پایان نامه ارشد درباره 
ضریب همبستگی، سطح معنی داری، انحراف معیار، بیمه گذار No category

اسپرمن
تبلیغات اینترنت
۰۰/۰

سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

۱
*۲۱۸/۰
ضریب همبستگی اسپیرمن
آگاهی

۰۰/۰
سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

* ضریب همبستگی در سطح ۰۱/۰ (۲طرفه) معنی دار است

به جهت نرمال نبودن توزیع هر دو متغیر در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۲۰) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تبلیغات اینترنت و آگاهی ۸/۲۱ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۰۴۷۵/۰ میباشد که نشان می دهد متغیر تبلیغات اینترنت می تواند به میزان ۷۵/۴ درصد متغیر آگاهی را پیش بینی کند.

۴-۶-۶) فرضیه ۶: آگاهی بیمه گذاران بر علاقه آنها تاثیر دارد.

بین آگاهی بیمه گذاران و علاقه آنها رابطه معنی داری ندارد H0 :
بین آگاهی بیمه گذاران و علاقه آنها رابطه معنی داری دارد. : H1

جدول ۴-۲۱-ضریب همبستگی بین آگاهی و علاقه
علاقه
آگاهی

*۳۹۶/۰
۱
ضریب همبستگی اسپرمن
آگاهی
۰۰/۰

سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

۱
*۳۹۶/۰
ضریب همبستگی اسپیرمن
علاقه

۰۰/۰
سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

* ضریب همبستگی در سطح ۰۱/۰ (۲طرفه) معنی دار است

به جهت نرمال نبودن توزیع هر دو متغیر در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۲۱) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر علاقه و آگاهی ۶/۳۹ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۱۵۶۸/۰ میباشد که نشان می دهد متغیر آگاهی می تواند به میزان ۶۸/۱۵ درصد متغیر علاقه را پیش بینی کند.

۴-۶-۷) فرضیه ۷: علاقه بیمه گذاران بر تمایل آنها تاثیر دارد.

بین علاقه بیمه گذاران و تمایل آنها رابطه معنی داری ندارد H0 :
بین علاقه بیمه گذاران و تمایل آنها رابطه معنی داری دارد. : H1

جدول ۴-۲۲- ضریب همبستگی بین علاقه و تمایل
تمایل
علاقه

*۶۰۴/۰
۱
ضریب همبستگی اسپرمن
علاقه
۰۰/۰

سطح معنی داری

۳۶۷
۳۶۷
تعداد

۱
*۶۰۴/۰
ضریب همبستگی اسپیرمن
تمایل

۰۰/۰
سطح معنی داری

۳۶۸
۳۶۸
تعداد

* ضریب همبستگی در سطح ۰۱/۰ (۲طرفه) معنی دار است

به جهت نرمال نبودن توزیع هر دو متغیر در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۲۲) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر علاقه و تمایل ۴/۶۰ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۳۶۴۸/۰ میباشد که نشان می دهد متغیر علاقه می تواند به میزان ۴۸/۳۶ درصد متغیر تمایل را پیش بینی کند.

۴-۶-۸) فرضیه ۸: تمایل بیمه گذاران بر اقدام به خرید آنها تاثیر دارد.

بین تمایل بیمه گذاران و اقدام به خرید آنها رابطه معنی داری ندارد H0 :
بین تمایل بیمه گذاران و اقدام به خرید آنها رابطه معنی داری دارد. : H1

جدول ۴-۲۳- ضریب همبستگی بین تمایل و اقدام به خرید
اقدام به خرید
تمایل

*۶۱۶/۰
۱
ضریب همبستگی اسپرمن
تمایل
۰۰/۰

سطح معنی داری

۳۶۷
۳۶۸
تعداد

۱
*۶۱۶/۰
ضریب همبستگی اسپیرمن
اقدام به خرید

۰۰/۰
سطح معنی داری

۳۶۷
۳۶۷
تعداد

* ضریب همبستگی در سطح ۰۱/۰ (۲طرفه) معنی دار است

به جهت نرمال نبودن توزیع هر دو متغیر در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۲۳) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تمایل و اقدام به خرید ۶/۶۱ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۳۷۹۴/۰ میباشد که نشان می دهد متغیر تمایل می تواند به میزان ۹۴/۳۷ درصد متغیر اقدام به خرید را پیش بینی کند.

۴-۷- خلاصه فصل
در این فصل با استفاده از آزمونهای آماری متناسب شامل همبستگی پیرسون و اسپیرمن رسالت اصلی تحقیق یعنی آزمون فرضیههای تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق بر اساس داده‌های به دست آمده پرداخته شد. لازم به ذکر است جامعه آماری این تحقیق را خریداران بیمه نامه های اتومبیل شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان تشکیل می دهند. نتایج مربوط به آزمونهای همبستگی نشان میدهد سلسله مراتب تاثیر گذاری طبق مدل آیدا در میان جامعه آماری مورد مطالعه تایید می شود، شدت همبستگی و سطح معنی داری به شرح نمودار (۴-۱۵) می باشد:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درمورد بخش کشاورزی، آب آبیاری، مواد غذایی، سرانه فضای سبز

نمودار۴-۱۵- سلسله مراتب تاثیرگذاری

۵-۱- مقدمه
در فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل مروری کلی بر نتایج حاصله از فرضیه های پژوهش انجام خواهد گرفت. همچنین جهت علاقمندان به ادامه تحقیق نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد. استفاده از نتایج این تحقیق منوط به در نظرگرفتن محدودیت های پژوهش می باشد، بنابراین به ذکر این محدودیت ها نیز می پردازیم. از آنجا که هدف این فصل، بررسی و بحث بیشتر بر روی مهم ترین نتایج تحقیق می باشد، ابتدا مروری توصیفی بر وضعیت پاسخ دهندگان داشته سپس به بررسی فرضیات تحقیق و نتایج مربوطه می پردازیم.

۵-۲- نتایج آمار توصیفی
این پژوهش با ۳۶۸ پرسشنامه انجام پذیرفته که ۳۵. ۳ درصد از پاسخ دهندگان زن و ۶۴. ۴ درصد مرد بودند. همچنین ۳۴ درصد، مجرد و ۶۴. ۱ درصد متاهل بوده اند. ۵. ۲ درصد از پاسخ دهندگان زیر دیپلم، ۲۴. ۲ درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، ۱۵. ۵درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم، ۳۹. ۱ درصد از پاسخ دهندگان لیسانس، ۹. ۵ درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک فوق لیسانس و در نهایت ۳ درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک دکترا بودند. ۱۲. ۲ درصد از پاسخ دهندگان بین ۱۸ تا ۲۵، ۴۵. ۱ درصد از پاسخ دهندگان بین ۲۶ تا ۳۵ سال، ۲۴. ۷ درصد از پاسخ دهندگان بین ۳۶ تا ۴۵ سال، ۱۲ درصد از پاسخ دهندگان بین ۴۶ تا ۵۵، ۴. ۹ درصد از پاسخ دهندگان بیشتر از ۵۵ سال سن داشتند. ۲۰. ۴ درصد از پاسخ دهندگان یکبار، ۲۰. ۷ درصد دو بار، ۱۶. ۳ درصد سه بار، ۱۳. ۳ درصد از پاسخ دهندگان چهاربار، ۸. ۷ درصد از پاسخ دهندگان پنج بار و در نهایت ۱۸. ۲درصد از پاسخ دهندگان شش بار و بیشتر بیمه نامه اتومبیل را خریداری کرده اند.
متغیر آگاهی: کمترین مقدار متغیر آگاهی ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۸۹ و انحراف معیار۰. ۸۱ و واریانس آن ۰. ۶۶ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر آگاهی از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار دارد.
متغیر علاقه: کمترین مقدار متغیر علاقه ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۷۸ و انحراف معیار ۰. ۷۷ و واریانس آن ۰. ۵۹ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر علاقه از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار دارد.
متغیر تمایل: کمترین مقدار متغیر تمایل ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۸۸ و انحراف معیار ۰. ۶۸ و واریانس آن ۰. ۴۷ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر تمایل از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار دارد.
متغیر اقدام به خرید: کمترین مقدار متغیر اقدام به خرید، ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۸۶ و انحراف معیار ۰. ۷۲ و واریانس آن ۰. ۵۲ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر اقدام به خرید از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار دارد.
تبلیغات تلویزیونی: کمترین مقدار تبلیغات تلویزیونی ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۰۲ و انحراف معیار ۱. ۰۷ و واریانس آن ۱. ۱۴ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر تبلیغات تلویزیونی از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار دارد.
تبلیغات رادیوئی: کمترین مقدار تبلیغات تلویزیونی ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۲. ۸۸ و انحراف معیار ۰. ۹۸ و واریانس آن ۰. ۹۶ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر تبلیغات رادیوئی از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار ندارد.
تبلیغات جاده ای: کمترین مقدار تبلیغات جاده ای ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۱۱ و انحراف معیار ۰. ۹۸ و واریانس آن ۰. ۹۷ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر تبلیغات جاده ای از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار دارد.
تبلیغات روزنامه و مجله: کمترین مقدار تبلیغات روزنامه و مجله ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۱۲ و انحراف معیار ۱. ۰۰ و واریانس آن ۱. ۰۱ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر تبلیغات روزنامه و مجله از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار دارد.
تبلیغات اینترنت: کمترین مقدار تبلیغات اینترنت ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۲۵ و انحراف معیار ۱. ۰۰ و واریانس آن ۱. ۰۰ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر تبلیغات اینترنت از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار دارد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید