تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

مدل نوناکا و تاکه اوچی[1]

نوناکا و تاکه ( 1995 ) اظهار می کنند که برای اولین بار پولانی ( 1966 ) در تحقیقات خود به گونه تلویحی دانش را به دو دسته عیان و پنهان تقسیم کرده می باشد . بر همین اساس آن ها اظهار می کنند که دانش عیان ( صریح ) می تواند در قالب واژگان و اعداد اظهار و به شکل داده ها ، فرمول ، مشخصات ، دستورالعمل ها و نظایر آن تسهیم شوند . این نوع دانش می تواند به آسانی کدگذاری گردد و به سادگی بین افراد به گونه رسمی و نظام مند منتقل گردد . از طرف دیگر دانش پنهان ( ضمنی ) در ذهن افراد موجود می باشد و به گونه عمیق در اقدامات ، تجارب ، ارزش ها و مطلوب های افراد می باشد . مدل های ذهنی ، شهود و تصورات در این حوزه از دانش قرار می گیرند .

نوناکا و تاکه اوچی چهار نوع راهبرد خلق و تبدیل دانش های صریح و ضمنی در سازمان ها را ارائه نموده اند که عبارتند از :

*راهبرد اجتماعی سازی ( پنهان به پنهان )

در این راهبرد دانش پنهان انتقال می یابد و مجدداً به دانش پنهان تبدیل می گردد . در راهبرد اجتماعی سازی ، افراد تجارب و مدل های ذهنی خود را جهت بهبود دانش ، با دیگران به اشتراک می گذارند . این فرایند شامل دستیابی افراد به درک متقابل از طریق تعاملات اجتماعی چهره به چهره ، تسهیم دیدگاهها ، هم اندیشی ، تعاملات ، طرفداری گری و … می باشد . برای مثال می توان به روابط پیشرفته همکاران ، آموزش ضمن خدمت ، روش آزمودن و خطا ، تقلید از دیگران ، جلسات طوفان فکری[2] ، تمرین و آموزش ، تبادل عقاید ، گفتگوی بسیار و … تصریح نمود .

*راهبرد برونی سازی ( پنهان به عیان )

در این نوع راهبرد ، دانش پنهان از طریق فرایند برونی سازی به دانش عیان تبدیل می گردد . این فرایند به افراد اجازه می دهد که به صورت انفرادی مفاهیم دانش ضمنی را تدوین نموده و با دیگران به اشتراک بگذارند و دانش جدید را به وجودآورند . به بیانی دیگر ، دانش شخصی و یا ضمنی ، به صورت استعاره ها ، تشبیهات ، فرضیات و مدل ها به دانش صریح تبدیل می شوند . شخص ، زمانیکه از تبادلات و توجهات جمعی جهت این فرایند طراحی بهره گیری می کند ، اغلب به برونی کردن اقدام می کند . در این راهبرد اصول مدیریت محتوا به مقصود آرشیو کردن ، به روزرسانی و بازیابی دانش عیان شده مورد نیاز خواهند بود . نوناکا و اوچی از برونی کردن به عنوان فرایندی کلیدی در تبدیل دانش یاد می کنند . زیرا در اینجاست که دانش ضمنی تجدید می گردد و  طراحی های عیان ظهور می کند

[1] Nonaka & Takeuchi

[2] Brainstorming

سوالات یا اهداف پایان نامه :

براساس مسئله ی تبیین شده،اهداف زیربرای پژوهش حاضر ارائه شده اند:

  1. سنجش تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. سنجش تاثیر توجه کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت
  4. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،آزاد واحد رشت،پیام نور واحد رشت
  5. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه های مذکور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان با فرمت ورد