عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن

برای اندازه گیری اندازه فرصتها،در یک نوآوری و موازی با مفهوم FMEA مدلحالت موفقیت وتجزیه وتحلیل اثرات (SMEA) پیشنهاد گردید. و اولویت بندی فرصت ها با OPN امکان پذیر می باشد.

( Koo and Koo,2007& 2008)این رویکرد یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت  فرصت ها می باشد ، به مقصود تخمین اندازه فرصت ها بهره گیری شده می باشد ،در واقع این تکنیک فرصت های خارجی را به صورت سیستماتیکی کمی می کند. (کو اتال، 2011)[1]

هر یک از مراحل FMEA در این مدل هم قابل اجراست، و برای محاسبه OPN مراحل زیر انجام می گردد.

ظرفیت و شناسایی           *     احتمال وقوع                  *   اندازه جذابیت                    =OPN

اندازه جذابیت: چگونگی جذب فرصت های درک شده را نشان می دهد.

احتمال وقوع: احتمال وقوع فرصت را نشان می دهد.

ظرفیت و شناسایی: تحقق و قابلیت شرکت را در تشخیص فرصت ها نشان می دهد.

که در این پژوهش طبق تحقیقات کو و همکاران در سال 2011 ، 2008، 2007 آغاز فاکتورهای فرصت و تهدید را برای شعب بانک مهر اقتصاد گیلان لیست خواهیم نمود،سپس اندازه تاثیر هر کدام از فاکتورها(شدت) در غالب( نامطلوب ترین اثر 10-  مربوط به تهدیدها،ناموثر0 و مطلوب ترین اثر را با ،10 مربوط به فرصت ها) نشان خواهیم داد.در ستون بعدی اندازه احتمال وقوع هر یک از فاکتورها با (0 نشان دهنده کمترین احتمال و 10 نشان دهنده بیشترین احتمال وقوع) نشان داده می گردد.و در ستون بعدی اندازه سهولت شناسایی تهدیدات با امتیاز (0:آسانترین برای شناسایی و 10 مشکل ترین در شناسایی) و اندازه سهولت شناسایی فرصت ها با امتیاز (0: کمترین تمایل به بهره گیری فرصت ها، 10: بیشترین تمایل به بهره گیری فرصت ها)تعیین می گردد. و در نهایت برای محاسبه RPN و OPNسه ستون را در هم ضرب می نماییم.

 

[1] (Koo etal,2011)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد