تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

1-1-                        روش اجرای پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پژوهش از نظر نوع پژوهش، توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت می باشد که دارای نشان اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت،معدن و تجارت هستند  که تعداد 93 شرکت از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردید،ابزار سنجش و اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاریLISREL 8.53  بهره گیری شده می باشد.

 

1-2- متغیرهای پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی آنها

در این پژوهش تجارت الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مدیریت دانش(KM)و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)و مدیریت زنجیره تأمین(SCM) به عنوان متغیرهای مستقل و بازاریابی اینترنتی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند.

1-2-1-                     تعریف عملیاتی متغیرها:

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم بدین جهت می باشد که آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم،طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل نظاره و قابل اندازه گیری ایجاد می گردد(شجاعی،1386،ص8).مقصود از بازاریابی اینترنتی در پژوهش حاضر میانگین کسب شده از سؤالات 1تا 9 می باشد و تجارت الکترونیک میانگین  کسب شده از سؤالات 10 تا 20 می باشد و مقصود از مدیریت روابط با مشتری میانگین کسب شده از سؤالات 21 تا 26 می باشد  و مدیریت زنجیره تأمین میانگین کسب شده از سؤالات 26 تا 31 و مدیریت دانش میانگین کسب شده از سؤالات 32 تا 36 می باشد.

***نکته مهم قابل ذکر اینکه همه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته این پژوهش که ماهیتاً دارای مقیاس فاصله ای بودند در مقیاس ترتیبی با بهره گیری از طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته می باشد***

1-2-2-  متغیر وابسته پژوهش:

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه مند می باشد.هدف وی توصیف یا پیش بینی تغییر پذیری متغیر وابسته می باشد.متغیر وابسته،متغیر پاسخ،برونداد یا ملاک می باشد و عبارتست از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده می باشد.متغیر وابسته نظاره یا اندازه گیری می گردد تا تأثیر متغیر مستقل بر آن مشخص گردد.متغیر وابسته این پژوهش تجارت الکترونیک می باشد که به تبیین آن می پردازیم:

کالاکوتا و ونیستون[1](1997)عقیده دارند که نمی توان یک تعریف واحدی از تجارت الکترونیک ارائه داد زیرا هرکدام با زدن لنزی به چشم خود تجارت الکترونیک را به تصویر کشیده اند(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی،1384،ص5).

  • تجارت الکترونیک یعنی خرید و فروش الکترونیکی بر روی اینترنت و کسب و کار الکترونیک به هر نوع مبادله الکترونیکی اطلاق می گردد(بیدگلی،2002،ص5).
  • تجارت الکترونیک یعنی انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی(صنایعی،1381،ص24).
  • تجارت الکترونیک یعنی کاربرد تکنولوژی اطلاعات در تجارت(احمدی و یرجنیاری،1381).

[1]-calacuta& winston

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

  1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
  2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
  3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
  4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد