تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

مدل “مایر و شورمن”[1]

از نگاه این دو تعهد سازمانی دو بعد دارد: تعهد مستمر به معنای میل ماندن در سازمان و تعهد ارزشی به معنای کوشش مضاعف برای سازمان. در واقع در این مدل تعهد مستمر مرتبط با تصمیم ماندن یا ترک سازمان می باشد، در صورتیکه تعهد ارزشی مرتبط با کوشش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی می باشد(Mayer and Schoorman, 2000:671).

در حالیکه در مدل آلن و می یر این هر سه غیر از تعهد مبنی بر ادامه ماندن در سازمان و یا ترک آن می باشد.

 

 3-12-2 مدل “جاروس “[2] و همکاران

آن‌ها بین سه شکل از تعهد مبنی بر تعهد عاطفی، مستمر و اخلاقی فرق قایل می شوند. تعهد عاطفی مبتنی بر اثر عینی تجربه شده به وسیله کارکنان می باشد، تعهد اخلاقی تقریباً منطبق با تعهد عاطفی “می یر و آلن” می باشد و تنها در مورد تعهد مستمر تعاریف مفهومی شان منطبق می باشد.

 

  13-2 دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

برای سنجش عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نظریات جامعه شناسی متفاوت بهره گیری شده می باشد.

 

1-13-2 مدل نظری هومنز[3]

 بنا بر قضایای موفقیت و ارزش جورج هومنز تعهد سازمانی تابعی از پاداش کار و ارزش کار می باشد یعنی اگر یک فرد سطح تعهد بالایی داشته باشد اما در قبال آن پاداش مورد انتظارش را دریافت نکند احتمال باقی ماندن در تعهد پیشین او کاهش می یابد. تجانس بین پاداش‌های کار (پاداش‌های سازمانی و اجتماعی) و ارزش‌های کار منجر به تعهد سازمانی بیشتر می گردد(کریم زاده ، 143:1378).

 2-13-2 نظریه برابری آدامز[4]

طبق نظریه برابری آدامز وقتی کارکنان حس کنند که به آنان به طریقی ناعادلانه و غیر منصفانه رفتار می گردد به فعالیت‌هایی می پردازند که هدف آن اصلاح احساسات مربوط به رفتار عادلانه می باشد لذا اگر پاداش‌های ارایه شده از سوی سازمان از دید کارکنان عادلانه باشد خشنودی بالاتر پدید می آید زیرا کارکنان احساس می کنند که متناسب با کار و کوشش خود پاداش گرفته اند(دیویس و نیواستورم،1370: 173). لذا اندازه خشنودی فرد بر تعهد بیشتر و یا کمتر وی اثر می گذارد که آن نیز بر کوشش و کارکرد او تاثیر گذار می باشد. بنا بر تئوری وروم نیز 3 عامل ارزش پاداش‌ها ، ارتباط پاداش‌ها با عملکرد مورد نیاز و کوشش موردنیاز برای عملکرد بر رفتار تاثیر گذارند. در نتیجه انگیزش به مقدار زیادی از اداراکات افراد از نتایج رفتار تاثیر می پذیرد و این خود می تواند بر رفتار آینده فرد مانند تعهد او نیز تاثیر گذار باشد(مقیمی، 1377: 231).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Mayer & Shoorman

[2]– Jaros

[3] homens

[4] adamz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
  • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
  • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
  • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد