منبع پایان نامه ارشد درباره 
تربیت بدنی، معلمان مدارس، سطح معنادار، معلمان تربیت بدنی No category

ه تدریس درس تربیت بدنی:بر اساس جدول۴-۶- میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی در مدارس دولتی ۹۲/۱۰ و در مدارس غیر دولتی ۶۲/۴ می باشد، که نشان می دهد دبیران مدارس دولتی نسبت به دبیران مدارس غیر دولتی از سابقه تدریس بالاتری برخوردارند.

جدول ۴-۶- میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی دبیران دولتی و غیر دولتی
متغیر
نوع مدرسه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
سابقه تدریس درس تربیت بدنی
دولتی
۶۱
۹۲/۱۰
۷۶/۶

غیردولتی
۴۲
۶۲/۴
۲۲/۳

– تعداد کارت های مربیگریهمانطور که در نمودار۴-۱-مشاهده می شود ۱۱ % از دبیران مدارس دولتی و ۲۸% از دبیران غیر دولتی فاقد کارت مربیگری میباشند. در دبیران مدارس دولتی بیشترین تعداد کارت مربیگری ۷ کارت می باشد و در دبیران مدارس غیر دولتی بیشترین تعداد کارت مربیگری ۴ کارت مربیگری می باشد.

نمودار۴-۱- توزیع کارت های مربیگری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد

– تعداد کارت های داوری: همانطور که در نمودار۴-۲-مشاهده شد۳۱ % از دبیران مدارس دولتی و ۴۷% از دبیران غیر دولتی فاقد کارت داوری بودند. در دبیران مدارس دولتی بیشترین تعداد کارت داوری ۵ کارت بود و در دبیران مدارس غیر دولتی بیشترین تعداد کارت داوری ۴ کارت داوری میبود.

نمودار۴-۲- توزیع کارت های داوری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد

– سطح قهرمانی معلمان:مطابق نمودار۴-۳- بیشترین سطح قهرمانی در هر دو گروه در سطح قهرمانی استان بوده و۶۰ درصد معلمان مدارس دولتی و ۴۷ درصد معلمان مدارس غیر دولتی دارای مقام استانی بودند.

نمودار۴-۳- توزیع سطوح قهرمانی دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد

۴-۴- یافته های استنباطی
۴-۴-۱ فرضیه اول
بین عامل امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول شماره۴-۷-به مقایسه متغیر امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) از دیدگاه معلمان تربیت بدنی مدارس دولتی و غیردولتی می پردازد. همانطور که در جدول مشاهده می گردد، میانگین نمره امکانات از دیدگاه معلمان مدارس دولتی (۶۵/۲=میانگین) بیشتر از میانگین نمره معلمان در مدارس غیردولتی (۱۱/۲= میانگین) میباشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار است.بنابراین فرض صفر رد می شود.

جدول ۴-۷- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
معلمان دولتی
۴۲/۰±۶۵/۲
۱۰۱
۵۸/۶
۰۰۱/۰
معلمان غیردولتی
۳۸/۰ ±۱۱/۲

۴-۴-۲ فرضیه دوم
بین عامل وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول ۴-۸- به مقایسه شاخص وضعیت مالی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی مدارس دولتی و غیردولتی میپردازد. همانطور که در جدول مشاهده می گردد میانگین نمره وضعیت مالی از دیدگاه معلمان مدارس غیر دولتی (۴۳/۲=میانگین) بیشتر از میانگین نمره معلمان در مدارس دولتی (۱۵/۲=میانگین) میباشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار نیست. بنابراین فرض صفر تایید میشود.
جدول ۴-۸- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
معلمان دولتی
۰۸/۱±۱۵/۲
۱۰۱
۴۷/۱-
۱۴/۰
معلمان غیردولتی
۸۲/۰ ±۴۳/۲

۴-۴-۳ فرضیه سوم
بین عامل کیفیت آموزشی دبیران تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول۴-۹- به مقایسه عامل کیفیت آموزشی از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی میپردازد. همانطور که در جدول مشاهده میگردد میانگین نمره کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه معلمان مدارس غیر دولتی (۱۷/۴=میانگین) بیشتر از میانگین نمره معلمان در مدارس دولتی ( ۱۵/۴=میانگین) میباشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار نیست. بنابراین فرض صفر تایید می شود.

جدول ۴-۹- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
معلمان دولتی
۳۷/۰±۱۵/۴
۱۰۱
۳۳/۰-
۷۳/۰
معلمان غیردولتی
۳۳/۰ ±۱۷/۴

۴-۴-۴ فرضیه چهارم
بین عامل نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول ۴-۱۰- به مقایسه نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان می پردازد. همانطور که در جدول مشاهده می گردد میانگین نمره نظارت و کنترل از دیدگاه معلمان مدارس غیردولتی(۵۰/۳=میانگین) بیشتر از میانگین نمره معلمان در مدارس دولتی (۳۳/۴=میانگین) میباشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار نیست.بنابراین فرض صفر تایید میشود.

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
معلمان دولتی
۴۷/۰±۳۳/۳
۱۰۱
۵۵/۱-
۱۲/۰
معلمان غیردولتی
۵۶/۰ ±۵۰/۳

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگاننیروی کشش، دسته بندی، شبیه سازی

۴-۴-۵ فرضیه پنجم
بین عامل همکاری اولیا و مربیان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول۴-۱۱- به مقایسه عامل همکاری والدین دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان می پردازد.همانطور که در جدول مشاهده می گردد میانگین نمره همکاری والدین دانش آموزان از دیدگاه معلمان مدارس دولتی(۴۲/۲=میانگین) بیشتر از میانگین نمره معلمان در مدارس غیردولتی (۴۱/۲=میانگین) میباشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار نیست.بنابراین فرض صفر تایید می شود.

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه همکاری والدین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
معلمان دولتی
۱۱/۱±۴۲/۲
۱۰۱
۴۳/۰
۹۶/۰
معلمان غیردولتی
۷۹/۰ ±۴۱/۲

۴-۴-۶ فرضیه ششم
بین عامل ویژگی های فردی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود ندارد.
بر اساس جدول۴-۱۲- بین میانگین سنی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی در سطح معناداری (۰۵/۰=?) اختلاف معناداری وجود داشت. بنابراین فرض صفر تحقیق رد می شود.

جدول ۴-۱۲- تایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سن معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
متغیر
اختلاف میانگین
درجه آزادی
T
سطح معناداری
سن
۳۱/۷
۱۰۱
۰۴/۶
۰۰۱/۰

بر اساس جدول ۴-۱۳- بین میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی در سطح معناداری (۰۵/۰=?) اختلاف معناداری وجود داشت. بنابراین فرض صفر تحقیق رد شد.

جدول ۴-۱۳- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سابقه تدریس درس تربیت بدنی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
متغیر
اختلاف میانگین
درجه آزادی
T
سطح معناداری
سابقه تدریس درس تربیت بدنی
۲۹/۶
۱۰۱
۶۰/۵
۰۰۱/۰

بر اساس جدول ۴-۱۴- بین میانگین تعداد کارتهای مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی در سطح معناداری (۰۵/۰=?) اختلاف معناداری وجود داشت. بنابراین فرض صفر تحقیق رد شد.

جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
متغیر
اختلاف میانگین
درجه آزادی
T
سطح معناداری
کارت مربیگری
۹۸/۰
۱۰۱
۵۸/۳
۰۰۱/۰

بر طبق جدول۴-۱۵- بین میانگین تعداد کارت های داوری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی در سطح معناداری(۰۵/۰=?) اختلاف معناداری مشاهده نشد. بنابراین فرض صفر تحقیق تایید شد.

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های داوری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
متغیر
اختلاف میانگین
درجه آزادی
T
سطح معناداری
کارت داوری
۲۵/۰
۱۰۱
۱۳/۱
۲۵/۰

بر طبق جدول۴-۱۶- بین میانگین مدرک تحصیلی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی در سطح معناداری (۰۵/۰=?) اختلاف معناداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر تحقیق رد می شود.

جدول ۴-۱۶- نتایج آزمون خی دو جهت مقایسه مدرک تحصیلی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
متغیر
سطح معناداری
مدرک تحصیلی
۰۳/۰

بر اساس جدول ۴-۱۷- بین میانگین سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری مشاهده نشد(۰۵/۰=?). بنابراین فرض صفر تحقیق تایید می شود.

جدول ۴-۱۷- نتایج آزمون خی دو جهت مقایسه سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
متغیر
سطح معناداری
سطح قهرمانی
۱۲/۰

۴-۴-۷ فرضیه هفتم
بین عامل وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک، شنا، طناورز، تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول۴-۱۸- به مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک، شنا، طناورز، تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی می پردازد. همانطور که در جدول مشاهده میگردد میانگین نمره وضعیت اجرای طرحهای ملی از دیدگاه معلمان مدارس دولتی(۰۲/۴=میانگین) بیشتر از میانگین نمره معلمان در مدارس غیر دولتی (۹۵/۳=میانگین) می باشد. نتایج آزمون T در سطح معناداری (۰۵/۰=?) بیانگر وجود تفاوت معنادار نیست. بنابراین فرض صفر تاییدمیشود.

جدول ۴-۱۸- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان
مشارکت کنندگان
Mean ± sd
درجه آزادی
T
سطح معناداری
معلمان دولتی
۵۴/۰±۰۲/۴
۱۰۱
۵۹/۰
۵۵/۰
معلمان غیردولتی
۶۴/۰ ±۹۵/۳

۴-۴-۸ فرضیه هشتم
بین عامل امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول شماره ۴-۱۹- به مقایسه متغیر امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی می پردازد.همانطور که در جدول مشاهده می گردد میانگین نمره امکانات از

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید