عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

چارچوب نظری پژوهش

     در چارچوب نظری پژوهش حاضر پنج متغییر هست. چارچوب نظری پژوهش حاضر در پی آن می باشد تا فرضیات پژوهش که در ادامه اظهار شده را بسنجد. همانطور که در چارچوب حاضر میبینید اجزاء توانمندسازی ساختاری غبارتند از یادگیری، چشم انداز مشترک، دانش، تسهیم اطلاعات و دادن قدرت به کارکنان. و همچنین توانمندسازی روانشناختی دارای چهار بعد معنی داری، شایستگی، خودمختاری و اثر گذاری می باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین توانمندسازی ساختاری را با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازملنی سنجیده شده و همچنین مطالعه گردد که کدا یک از متغییرهای تعهد، رضایت . توانمندسازی روانشناختی تأثیر بیشتر و قوی تری در تعدیل ارتباط توانمندسازی ساختاری و مشتری مداری اعمال می کند.

 7-1 فرضیه های پژوهش

H1a.توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارمند تاثیر دارد.

H1b.توانمندسازی ساختاری بر تعهد سازمانی کارمند تاثیر دارد.

H1C.توانمندسازی ساختاری بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر دارد.

H2. توانمندسازی روانشناختی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، تأثیر متغیرهای میانجی را بین توانمندسازی ساختاری با مشتری مداری اعمال می کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
  • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
  • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
  • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد