عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

– جامعه آماری مورد مطالعه

3-2-1- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان و کارشناسان  شرکت تجاری-گردشگری بهده می باشد. کارشناسان نیز در این پژوهش به افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر گفته می گردد که به نوعی با شرکت تجاری-گردشگری بهده به صورت مشاور در بخش های مختلف شرکت همکاری دارند و می توانند در مورد شرکت تجاری-گردشگری بهده اظهار نظر نمایند.با در نظر داشتن تعداد این افراد در حدود 40 نفر می باشند.

3-2-2- حجم نمونه

با در نظر داشتن محدود بودن جامعه آماری تمام افراد به عنوان نمونه در نظر گرفته می شوند.

 

3-2-3- واحد تحلیل

واحد تحلیل ،واحدی می باشد که اطلاعات جمع آوری وخصوصیات آن تبیین داده می گردد (دواس ،1376: 41( براین مبنا واحدتحلیل حاضرراکلیه مدیران،کارکنان و کارشناسان شاغل در شرکت می باشند.

3-2-4- شیوه نمونه گیری

درپژوهش حاضر با در نظر داشتن ماهیت موضوع پژوهش وجامعه آماری مورد مطالعه از روش سرشماری بهره گیری می گردد و تمام جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شده می باشد.

3-4-روش وابزارگردآوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات ازدوروش کتابخانه ای ومیدانی بهره گیری می گردد جهت تدوین مبانی نظری وپیشینه پژوهش ازروش کتابخانه ای وجهت گردآوری داده ها ازجامعه آماری با بهره گیری از پرسشنامه ازروش میدانی بهره گیری می گردد.

برای اندازه گیری شاخص های پژوهش ، جمع آوری داده ها واطلاعات لازم ازپرسشنامه بهره گیری گردید، سوالات با عنایت به اهداف پژوهش وماهیت موضوعی پژوهش حاضربه شکل پنج گزینه ای وبسته ودرسطوح اندازه گیری رتبه ای طراحی شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد