پایان نامه ارشد درباره 
قابلیت اعتماد، جامعه آماری، ابزار پژوهش، آزمون فرضیه No category

می شود، پژوهشگر به گردآوری اطلاعاتی می پردازد که حاصل آن تدوین فرضیه با توجه به اهداف پژوهش است و در نوبت دوم به گردآوری اطلاعاتی می پردازد که حاصل آن آزمون فرضیه ها است. ابزار گردآوری اطلاعات در هر دو نوبت باید تراز باشد. (خلیلی شورینی، ۱۳۹۰) پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود( خاکی، ۱۳۸۲) :
* انتخاب موضوع سوالها
* محتوای سوال
* جمله بندی پرسش ها
* انتخاب نوع سوال
در این پژوهش به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه آماری و برای دسترسی سریعتر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه درنظر گرفته شد. به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر و انجام شایسته روش تحقیق از روشهای زیر بهره گرفته شد :
* مطالعات کتابخانه ای
جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانه ای استفاده شد که مهمترین و مفیدترین منبع موتورهای جستجو در اینترنت، بانکها و منابع اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاههای کشور بوده است.

* تحقیقات میدانی
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. شاخص های مورد سنجش در تحقیق، پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به نظر سنجی گذاشته شود، در معرض قضاوت چند تن از خبرگان و کارشناسان در دانشگاهها قرار گرفت و نهایتاً از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.

۳-۶-۱- مبانی نظری پرسشنامه
E. St Elmo Lewis (1900) مدل AIDA را با ۴ سلسله مراتب توجه (Attention)، علاقه (Interest)، میل (Desire) و عمل (Action) ارائه داده است، مرحله عمل را به عنوان ضرورت افزود تا فروشنده را متقاعد کند که چشم اندازهای خریدار در فرآیند کامل فروش را ایجاد کند.
پرسشنامه مبتنی بر مدل AIDA دربردارنده ۴ گام زیر باشد:
* مشتریان را از وجود محصول آگاه می سازد،
* با جلب توجه مشتریان به ویژگی و منافع و محصولات خود، در آنها علاقه ایجاد می کند
* و پس از آن تمایل به استفاده از محصول را به وجود آورد
* و سرانجام منجر به اقدام شود (Petit et al, 2011:p43).
در پرسشنامه حاضر، از آنجا که سئوالات از مقیاس های نسبی بهره مند بودند، مبادرت به استفاده از طیف لیکرت شد. به ترتیب برای گزینه های کاملا موافقم، موافقم، نه مخالفم و نه موافق، مخالفم و کاملا مخالفم ؛ ضرایب ۵، ۴، ۳، ۲ و ۱ در نظر گرفته شد و بدین ترتیب اطلاعات کیفی با مقادیر کمی و عددی تعبیر شدند و در محاسبه ها ملاک عمل قرار گرفت. پرسشنامه ی طراحی شده برای جمع آوری نظرات پیرامون موضوع تحقیق به شرح زیر است :
* طراحی قسمت جمعیت شناختی
* طراحی قسمت سوالات با توجه به متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش.
ترتیب سوالات پرسشنامه نیز در جدول ( ۳-۱ ) در زیر آمده است :

جدول۳-۱- جدول تقسیم بندی گویه های پرسشنامه
متغیر
گویه ها
تعداد گویه ها
آگاهی
۴ – ۱
۴
تمایل
۸-۵
۴
علاقه
۱۱ – ۹
۳
خرید
۱۵ – ۱۲
۴
تبلیغات تلویزیونی
۱۸ – ۱۶
۳
تبلیغات رادیویی
۲۱ – ۱۹
۳
تبلیغات جاده ای
۲۴ – ۲۲
۲
تبلیغات روزنامه و مجله
۲۷-۲۵
۳
تبلیغات اینترنت
۳۰-۲۸
۳
منبع: پرسشنامه مدل آیدا

۳-۷ – مقیاسهای اندازه گیری نگرشها
از جمله ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات علوم رفتاری، مقیاس های اندازه گیری نگرش است. به طور کلی مقیاسها برای سنجش نگرشها، قضاوتها، عقاید و سایر خصیصه هایی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند، به کار می رود (سرمد و همکاران، ۱۳۹۱) مقیاسها عبارتهایی هستند که تحت قوانینی امکان تخصیص حرف یا نمره را برای افراد، نگرشها و رفتارهای آن فراهم می آورند. هر حرف یا نمره ای که منظور می شود، نماینده ی میزان مالکیت فرد از چیزی است که مقیاس، مدعی اندازه گیری آن است. نقش اصلی مقیاس، تقسیم افراد به گروه های کلی بر حسب نگرش معینی است، لذا نمی توان انتظار داشت که مقیاسها به تنهایی نگرش دقیقی از یک موضوع منفرد را فراهم آورند، زیرا این تکنیکها برای قرار دادن افراد بر روی یک پیوستار خطی نسبت به یکدیگر آن هم به طور نسبی و نه مطلق طراحی می شوند ( رامین مهر و چارستاد، ۱۳۹۲). برای اندازه گیری نگرشها می توان از مقیاسهایی استفاده کرد که مهمترین آنها عبارتند از (سرمد و همکاران، ۱۳۹۱) :
* مقیاس لیکرت۸
* مقیاس افتراق معنایی۹
* مقیاس ثرستون۱۰
* مقیاس گاتمن۱۱
* مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس۱۲

۳-۷-۱- طیف لیکرت
یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری، نگرش مقیاس لیکرت است. این مقیاس شامل مجموعه ای از سوالات است که بار نگرشی یا ارزشی همه ی آنها تقریبا برابر تلقی می شود و به ترتیب خاصی تدوین شده اند. پاسخگو مقیاسی را بین دو حد نهایی مانند موافق – مخالف، علاقه – تنفر یا پذیرش – رد محصور است، بر حسب شدت یا ضعف نگرش خود بر می گزینند. گویه ها حالت خاصی از پدیده ی مورد اندازه گیری را بصورت گویه هایی که از لحاظ ارزش اندازه گیری دارای فاصله های مساوی است، عرضه می‎کند. پاسخ دهنده میزان موفقیت خود را با هریک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولا از یک تا پنج (یا هفت) درجه نشان می دهد. سپس پاسخ آزمودنی به هر یک از گویه ها از نظر عددی یا رتبه ارزش گذاری می شود. حاصل جمع عددی این ارزشها نمره آزمودنی را در این مقیاس بدست می دهد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۱).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگاننرم افزار، جذب کننده، مدل سازی

۳-۸- پایایی و روایی پرسشنامه
اصولا تبدیل پاسخها به دادهها، بخش برجستهای از فرآیند پژوهش علمی است. پژوهشگر برای تبدیل پاسخها به دادهها، یک وسیلهی اندازهگیری بهکار میبرد. هر گاه ارزش متغیر ویژهای در آزمودنی ویژهای یا در لحظهی معینی از زمان معلوم شود، گویند آن متغیر اندازهگیری شدهاست. اندازهگیری شامل قواعدی است برای اختصاص اعداد به چیزها، افراد یا رویدادها به منظور کمی ساختن آنها. به سخن دیگر، هدف اندازهگیری گردآوری اطلاعات دربارهی چیز یا فرد معینی است و حاصل کار آن در واقع تعیین اندازه از یک ویژگی معین بر حسب واحدهای اندازهگیری است که نتایج آن به صورت عدد بیان میشود (همان).

۳-۸-۱- روایی یا اعتبار ابزار پژوهش
اعتبار از خواص ابزار سنجش به شمار می آید که به رابطه ضروری بین مفهوم و معرف می پردازد. سر و کار اصلی اعتبار با این سوال است که آیا واقعا همان چیزی را می سنجیم که قصد سنجش آنرا داریم؟ (کریمی، ۱۳۹۰). در پژوهش حاضر از روشهای ارزیابی اعتبار به شرح زیر استفاده شده است :

۳-۸-۱-۱- اعتبار محتوی پژوهش
اعتبار صوری یا ذهنی مبتنی بر ارزیابی های ذهنی محققان و متخصصانی است که بر روی کیفیت وسیله اندازه گیری صفات مورد بررسی اجماع نظر دارند و مشخص گر این نکته است که تا چه حد وسیله اندازه‎گیری طراحی شده، آن چیزی را که محقق فکر می کند اندازه می گیرد، اندازه گیری می کند (همان منبع). پس از طراحی و تنظیم پرسشنامه با ارائه آن به عده ای از دانشجویان کارشناسی ارشد و بازبینی اساتید محترم راهنما و مشاور و مطابقت و بررسی، اعتبار صوری ابزار اندازه گیری مورد بازبینی قرار گرفت.

۳-۸-۱-۲- قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش
پایایی، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن ابزار اندازه گیری کمک می کند. یعنی آزمون هایی که از آنها برای انجام تحقیق استفاده می شود، باید در هر بار استفاده نتایج یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد. برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی، تکنیکهای متعددی وجود دارد. تکرار آزمون یا بازآزمایی، روش معادلسازی یا موازی و همتا، روش تنصیف یا دونیمکردن پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته کودر ریچاردسون اشاره کرد، که معروفترین آنها روش آلفای کرونباخ می باشد. معمولا دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر، به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک، به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد، قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود (دانایی فرد، ۱۳۸۷). در این تحقیق با استفاده از الفای کرونباخ سازگاری منطقی بین سوالات پرسشنامه را سنجیده شدهاند. مقدار آلفا با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است (مومنی و قیومی، ۱۳۹۱) :

J: تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه یا آزمون
: انحراف معیار کل جامعه
K : تعداد سوالات آزمون
از پیش آزمون برای ارزیابی میزان وضوح بودن سؤالات و روایی اندازهگیری متغیرها با توجه به پرسشنامه استفاده شد. در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ یک نمونه به تعداد ۳۰ نفر به روش نمونهگیری غیراحتمالی از بین مشتریان چند نمایندگی بیمه پارسیان انتخاب شدند. پرسشنامه به پاسخدهندگان ارائه گردید و سپس پرسشنامههای کامل شده جمعآوری گردید. از مشارکتکنندگان خواسته شده بود که اگر آنان در درک و پاسخ به سؤالات با ابهامات و مشکلاتی روبرو هستند، آن موارد را مشخص نمایند. همچنین خواسته شد که پیشنهادات مرتبط دیگری را که در بهبود پرسشنامه یاری دهنده هستند را ارائه نمایند. بر مبنای بازخورد رسیده از پیش آزمون، تعدیلاتی در آیتم های پرسشنامه انجام پذیرفت. از آلفای کرونباخ برای آنالیز کلیه سؤالات استفاده شد تا سؤالات ناروا حذف گردند. ضریب الفای کرونباخ هر کدام از متغیرها در جدول (۳-۲) آمده است. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه نیز برابر با ۰. ۹۵۴ می باشد که نشاندهنده قابلیت اطمینان به پرسشنامه مزبور می باشد.

جدول۳-۲- ضرایب پایایی پرسشنامه
شاخص ها
ضریب آلفای کررونباخ
آگاهی
۰. ۸۸۵
تمایل
۰. ۸۶۳
علاقه
۰. ۵۲۲
خرید
۰. ۹۵۴
تبلیغات تلویزیونی
۰. ۹۷۷
تبلیغات رادیویی
۰. ۹۹۴
تبلیغات جاده ای
۰. ۹۷۵
تبلیغات روزنامه و مجله
۰. ۹۸۸
تبلیغات اینترنت
۰. ۹۹۰
کل پرسشنامه
۰. ۹۵۴
منبع: یافته های تحقیق

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه یا جامعه آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‎شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات تحقیق صورت گیرد. پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورتبندی کرده است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل میتواند استفاده

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید