عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

: اختصار تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFAS) در حوزه آموزشی

نقاط قوت در حوزه آموزش: تعداد رشته‌های مقاطع مختلف تحصیلی با 103/0، رتبه 97/2، میانگین ساعت حضور واقعی هیأت علمی درهفته برای مشاوره با وزن 089/0، رتبه 76/2 ، نسبت انطباق بین رشته تحصیلی وموضوع مورد تدریس در سال با وزن 089/0، رتبه 86/2 ، فضاهای کمک آموزشی (کارگاه، آزمایشگاه، مزرعه، …) با وزن 079/0 و رتبه 72/2 ، نسبت استادیار به اعضای هیأت علمی با وزن 078/0 و رتبه 76/2 ، تعداد دفعات ارزیابی دانشجو از دانشگاه در سال با وزن 068/0 و رتبه 10/3 می‌باشند.

نقاط ضعف در حوزه آموزش: میانگین ساعت تدریس هیأت علمی در هفته با وزن 068/0 و رتبه 786/2 ، میانگین تعداد دانشجو در کلاس با وزن 087/0 و رتبه 42/2 ، نسبت هزینه‌های آموزشی به هزینه‌های کل با وزن 077/0 و رتبه 762/2 ، میانگین مدت زمان تحصیلی در دانشگاه ‌ با وزن 047/0و رتبه 72/2 ، نسبت واحدهای دروس نظری در سال به کل واحدهای درسی ارائه شده با وزن 038/0، رتبه 82/2 ، نرخ افت تحصیلی با وزن 037/0، رتبه 60/2، نسبت دانشجو به هیأت علمی با وزن 014/0، رتبه 88/2 محسوب می شوند. با در نظر داشتن جمع امتیاز‌ها (21/3)، به گونه کلی می‌توان گفت واکنش دانشگاه نسبت به  نقاط قوت و ضعف در حوزه آموزشی بیشتر از متوسط بوده می باشد (جدول9).

جدول 9.اختصار تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(IFAS) در حوزه آموزشی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن طریقه موجود ساعات تدریس اعضای هیئت علمی نسبت به شاخص استاندارد (16-12) بالاتر بوده که به عنوان یک نقطه ضعف به شمار می رود.

 

  • میانگین ساعت حضور واقعی هیأت علمی در هفته برای مشاوره دانشجویان

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد