منبع پایان نامه درباره 
سلامت عمومی، پرسشنامه سلامت عمومی، مدت استفاده، فعالیت بدنی No category

and Laughlin M.H. 2004.Pysical activity and atherosclerosis which animal modle? Can, J.Appl. Physiol.29(5): 657-83.

۱۴۰-Whyte L J, Gill J M.R &Cathcart A J. 2010. “Effect of 2weeks of sprint interval training on health-related outcomesin sedentary overweight/obese men,” Metabolism Clinical and Experimental, vol. 59, no. 10, pp. 1421-1428.

۱۴۱-Witkowska AM. 2005. “Soluble ICAM-1: A Marker of vascular inflammation and lifestyle”. Cytokine? 31(2,2): PP: 127-34.

۱۴۲-Yannakoulia M, Chrousos GP, Sidossis LS.2005. Aerobic exercise training improves insulin sensivity without changes in body weight, body fat, adiponectin and inflammatory markers in over weight and obese girls. Metabolism. 54: 1472-9.

۱۴۳-Yashiro M. 2000. ICAM-1(intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor).Allergy? 55(3):226-31.

۱۴۴-Yokoyama H, Takaeda M, Wada T, et al. 1997. Glomerular ICAM-1 expression related to circulating TNF-alpha in human glomerulonephritis.nephron, 76:425.

۱۴۵-Yudkin JS, Stehouwer CDA, Emeis JJ, Coppack SW. 1999. C-Reactive protein in helthy subjects: association with obesity, insulin resistance, and endothelial dyfanction: a potential rol for cytokines originating from adipose tissue? Arterioscler Thromb Vase Biol, 19:972-978.

۱۴۶-Zebrack JS,Anderson JL. 2002. Role of Inflammation in cardiovascular Disease: How to use C-reactive protein in Clinical Practice. Prog Cardiovasc Nurs? 17(4): 174-85.

۱۴۷-Ziccardi P, Nappo F, Giugliano G, Esposito K, Marfella R and Cioffi Metal. 2002. Reduction of inflammatory cytokine concentrations and improvement of endothelial functions in obese women after weight loss over one year, Circulation 105, pp. 804-809.

۱۴۸-Zoppini G, Targher G, Zamboni C, Venturi C, Cacciatori V, Moghetti P, and Muggeo , M. 2006. “Effects of moderate-intensity exercise training on plasma biomarders of inflammation and endothelial dysfunction in order patients with type 2 diabetes”. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Disease . 16: PP:543-549.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگاننرم افزار، جذب کننده، مدل سازی

پیوست‌ها

۶-۱- پرسشنامه سلامت عمومی و تاریخچه پزشکی
اطلاعات کلی:
نام :
نام خانوادگی :
سن :
تحصیلات:
آدرس :
تلفن :
شاخص سلامت عمومی
۱)آیا به واسطه نوع شغل خود ملزم به انجام فعالیت بدنی خاصی هستید؟
بله خیر
اگر پاسخ مثبت است موارد زیر را مشخص کنید.
۱- نوع فعالیت
۲- مدت زمان انجام آن در طول روز
۳- تعداد دفعات تکرار آن در هفته
۲) آیا در گذشته در برنامه ورزشی خاصی شرکت داشته اید؟
بله خیر
اگر پاسخ مثبت است به سوالات زیر پاسخ دهید.
۱- چه مدت با این فعالیت مشغول بوده اید ؟
۲- آیا در حال حاضر هم به این فعالیت ادامه می دهید ؟
۳- اگر پاسخ منفی است ، چه مدت از خاتمه فعالیت می گذرد ؟
۳)آیا سابقه مصرف سیگار یا مواد مخدر داشته اید؟
بله خیر
۴) آیا سابقه استفاده از داروهای مسکن، خواب‌آور یا آرام‌بخش داشته‌اید؟
بله خیر
۱) اگر پاسخ مثبت است دلیل استفاده را ذکر کنید.
۲) آیا مصرف این داروها با دستور و تجویز پزشک بوده است ؟
۳) دارو را با چه دوز و با چه مدت استفاده می کردید.چه مدت از توقف مصرف آن می گذرد ؟

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید