منبع پایان نامه ارشد درباره 
مدیران مدارس، سطح معنادار، تربیت بدنی، کیفیت آموزش No category

دیدگاه مدیران مدارس غیردولتی(۲۹/۳=میانگین) بیشتر از میانگین نمره مدیران در مدارس دولتی(۲۷/۳=میانگین) می باشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار نیست، بنابراین فرض صفر تایید می شود.

جدول ۴-۱۹- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر مدیران مدارس دولتی و غیردولتی
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
مدیران دولتی
۵۳/۰ ±۲۷/۳
۱۰۱
۱۸/۰-
۳۶/۰
مدیران غیردولتی
۴۸/۰±۲۹/۳

۴-۴-۹ فرضیه نهم
بین عامل وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول۴-۲۰- به مقایسه شاخص وضعیت مالی از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی میپردازد. همانطور که در جدول مشاهده میگردد میانگین نمره وضعیت مالی از دیدگاه مدیران مدارس دولتی (۹۸/۲=میانگین) بیشتر از میانگین نمره مدیران در مدارس غیردولتی(۸۳/۲=میانگین) می باشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار نیست، بنابراین فرض صفر تایید میشود.
جدول ۴-۲۰- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
مدیران دولتی
۶۱/۰ ±۹۸/۲
۱۰۱
۲۷/۱
۲۰/۰
مدیران غیردولتی
۵۴/۰±۸۳/۲

۴-۴-۱۰ فرضیه دهم
بین عامل کیفیت آموزشی دبیران تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول۴-۲۱- به مقایسه عامل کیفیت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی میپردازد. همانطور که در جدول مشاهده میگردد میانگین کیفیت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس دولتی(۲۶/۴=میانگین) بیشتر از میانگین نمره مدیران در مدارس غیردولتی (۶۷/۳=میانگین) میباشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار است، بنابراین فرض صفر رد میشود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد دربارهفورس ماژور، اشخاص ثالث، قانون کار

جدول ۴-۲۱- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
مدیران دولتی
۴۰/۰ ±۲۵/۴
۱۰۱
۶۷/۳
۰۰۱/۰
مدیران غیردولتی
۵۰/۰±۶۷/۳

۴-۴-۱۱ فرضیه یازدهم
بین عامل نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول۴-۲۲- به مقایسه نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران می پردازد.همانطور که در جدول مشاهده میگردد میانگین نمره نظارت و کنترل از دیدگاه مدیران مدارس دولتی (۲۶/۴=میانگین) بیشتر از میانگین نمره مدیران در مدارس غیردولتی (۰۱/۴=میانگین) میباشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار نیست، بنابراین فرض صفر تایید می شود.

جدول ۴-۲۲- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
مدیران دولتی
۴۰/۰ ±۲۶/۴
۱۰۱
۲۴/۰-
۸۱/۰
مدیران غیردولتی
۴۶/۰±۰۱/۴

۴-۴-۱۲ فرضیه دوازدهم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید