تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

اهمیت و ضرورت پژوهش

 یادگیری اصل زیر بنای همه ی پیشرفتهای بشر در دنیای کنونی می باشد؛ توجه اساتید و دست اندر کاران
به­ عوامل مؤثر بر یادگیری فراگیران موجب توسعه و پیشرفت آموزش وارتقای یادگیری خواهد گردید
(عباس زاده و همکاران ، 1390). براساس مطالعات انجام شده ارتباط  مثبتی بین عملکرد یادگیری مورد بهره گیری دانشجویان و موفقیت تحصیلی آنان هست (گردن،2009). مانند عوامل اثرگذار بر عملکرد یادگیری می توان به شخصیت و ابعاد مختلف آن تصریح نمود (هازراتی و همکاران،2012). انگیزه، کوشش و نتایج عملی دانشجویان می­تواند کمک بزرگی به کشف راهکارهایی برای ارتقای عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نماید. منابع موجود نشان می دهد که آموزش و یادگیری تحت تأثیر پنج عامل فراگیرنده،آموزش دهنده، برنامه، تجهیزات ومحیط آموزشی می باشد که هریک از عوامل مذکور دارای ویژگی هایی هستند که می توانند در پیشرفت یادگیری تأثیرات متفاوتی داشته باشند(موسوی و جوادی ،1390).یکی از دستاوردهای بزرگ در طول سالهای دانشگاه اتمام موفقیت آمیز تحصیلات در مرکزی می باشد که دانشجویان ثبت نام نموده اند و این امر از طریق برخورداری دانشجویان از انگیزش ممکن می باشد(زپکه و لیچ،2009). دانشجویان در هنگام روبه روشدن با انواع تکالیف یادگیری از راهبرد های مشخصی برای مداخلات آموزشی بهره گیری می کنند شناخت این راهبرد ها گامی اساسی برای مداخلات آموزشی مناسب می باشد. اریکسون معتقد می باشد که پیشرفت در یادگیری و عملکرد بیشتر از آنکه تحت تأثیر اندازه تمرین باشد متأثر از کیفیت ساعاتی می باشد که صرف یادگرفتن وتمرین شده می باشد(حسن زاده و بهرامی ،1380). یادگیری و انگیزه دانشجویان به دقت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و مشخص شده می باشد که یادگیرنده های حقیقی کسانی هستند که احساسا تعلق به کلاس می کنند و در فعالیت های هدفمند مشارکت می نمایند(کراز و کتز،2008). این یادگیرنده های حقیقی در طول دوران تحصیل انگیزه بالای خود را حفظ می کنند همانطور که انگیزه آنان برای یادگیری بهترین شاخص برای این می باشد که آنان قصد دارند با یادگیری افزون شده تحصیلات خود را به پایان برسانند(ونستینکیست و همکاران،2009). درسالهای اخیر، اهمیت انگیزش یادگیری با در نظر داشتن افزایش تعداد ثبت نام شدگان دانشگاهها و مزایای بسیاری که از با انگیزه بودن عاید دانشجویان می گردد، افزایش یافته می باشد. مطالعه و  تأثیر متغیر هایی که بتواند ارتباط بین عوامل انگیزش یادگیری و عملکرد یادگیری رابررسی نماید بسیار مهم می باشد و مانند معایب تحقیقات در این زمینه بهره گیری از گروههای هدف خاص با حجم نمونه کم می باشد که تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه می کند(نجات و همکاران ،1390 ؛رحمانی و همکاران ،1386).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد