانی که توانایی خرید پیدا کند، اقدام به خرید محصول مورد نظر خواهد کرد (Leisse and Levin,1994).
بر اساس این مدل برای اینکه تبلیغات منجر به موفقیت شود باید طوری طراحی گردد که چهار گام فوق که هر چهار گام از لحاظ اهمیت برابر می باشند را طی نماید. این مدل این مفهوم ضمنی را در بردارد که تبلیغات باید پیامهایی قابل باور و به یادماندنی را در ذهن مخاطبان تزریق کند تا مشتری را به سمت فعالیت در یک مسیر مطمئن سوق دهد (Brierley,2002 :73).

۲-۹- تاریخچه بیمه
شاید سابق? تاریخی بیمه را بتوان در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح جست و جو کرد. در آن زمان چینی‎ها با استفاده از اصل تقسیم خطر کالای خود را به وسیل? شناورهای مختلف در دریا و رودخانه حمل می‎کردند تا اگر یکی از شناورها غرق شد، شناورهای دیگر محموله را به سلامت به ساحل برسانند. پدیده‎هایی مانند “زیان همگانی” یا خسارت مشترک و وام دریایی که می توان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب کرد در حقیقت مولود خطرهایی از قبیل غرق کشتی، طوفان، راهزنی های دریایی و سعی در جهت یافتن راهی برای مقابله با زیان های احتمالی بوده است (نادری، ۱۳۸۳ : ۱۵۲).
پیدایش بیمه در ایران با تأسیس نمایندگی بیمه توسط دو مؤسسه روسی بنام های نادژدا و قفقاز مرکوری در سال ۱۲۸۹ شمسی آغاز شد و بعد از آن نیز مؤسسه های بیمه خارجی دیگری ماننند آلیانس در سال ۱۳۰۴ و یورکشایر در سال ۱۳۰۸ که دومؤسسه بیم? انگلیسی بودند؛ فعالیت خود را در ایران آغاز کردند. تا سال ۱۳۱۴ شمسی ۱۳ شرکت بیمه خارجی بساط نمایندگی خود را گسترده بودند تا این که در سال ۱۳۱۴ شمسی با پیشنهاد یک ایرانی آشنا به فن بیمه به نام الکساندر آقایان، طرح و زمین? تأسیس یک شرکت بیمه به نام شرکت سهامی بیمه ایران فراهم گردید و دولت سرمای? آن را تأمین کرد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران در آن دوران، با وجود رقابت های مکاران? مؤسسه های بیم? خارجی، اولین قدم مفید و ملی در تاریخ فعالیت های بیمه ای در ایران استو تصویب قانون بیم? ایران در سال ۱۳۱۶ شمسی برای تنظیم روابط بیمه‎ای گام مثبت دیگری در راه تحریم موقعیت حقوقی و اجتماعی بیمه در ایران است. زیرا بیمه یک نهاد جدید امروزی است به همراه تمدن و تکولوژی به ایران آمده است و برای آن که در جامع? سنتی ما جا بیفتد احتیاج به قانون و مشروعیت داشته است (همان، ۱۵۳).

۲-۹-۱- بیمه پارسیان
شرکت بیمه پارسیان در تاریخ ۹ فروردین ماه سال ۱۳۸۲، با سرمایه تمام پرداخت شده ۱۶۰ میلیارد ریال، طی شماره ۲۰۰۷۲۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید