عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

گسترش فعالیت های کیفی (QFD)

روش گسترش فعالیت­های کیفی (QFD) یکی از موفق ترین ابزارهای ارتقا کیفبت می باشد که با در نظر گرفتن خواسته­های مشتری در سنگ بنای توسعه کیفیت محصول باعث می گردد تا محصول یا خدمت با در نظر داشتن خواسته های مشتری و در راستای تامین نیازهای او طراحی و تولید گردد.بعبارت دیگر بهره گیری از QFDدر طراحی کلیه مراحل و فرایندهای تکوین و فراوری محصول باعث می­گردد تا تمامی این فرایندها بر اساس نیازهای یاد شده از طرف مشتری و در جهت ارضا کردن این نیازها شکل گیرد و اقدام نماید.این روش بصورت گسترده در مرکز پژوهش و توسعه هر سازمان و در پروژه های ایجاد و توسعه محصولات جدید مورد بهره گیری قرار می­گیرد. QFDبه گونه کلی با سه روش و توجه مختلف که توسط اکاکو و ماکابه و فوکوهارا بنیانگذاری شده اند، شناخته می­گردد که عبارتند از روش 4 ماتریسی، روش3 ماتریسی، روش Blitz به گونه نمونه روش 4 ماتریسی QFDبرای گسترش کیفیت از خواسته های مشتری تا مراحل ساخت و مونتاژ محصول از 4 ماتریس پیوسته بهره گیری می کند. این 4 ماتریس به ترتیب شامل : ماتریس طرح ریزی محصول[1]، ماتریس طراحی محصول[2] ماتریس طرح ریزی  فرایند [3] و ماتریس برنامه ریزی و کنترل[4] می باشد که هر کدام از آنها از ابزار خانه کیفیت بهره گیری می کنند. با بهره گیری از 4 ماتریس این، روش خانه کیفیت به خیابان کیفیت تبدیل می گردد که در آن خروجی های یک QFD، ورودی های QFD بعدی می باشند و از این رو طریق کیفیت به گونه سیستماتیک از برنامه ریزی محصول به ساخت و مونتاژ کشیده می گردد.مراحل تکوین آن عبارت می باشد از:

 1. تعیین خواسته ها و الزامات کیفی مشتریان
 2. اولویت بندی نیازهای کیفی
 3. ارزیابی رقبا از نقطه نظر مشتری
 4. تبدیل خواسته ها و الزامات کیفی به مشخصه های فنی و مهندسی محصول
 5. تعیین اندازه ارتباط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی و مهندسی محصول
 6. ارزیابی رقبا از نظر فنی و تکنیک
 7. توسعه خواسته های مشتری
 8. اولویت بندی مشخصه های فنی محصول
 9. مطالعه ارتباط مشخصه های فنی محصول با یکدیگر
 10. تعیین مقادیر هدف برای مشخصه های فنی.

شکل 2-6 نمونه ای از خانه کیفیت را نشان میدهد.(نورالنساء، 1384)

[1]Product planning

[2]production design

[3]Process  planning

[4]Production planning

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد