عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

اقدامات مدیریت دانش

تعریف نظری: شامل همه‌ی روش هایی می باشد که سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش می باشد. ( رابیتز و وایک راماسینق [1] ، 2007 )و در این پژوهش شامل موارد ذیل می باشد:

  • توجه مدیریت دانش : ارزیابی روانشناسی فرد نسبت به مدیریت دانش سازمانی در ارتباط با ارزش ها و منافع خوشایند و مزایا و ویژگی های لذت بخش می باشد ( آجزن[2] ، 1998 ) .
  • مشارکت در مدیریت دانش : حدی از ادراک فرد در سازمان از مدیریت دانش که باعث گردد در فعالیت های مربوط به مدیریت دانش سازمان مشارکت کنند ( کولکارنی و همکاران[3] ، 2007 ) . در این پژوهش با شاخص های ذخیره سازی دانش،کاربرد دانش و به اشتراک گذاشتن دانش سنجیده می گردد.
  • رضایت از مدیریت دانش: ارزیابی ادراک افراد سازمان از نتایج حاصل از مدیریت دانش با در نظر داشتن کافی بودن و دسترسی به دانش برای انجام وظایف در سازمان می باشد( بکرا – فرانندز و سابهروال[4] ، 2010 ؛ کولکارنی و همکاران ، 2006-2007 ) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعربف عملیاتی: مجموعه ای از فرایندهای کسب ، خلق و اشتراک گذاری در بین کارکنان دانشگاه گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت ، دانشگاه پیام نور رشت می باشد که با سه متغیر توجه کارکنان به مدیریت دانش ، مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش و رضایت از مدیریت دانش بر اساس گویه های 12 تا 48 مطالعه می گردد که نظرات کارکنان با مقیاس نمره دهی ۵گزینه ای لیکرت با درجه بندی (بسیارزیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیارکم) سنجیده می­گردد.

1-7-2 جو اخلاقی

تعریف نظری: شامل درک فرد از روش ها،سیاست ها و رفتارهای اخلاقی در سازمان می باشد ( ویکتور و کولن[5] ، 1987-1988 ) . در این پژوهش جو اخلاقی سازمان با شاخص های نفع شخصی ، مسئولیت اجتماعی و کد های قانونی و حرفه ای با بهره گیری از پرسشنامه ویکتور و کولن سنجیده می گردد.

  • نفع شخصی : در نظر داشتن نیازها و ترجیح دادن مالکیت شخصی ، سازمان یا تیم اجتماعی بزرگتر تعریف می گردد ، که تحت تاثیر منافع شخصی یا سازمانی می باشد . در این جو اشخاص ممکن می باشد تصمیماتی بر اساس آن چیز که برای خودشان بهتر می باشد ، بدون در نظر داشتن تاثیر آن بر دیگران بگیرند ( ویکتور و کالن ، 1988 ) . در این حالت افراد بسته به شرایط حاکم و هنجارها ، جوی را که مساعد با شرایط خودشان باشد ، انتخاب می کنند .
  • مسئولیت اجتماعی : جوی می باشد که افراد تاثیر عملکردها و تصمیم گیری های خود بر دیگران را مورد توجه قرار می دهند . این بع شامل رفتاری می باشد که بیشترین لذت و کمترین رنج را برای افراد در گروه کاری ، سازمان و جامعه فراهم می کند (مالی 2003؛ به نقل از دبرا و شریل 2008 ).

کدهای قانونی و حرفه ای : ویکتور و کالن این جو را با عنوان اینکه شخص تحت تاثیر ارزش های هدایت شده ، تأثیر ها و رویه های سازمان

[1] Rubitz & Wickramasinghe

[2] Ajzen

[3] Kulkarni et al

[4] Becerra-Fernandez and Sabherwal

[5] Victor & Cullen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

براساس مسئله ی تبیین شده،اهداف زیربرای پژوهش حاضر ارائه شده اند:

  1. سنجش تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
  2. سنجش تاثیر توجه کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت
  3. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،آزاد واحد رشت،پیام نور واحد رشت
  4. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه های مذکور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان با فرمت ورد