عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

مدل های برنامه ریزی استراتژیک:

که در ذیل به تشریح هر یک از مدل های برنامه ریزی استراتژیک می پردازیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1-ماتریس گروه مشاوران بوستون:

ابتدایی­ترین و ساده ترین شکل از سبد تولیدات،ارائه سهم،رشد گروه مشاوران بوستونBCGاست. (خاتمی،1387)این مدل توسط گروه مشاوران بوستون و براساس منطق چرخه عمر به وجودمی آید. در این مدل براساس مقادیر رشد بازار و سهم نسبی بازار شکل زیر تنظیم شده و جایگاه صنعت را با در نظر داشتن دو عنصر فووق الذکر مشخص می کنند که در شکل 2-1 مشخص می باشد.اگر شرکت در خانه ستاره باشد،گفته می گردد که شرکت در بهترین جایگاه ممکن قرار دارد.اگر در جایگاه علامت سوال باشد، گفته می گردد که آیا سرمایه گذاری در شرکت به صلاحدید می باشد یا خیر؟ اگر در جایگاه گاو شیرده می باشد یعنی شرکت به مقدار زیاد تولید پول می کند و نیاز به سرمایه گذاری دارد.اگر در جایگاه سگ باشد بایستی هر چه زودتر شرکت از این جایگاه بد خارج گردد.(گودرزی،1388)

ماتریس GE

این مدل توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح گردید، در این مدل،در محور افقی جذابیت صنعت که می تواند شامل متغیرهای زیادی باشد و در محورهای عمودی نیز توانایی کسب، که در آن هم می تواند متغیرهای زیادی را در بر گیرد،درج می گردد.ساختار مدل در شکل 2-2 نشان داده شده می باشد.بر اساس این متغیرها وضعیت و جایگاه شرکت را تحلیل و در جدول مشخص می نماییم، متناسب با جایگاه، استراتژی مناسب انتخاب می گردد.شکل 2.2 شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

  • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
  • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

  • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد