تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

) فرضیه های پژوهش :

فرضیه های پژوهش بصورت زیر تدوین شدند:

 • بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت ارتباط معنادار هست.
 • بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت ارتباط معنادار هست.
 • بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت ارتباط معنادار هست.
 • بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت ارتباط معنادار هست.

1-7) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

تعریف نظری: خلاقیت کارکنان بعنوان توسعه ایده هایی در مورد محصولات، خدمات، عملیات، فرایند و رویه ها که جدید و نو بوده و به صورت بالقوه مناسب و مفید باشند، تعریف شده می باشد  (جو،2007).

تعریف عملیاتی: مقصود از خلاقیت در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا3  پرسشنامه به صورت زیر می باشد.

 • کوشش می کنم در کارم فردی خلاق باشم.
 • من رویکردهای جدید در انجام امور کارم را تجربه می کنم.
 • از موانعی که در کار قرار می باشد با آنها مواجه شوم استقبال می کنم.

 

 • پیچیدگی شغل:

تعریف نظری: به کارهایی که از درجه بالایی از استقلال، بازخورد، معنادار بودن، تنوع و اهمیت برخوردار بوده و باعث انگیزش بیشتر در افراد گردد پیچیدگی شغل گویند (جو،2007).

تعریف عملیاتی: مقصود از پیچیدگی شغل در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 4 الی 18پرسشنامه به صورت زیر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

 • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد