پایان نامه ارشد درباره 
ضریب همبستگی، سطح معنی داری، بیمه گذار، ضریب همبستگی اسپیرمن No category

شود که کمترین مقدار متغیر اقدام به خرید، ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۸۶ و انحراف معیار ۰. ۷۲ و واریانس آن ۰. ۵۲ است.

۴-۳-۵- توصیف متغیر تبلیغات تلویزیونی

جدول۴- ۱۰- توصیف متغیر تبلیغات تلویزیونی

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار استاندارد
واریانس
تبلیغات تلویزیونی
۳۶۸
۱. ۰۰
۵. ۰۰
۳. ۰۲
۱. ۰۷۲
۱. ۱۴۹

نمودار۴-۱۰- هیستوگرام متغیر تبلیغات تلویزیونی

باتوجه به جدول (۴-۱۰) مشاهده می شود که کمترین مقدار تبلیغات تلویزیونی ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۰۲ و انحراف معیار ۱. ۰۷ و واریانس آن ۱. ۱۴ است.

۴-۳-۶- توصیف متغیر تبلیغات رادیوئی

جدول ۴-۱۱- توصیف متغیر تبلیغات رادیوئی

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار استاندارد
واریانس
تبلیغات رادیوئی
۳۶۸
۱. ۰۰
۵. ۰۰
۲. ۸۸۳
۰. ۹۸۴
۰. ۹۶۹

نمودار۴-۱۱- هیستوگرام متغیر تبلیغات رادیوئی

باتوجه به جدول (۴-۱۱) مشاهده می شود که کمترین مقدار تبلیغات رادیوئی ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۲. ۸۸ و انحراف معیار ۰. ۹۸ و واریانس آن ۰. ۹۶ است.

۴-۳-۷- توصیف متغیر تبلیغات جاده ای

جدول۴- ۱۲- توصیف متغیر تبایغات جاده ای

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار استاندارد
واریانس
تبلیغات جاده ای
۳۶۸
۱. ۰۰
۵. ۰۰
۳. ۱۱۱
۰. ۹۸۸
۰. ۹۷۹

نمودار۴-۱۲- هیستوگرام متغیر تبلیغات جاده ای

باتوجه به جدول (۴-۱۲) مشاهده می شود که کمترین مقدار تبلیغات جاده ای ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۱۱ و انحراف معیار ۰. ۹۸ و واریانس آن ۰. ۹۷ است.
۴-۳-۸- توصیف متغیر تبلیغات روزنامه و مجله

جدول۴- ۱۳- توصیف متغیر تبایغات روزنامه و مجله

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار استاندارد
واریانس
تبلیغات روزنامه و مجله
۳۶۸
۱. ۰۰
۵. ۰۰
۳. ۱۲۹
۱. ۰۰۵
۱. ۰۱۱

نمودار۴-۱۳- هیستوگرام متغیر مجله و روزنامه

باتوجه به جدول (۴-۱۳) مشاهده می شود که کمترین مقدار تبلیغات روزنامه و مجله ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۱۲ و انحراف معیار ۱. ۰۰ و واریانس آن ۱. ۰۱ است.

۴-۳-۹- توصیف متغیر تبلیغات اینترنت

جدول۴- ۱۴- توصیف متغیر تبلیغات اینترنت

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار استاندارد
واریانس
تبلیغات اینترنت
۳۶۸
۱. ۰۰
۵. ۰۰
۳. ۲۵۲
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۱

نمودار۴-۱۴- هیستوگرام متغیر اینترنت

باتوجه به جدول (۴-۱۴) مشاهده می شود که کمترین مقدار تبلیغات اینترنت ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۲۵ و انحراف معیار ۱. ۰۰ و واریانس آن ۱. ۰۰ است.

۴-۵- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
به منظور روشن ساختن نوع آزمون مورد استفاده (آزمون های پارامتریک و یا نا پارامتریک) باید آزمون کنیم که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند یا خیر. چنانچه متغیرها از توزیع نرمال پیروی کنند از آزمون‎های پارامتریک و اگر از توزیع نرمال پیروی نکنند باید از آزمون های ناپارامتریک استفاده شود. بدین منظور از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده شده که نتایج آن برای هر متغیر به شرح جدول (۴-۱۵) است :

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف۱۳
متغیر
آماره
سطح معنیداری
آگاهی
۲. ۱۷
۰. ۰۰
علاقه
۲. ۱۱
۰۰/۰
تمایل
۲. ۳۰
۰۰/۰
اقدام به خرید
۲. ۷۶
۰۰/۰
تبلیغات تلویزیون
۲. ۱۸
۰۰/۰
تبلیغات رادیو
۴. ۲۴
۰۰/۰
تبلیغات جاده ای
۳. ۶۴
۰۰/۰
تبلیغات روزنامه و مجله
۳. ۲۹
۰۰/۰
تبلیغات اینترنت
۳. ۲۴
۰۰/۰
سطح خطا ۰. ۰۵ میباشد*

هر موردی که هر دو متغیر نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون و درغیر اینصورت (در بررسی روابطی که حداقل یکی از متغیرهای آن از توزیع غیر نرمال که دارای سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰است) از آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گرفته خواهد شد. با توجه به اینکه تمامی متغیرها دارای توزیع غیر نرمال هستند، لذا برای آزمون تمامی فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‎شود.

۴-۶- آزمون فرضیه های تحقیق

۴-۶-۱) فرضیه‌ ۱: تبلیغات تلویزیونی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد.

بین تبلیغات تلویزیون و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری وجود ندارد. H0 :
بین تبلیغات تلویزیون و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری وجود دارد. : H1

جدول ۴-۱۶- ضریب همبستگی بین تبلیغات تلویزیون و آگاهی
آگاهی
تبلیغات تلویزیون

**۱۸۹/۰
۱
ضریب همبستگی اسپیرمن
تبلیغات تلویزیون
۰۰۰/۰

سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

۱
**۱۸۹/۰
ضریب همبستگی اسپیرمن
آگاهی

۰۰۰/۰
سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

** ضریب همبستگی در سطح ۰۱/۰ (۲طرفه) معنی دار است

متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
تبلیغات تلویزیون و آگاهی
۳۶۸
۹/۱۸ درصد
۰۰/۰
تائید فرضیه

به جهت نرمال نبودن توزیع متغیر های تبلیغات تلویزیون و آگاهی در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۱۶) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تبلیغات تلویزیونی و آگاهی ۹/۱۸ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۰۳۵۷/۰ میباشد که نشان می دهد متغیر تبلیغات تلویزیونی می تواند به میزان۵۷/۳ درصد متغیر آگاهی را پیش بینی کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردسرمایه گذاری، استاندارد، اولویت بندی

۴-۶-۲- فرضیه ۲: تبلیغات رادیویی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد.
بین تبلیغات رادیو و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری ندارد H0 :
بین تبلیغات رادیو و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری دارد. : H1

جدول ۴-۱۷- ضریب همبستگی بین تبلیغات رادیو و آگاهی
آگاهی
تبلیغات رادیوئی

**۱۴۲/۰
۱
ضریب همبستگی اسپیرمن
تبلیغات رادیوئی
۰۰/۰

سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

۱
**۱۴۲/۰
ضریب همبستگی اسپیرمن
آگاهی

۰۰/۰
سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

** ضریب همبستگی در سطح ۰۱/۰ (۲طرفه) معنی دار است

متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
تبلیغات رادیو و آگاهی
۳۶۸
۲/۱۴ درصد
۰۰/۰
تائید فرضیه

به جهت غیرنرمال بودن توزیع هر دو متغیر در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول(۴-۱۷) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تبلیغات رادیویی و آگاهی۲/۱۴ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۰۲۰۱/۰ میباشد که نشان می دهد متغیر تبلیغات رادیویی می تواند به میزان ۰۱/۲ درصد متغیر آگاهی را پیش بینی کند.

۴-۶-۳) فرضیه۳: تبلیغات جاده ای بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد.

بین تبلیغات جاده ای و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری ندارد H0 :
بین تبلیغات جاده ای و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری دارد. : H1

جدول ۴-۱۸- ضریب همبستگی بین تبلیغات جاده ای و آگاهی
آگاهی
تبلیغات جاده ای

**۱۴۰/۰
۱
ضریب همبستگی اسپیرمن
تبلیغات جاده ای
۰۰/۰

سطح معنی داری

۳۶۶
۳۶۶
تعداد

۱
**۱۴۰/۰
ضریب همبستگی اسپیرمن
آگاهی

۰۰/۰
سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

** ضریب همبستگی در سطح ۰۱/۰ (۲طرفه) معنی دار است

متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
تبلیغات جاده ای و آگاهی
۳۶۸
۰/۱۴ درصد
۰۰/۰
تائید فرضیه

به جهت نرمال نبودن توزیع هر دو متغیر در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۱۸) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تبلیغات جاده‎ای و آگاهی ۰/۱۴ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۰۱۹۶/۰ میباشد که نشان می دهد متغیر تبلیغات جاده ای می تواند به میزان ۹۶/۱ درصد متغیر آگاهی را پیش بینی کند.

۴-۶-۴) فرضیه ۴: روزنامه و مجلات بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد.
بین تبلیغات روزنامه و مجله و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری ندارد H0 :
بین تبلیغات روزنامه و مجله و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری دارد. : H1

جدول ۴-۱۹- ضریب همبستگی بین تبلیغات روزنامه و مجله و آگاهی
آگاهی
تبلیغات روزنامه و مجله

*۱۷۱/۰
۱
ضریب همبستگی اسپیرمن
تبلیغات روزنامه و مجله
۰۰/۰

سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

۱
*۱۷۱/۰
ضریب همبستگی اسپیرمن
آگاهی

۰۰/۰
سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

* ضریب همبستگی در سطح ۰۱/۰ (۲طرفه) معنی دار است

به جهت نرمال نبودن توزیع هر دو متغیر در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۱۹) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تبلیغات روزنامه و مجله و آگاهی ۱/۱۷ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با۰۲۹۲/۰ میباشد که نشان می دهد متغیر تبلیغات روزنامه و مجله می‎تواند به میزان ۹۲/۲ درصد متغیر آگاهی را پیش بینی کند.

۴-۶-۵) فرضیه فرعی۵: تبلیغات اینترنتی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد.

بین تبلیغات اینترنت و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری ندارد H0 :
بین تبلیغات اینترنت و افزایش آگاهی بیمه گذاران رابطه معنی داری دارد. : H1

جدول ۴-۲۰- ضریب همبستگی بین تبلیغات اینترنت و آگاهی
آگاهی
تبلیغات اینترنت

*۲۱۸/۰
۱
ضریب همبستگی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید