پایان نامه ارشد درباره 
سلسله مراتب، سلسله مراتبی، مدل سلسله مراتبی، اثربخشی تبلیغات No category

خرید، دچار اشتباه شود، سرمایه گذاری در تبلیغات شکست خواهد خورد (Moven & Minor , 2001). که این موضوع وظیفه ی تبلیغ کنندگان را برای در نظر گرفتن همه ی متغیرهای اثرگذار بر اثربخشی تبلیغات، سنگینتر می نماید. یکی از عوامل مهمی که در اثربخشی تبلیغات مورد مطالعه قرار گرفته، درگیری ذهنی مصرف کننده است Zaichkowsky, 1986)). با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمانها می توان تغییراتی را در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیامها و نوع رسانه و کانالهای ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات، مفیدتر و مؤثرتر از گذشته انجام گیرد. زیرا تبلیغات موجب ترغیب مشتریان برای توصیه های مثبت به دوستان و آشنایان می شود( Ennew et al , 2000).
سیر تکاملی مدل های سلسله مراتب تاثیر مدل های مختلف در خصوص واکنش مصرف کننده و فرآیند تاثیرگذاری تبلیغات سنتی و الکترونیک به ترتیب سیر زمانی تکامل آنها از سال ۱۸۹۸ (مدل AID) به شرح جدول (۲-۱) می باشد(حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰، ۱۵۴):
جدول۲-۱- طبقه بندی تحلیلی مدل های سلسله مراتب اثرگذار تبلیغات تجاری و شاخص های مربوط
معرفی مدل
ارائه دهنده
سلسله مراتب مدل (الگو)
نام مدل و سال ارائه
ردیف
به عنوان راهنمای فروش برای فروشندگان ارائه شد تا در ایجاد چشم انداز برای خرید موفق باشند.
E. StEImo Lewis
Attention1_توجه Interest2_علاقه
Desire3_میل
AID
۱۸۹۸
۱
مرحله عمل را به عنوان ضرورت افزود تا فروشنده را متقاعد کندکه چشم اندازهای خریدار در فرآیند کامل فروش را ایجاد کند.
E. StEImo Lewis
Attention1_توجه
Interest 2_علاقه
Desire3_میل Action4_عمل
AIDA
۱۹۰۰حدود
۲
نخستین اشاره به الگوی سلسله مراتب برای استفاده تبلیغ، تبلیغات کامل باید این الگوی قانع سازی را دنبال کند.
Printers Ink
Editorial
Attention1_توجه Interest2_علاقه Conviction3_اعتقاد Action4_عمل
AICA
۱۹۱۰
۳
رضایت دائمی را به عنوان بخش ضروری فرآیند قانع سازی و فروش بلند مدت افزود. این مرحله نهایی تا نوشته های معاصر مطرح نگردید.
Arthur F. sheldon
Attention1_توجه Interest2_علاقه Desire3_میل Action4_عمل Satisfaction5_رضایت
AIDAS
۱۹۱۱
۴
گام های ضروری در نوشتن یک تبلیغات خوب و متقاعد کننده.
Samuel R. Hall
Attention1_توجه Interest2_علاقه Confidence3_اطمینان Conviction4_اعتقاد Action5_عمل
AICCA
۱۹۱۵
۵
این الگو را در آغاز کتابش درباره چگونگی نوشتن تبلیغات مستقیم مؤثر ذکر کرد، اگر چه این الگو در این کتاب بسط نیافت.
Robert E. Ramsay
Attention1_توجه Interest2_علاقه Desire3_میل Caution4_احتیاط Action5_عمل
AIDCA
۱۹۲۱
۶
از این الگو هنگام نوشتن درباره چگونگی عملکرد ذهن خریدار استفاده گردید.
Harry D. Kitson
Attention1_توجه Interest2_علاقه Desire3_میل Conviction4_اعتقاد Action5_عمل
AIDCA
۱۹۲۱
۷
نوشته ای درباره فرآیندهای خلاق/متقاعد کننده در تبلیغ.
Alexander
Osborn
Attention1_توجه Interest2_علاقه Judgment3_داوری Action4_عمل
AIJA
۱۹۲۲
۸
برای تبلیغ فروش باید از این تدابیر فروش اثبات شده به صورتی که توسط کیتسون در۱۹۲۱تنظیم شده پیروی شود.
Clyde Bedell
Attention1_توجه Interest2_علاقه Desire3_میل Conviction4_اعتقاد Action5_عمل
AIDCA
۱۹۴۰
۹
منبع: حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰
ادامه جدول (۲-۱)
معرفی مدل
ارائه دهنده
سلسله مراتب مدل (الگو)
نام مدل و سال ارائه
ردیف
به اهمیت توالی های متفاوت در طرح ریزی تبلیغات (AIDMA. ADICA) اشاره کرد اما آنها را در این کتاب ارائه نکرد.
Merrill Devoe
Attention1_توجه Interest2_علاقه Desire3_میل Memory4_یادآوری Action5_عمل
AIDMA
۱۹۵۶
۱۰
این مدل را جهت دستیابی به اهداف تبلیغاتی ویژه و سنجش میزان اثر بخشی این تبلیغات ارائه داده است.
Russell H. Coolley
Awareness1_آگاهی Comprehension2_ادراک Conviction3_اعتقاد Action4_عمل
ACCA
DAGMAR
۱۹۶۱
۱۱
این مدل توسط بنیاد تحقیقاتی تبلیغات و پژوهشگران آن جهت استفاده در شیوه های تبلیغاتی مؤثر ارائه شده است.
بنیاد تحقیقاتی تبلیغات
Exposure1_ارائهPerception2_ادراک Communication(knowledge)3_ارتباط(دانش) Communication(attitude)4_ارتباط(نگرش) Action5_عمل

EPCCA
۱۹۶۱
۱۲
به برسی تأثیر گذاری تجارت به عنوان یک شاخص جهت بسط استراتژی تبلیغات می پردازد.
Harry D. Wolfe
James K. Brown
C. Clark
Thompson
Awareness1_آگاهی Acceptance2_پذیرش Preference3_ترجیح دادن Intention4_قصد خرید Sale5_فروش Provocation6_انگیزش
AAPIS
۱۹۶۲
۱۳
به عنوان اولین کاربرد مدل سلسله مراتب جهت ایجاد اقبال در پذیرش یک محصول جدیدارائه شده است.
Everett
M. Rogers
Awareness1_آگاهی Interest2_علاقه
Evaluation3_ارزیابی Trail4_آزمایش Adoption5_پذیرش

AIETA
(مدل فرآیند پذیرش محصول جدید)
۱۹۶۲
۱۴
اولین مدل که به برسی نقش احتمالات مؤثر در مراحل مدل سلسله مراتبی جهت نمایش اثر نهایی تبلیغات پرداخته است.
William j. Mcguire
Presentation1_ارائهAttention2_جلب توجه Comprehension 3_ادراک Yielding4_تسلیم شدن Retention5_حفظ و نگهداری Behavior6_رفتار
PACYRB
۱۹۶۹
۱۵
بر اساس پذیرش مدل سلسله مراتبی Rogers بسط یافته است. این مدل بیشتر بر پایه مدل رفتاری خریدار Sheth Howard, استوار شده است. (جلب توجه، ادراک، نگرش، قصدخریدوخرید)
Tomas S.
Robertson
Awareness1_آگاهی
Comprehension 2_ادراک Attitude3_نگرش Legitimation4_مشروعیت Trial5_آزمایش Adoption6_پذیرش
ACALTA
۱۹۷۱
۱۶

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درمورد آب آبیاری، مواد غذایی، فرسایش خاک، بهره بردار

ادامه جدول (۲-۱)
معرفی مدل
ارائه دهنده
سلسله مراتب مدل (الگو)
نام مدل و سال ارائه
ردیف
به ارائه مدلی پرداخته که بیشتر بر پایه مدل سلسله مراتبی است بترتیب زیر:پخش و توزیع، نمایشگاه وسایل حمل ونقل، تبلیغات، نمایشگاه تبلیغاتی، آگاهی تبلیغاتی، آگاهی از عناصر تبلیغاتی، سنجش مشارکت، آگاهی از محصول و ادراک جامعیت آن، سنجش محصولات، پیش بینی رزیابی، ارزیابی جامع، انگیزش محصول، پیش انگیزش، انگیزش جامع، تحقیقات، ارزیابی تحقیقات، انگیزش تحقیقاتی و فروش، ارزیابی فروش، پذیرش، ارزیابی پذیرش، ایجاد انگیزه در پذیرش.
Ivan L. Preston
Esther
Thorson
مدل ترکیبی و اساسأ بر پایه مدل سلسله مراتب اثرها
مدل مشارکتی بسط یافته
۱۹۸۲_۸۴

۱۷
روش آیدا را با کمی تغییر مورد استفاده قرار داده است چهار یا پنج تبلیغ را در یک پرونده می گذارند که درباره محصولات مشابه هستند و پس از پایان مشاهده از فرد سؤال می شود تا مشخص شود که چه مسائلی از تبلیغ را به یاد می آورد و کدامیک را فراموش کرده است.
McCarthy &
Perrault
Penetration1_نفوذ Comprehenesion2_درک Recall3_یادآوری Believability4_قابل باور بودن

مدل(تکنیک)
کریسپ
۱۹۹۵
۱۸
۱_تصویری از آنچه که کالای مورد نظر می تواند انجام دهد به مخاطب نشان می دهیم.
۲_وعده می دهند که در صورت خرید کالا تصویر داده شده تحقق یابد.
۳_افرادی که از کالا استفاده کرده اند را به عنوان شاهد یا گواه می آوریم.
۴_مخاطب را برای خرید کالا به جلو می رانیم.
Samuel R. Hall
Picture1_عکس Promise2_وعده Prove3_گواه Push4_به جلو انداختن
۴P مدل
۱۹۹۶
۱۹
۱_جلب توجه مخاطب به سوی کالا
۲_ایجاد ارتباط میان مخاطب و کالا به شیوه های گوناگون
۳_متقاعد کردن مخاطب برای خرید کالا
Robert
W. Bly
Getting attention1_جلب توجه Creating Communication2_ایجادارتباط
Conviction 3_متقاعد ساختن

w. Blyمدل
۱۹۹۹

۲۰
۱_انتخاب دو نمونه آماری، ۲_در مورد یک کالا به یک گروه تبلیغات داده می شودوبه گروه دیگر تبلیغاتی داده نمی شود، ۳_سپس به دو گروه پرسشنامه هایی در مورد کالا برای تکمیل آنها داده می شود، ۴_مقایسه پرسشنامه های دو گزوه با یکدیگر. این روش مقوله تبلیغات را به صورت خلاقانه ارزیابی می کند و راه حل هایی نیز برای افزایش تبلیغات ارائه می دهد.
Cramphorn,
Michael F
۱_گروه کنترل
۲_گروه آزمایش
۳_مقایسه دو گروه
مدل تست تصنیفی ۲۰۰۴
۲۱
ادامه جدول (۲-۱)
معرفی مدل
ارائه دهنده
سلسله مراتب مدل (الگو)
نام مدل و سال ارائه
ردیف
ویژگی مهم این مدل عبارت است از:افزایش نقش احساسات در فرآیند تبلیغات، احساسات و تجربیات مخاطبان
دارای نقش مهمتری از شناخت در فرآیند تأثیر تبلیغات است. در این مدل ادراک مخاطبان، یک متغیر وابسته به شمار می آید که از تجربیات قبلی مشتریان تاثیر پذیر است.
Hall, Bruce F.
Perception1_درک Experience2_تجربه Memory3-حافظه

P. E. Mمدل
درک، تجربه،
حافظه
۲۰۰۱
۲۲
در مدل سلسله مراتب اثرها اعتقاد بر این است که مشتریان مراحلی را تا خرید نهایی محصول بعد از مشاهده تبلیغات باید طی کنند. این مراحل به صورت خطی است که دارای سه مرحله کلی است و این مراحل کلی دارای ۶ مرحله تفصیلی و جزئی ترهستند. در این مدل اعتقاد بر این است که مشتریان هر چند باید این مراحل خطی را طی کنند اما خریداران بالقوه می توانند چند مرحله را به طور همزمان طی کنند. لذا تفکیک مراحل سه گانه کلی، مصداق بیشتری در عمل دارد.
Steiner &Laviedge
الف)مراحل کلی Cognitive 1_شناخت
Affective2_احساس Behavior3_رفتار ب)مراحل تفصیلی
Awareness1_ایجاد آگاهی Knowledge 2_دانش واطلاعات
Liking3_علاقه Preference4_ترجیحات Conviction5_متقاعد شدن Purchase6_خرید
مدل سلسله مراتب اثرها
(CAB)
۱۹۶۱

۲۳
از نظر این محقق فرآیند ارتباطات عبارتست از:
۱_منبع اطلاعاتی
۲_انتقال دهنده پیام
۳_کانال ارتباطی
۴_دریافت کننده پیام
۵_مقصد
این مدل همخوانی بیشتری باتبلیغات الکترونیک دارد.
Belch , George E.
& Belch, Michael
A.
Exposure1_در معرض بودن Reception2_دریافت ومشاهده
Cognitive3_پاسخ شناختی Attitude4_نگرش Intention 5_قصد Behavior3_رفتار
مدل ارتباطات
۱۹۸۰
۲۴
این مدل به عنوان یکی از جامع ترین مدلهای سلسله مراتبی ترغیبی است. به طور کلی بر روی متقاعد سازی مخاطب پیام

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید