منبع پایان نامه ارشد درباره 
تربیت بدنی، درس تربیت بدنی، معلمان تربیت بدنی، شهر کرمان No category

عات علمی معلمان تربیت بدنی و کمبود معلمان تربیت بدنی متخصص و کارآمد نیز وجود داشته ولی این مشکل در سال های اخیر با استخدام بیش از ۷۰۰۰ معلم تربیت بدنی در سراسر کشور (۶۰۰ معلم تربیت بدنی در کرمان) تا حدودی حل شده، به طوری که در یافته های تحقیق عنوان شد که مدیران و معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی کیفیت آموزشی دبیران در مدارس را در سطح مطلوب و خوبی عنوان کردند.
یافتهها نشان داد که معلمان تربیت بدنی مدارس دولتی و غیردولتی ،در استفاده از شیوه های انگیزشی موثر (فیلم و وسایل کمک آموزشی) در تدریس، سازماندهی دانش آموزان به طور مناسب برای فعالیتهای کلاسی، طرح ریزی وسایل و نوع مهارتهای آموزشی با توجه به استعداد بدنی، ذهنی و سنی دانش آموزان، شرکت دادن دانش آموزان با میل و رغبت در فعالیتهای کلاسی، توجه به طرح درس در روش تدریس، استفاده مناسب از امکانات موجود، توانایی کافی در کنترل و اداره کلاس، حضور منظم و با لباس ورزشی در سر کلاس، توانایی آموزش و اجرای طرح های ملی(طناورز، تنیس روی میز و دوومیدانی) در سطح مطلوب وخوبی هستند و این بیانگر تخصص و کارآمدی معلمان تربیت بدنی می باشد.همچنین نظارت مسئولین و مدیران بر کار معلمان و اجرای درس تربیت بدنی پیشرفت چشمگیری داشته که شاید علت آن اجباری شدن طرحهای ملی در برنامه درس تربیت بدنی باشد که از سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امید است با سعی و تلاش در جهت شناخت مشکلات، نارسایی ها و کمبود های اجرایی درس تربیت بدنی در سطح کل کشور، از سوی مسئولان محترم اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش نسبت به برنامه ریزی صحیح و رفع مشکلات و کاستی ها اقدامات لازم صورت گیرد. ان شالله نتایج این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر مثبتی در پیشرفت ورزش کشور داشته باشد.

فصل سوم:
روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه
پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر کرمان انجام گرفته است. لذا در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، شیوه جمع آوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل آماری دادهها مطرح شده است.

۳-۲- روش تحقیق
با توجه به ماهیت پژوهش، تحقیق از نظر روش پیمایشی است که به صورت میدانی در شهر کرمان انجام گرفته است و از نظر هدف کاربردی است.

۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی مشغول به خدمت در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ در شهر کرمان بود. بر اساس اطلاعات اخذ شده از اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان تعداد ۱۰۳ دبستان ابتدایی دخترانه در شهر کرمان است که شامل ۶۲ مدرسه دولتی و ۴۱ مدرسه غیردولتی میشود.

۳-۴- نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
نظر به اینکه تعداد جامعه آماری زیاد نیست روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بود. که بر اساس اطلاعات اخذ شده از اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان تعداد۱۰۳ دبستان ابتدایی دخترانه در شهر کرمان است که شامل ۶۲ مدرسه دولتی و ۴۱ مدرسه غیردولتی می شود.بدین ترتیب تعداد ۱۰۳ معلم تربیت بدنی و۱۰۳ مدیر مدرسه در این پژوهش شرکت کردند.

۳-۵- ابزار تحقیق
جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته ای به منظور ارزیابی عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در شهر کرمان استفاده گردید. جهت تنظیم پرسشنامه یاد شده ابتدا بر اساس مطالعه جامع از تحقیقات و متون علمی مرتبط با بحث، عوامل مورد نظر شناسایی شد و تحت نظر استاد راهنما و استاد مشاور، پرسشنامه مورد نظر تنظیم گردید. سپس جهت بررسی روایی پرسشنامه از نظر اساتید مدیریت که خود در این زمینه صاحب نظر بودند استفاده گردید و پرسشنامه ها پس از اجراء نقطه نظرات اساتید، در تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند روایی سوالات بر اساس سیگمای شمارشی ۹۰/۰ بدست آمد.پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیدکه (۸۴/۰?=) بدست آمد که می توان گفت ابزار تحقیق دارای پایایی میباشد.
۳-۵-۱ سوالات اطلاعات فردی
در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده،این پرسشنامه توسط محقق تهیه شده که شامل متغیر های عینی مانند سن، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس درس تربیت بدنی، نوع مدرسه، تعداد کارت های مربیگری و داوری و سابقه و سطح قهرمانی بود.
۳-۵-۲ پرسشنامه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی
در این مطالعه شش مولفه انتخابی تاثیر گذار شامل: ۱- امکانات ورزشی (سوالات ۱ الی ۳ +جدول انتهای پرسشنامه)،۲- وضعیت مالی (سوالات ۴ الی ۶) ، ۳- کیفیت آموزشی دبیران (سوالات ۷ الی ۱۸)،۴- کنترل و نظارت مسئولین (سوالات ۲۷ ال ۳۱)، ۵- همکاری والدین دانش آموزان (سوالات ۱۹ الی ۲۱)،۶- وضعیت اجرای طرحهای ملی(سوالات ۲۲ الی ۲۶) مورد بررسی قرار گرفت. در این پرسشنامه از مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده شده که عدد ۵ نشانه بالاترین و عدد ۱ نشانه کمترین درجه موافقت مطرح شده می باشد.

۳-۶- متغیرهای تحقیق
امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی)، وضعیت مالی، کیفیت آموزشی دبیران تربیت بدنی، همکاری والدین دانش آموزان، ویژگی های فردی معلمان، وضعیت اجرای طرح های ملی، مسایل اجرایی و نظارت مسئولین.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد دربارهکارشناسان، حق الزحمه، حق تملک

۳-۷- روش های جمع آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات لازم پیرامون مبانی نظری موضوع مورد پژوهش یعنی ارائه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی و نیز پیشینهی پژوهش در این حوزه، از روش مطالعهی کتابخانهای و جستجوی اینترنتی استفاده گردید، بدین صورت که با مطالعه ی کتاب ها، رساله ها و مجلات علمی – پژوهشی مرتبط با موضوع، اقدام به نتبرداری و خلاصه نویسی از مطالب گردید و استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از نمونههای پژوهشی نیز از روش میدانی و از پرسشنامهی بسته پاسخ در ارتباط با ارائه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی تهیه گردیده، استفاده گردید، که پژوهش گر پس از انتخاب نمونهها، با مراجعهی حضوری به مدارس و با کمک دوستان ،پرسش نامه را در اختیار یکایک نمونهها قرار داده و پس از ارائه توضیحات لازم، پرسشنامهی لازم را معرفی و راهنماییهای لازم را جهت پاسخ گویی به آنها ارائه کرد و در پایان پرسش نامههای تکمیلی را شخصاًاز پاسخ دهندگان تحویل گرفته و جمع آوری نمود.

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تحلیل دادههای این تحقیق از روش های آماری توصیفی و استنباطی (از طریق نرم افزار SPSS) استفاده گردید.
آمار توصیفی: برای محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و رسم جداول و نمودارها از روشهای آماری توصیفی استفاده گردید.
آمار استنباطی: برای بررسی و مقایسه برخی روابط و تفاوت معناداری بین پاسخ ها از آزمون تی مستقل و آزمون ناپارامتریک من ویتنی استفاده شده است، جهت بررسی توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه
مطالب این فصل در دو قسمت آورده شده است که شامل توصیف داده ها و آزمون فرضیههای تحقیق میباشد. در قسمت اول بررسی توصیف آماری اطلاعات شخصی پرسشنامه معلمان که در برگیرنده متغیرهایی مانند سن، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس درس تربیت بدنی، تعداد کارت های مربیگری و داوری و سطح سابقه قهرمانی آمده است و در قسمت دوم به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته شده است. بدین منظور سعی بر این بوده است که با استفاده از روشهای آماری مناسب، ضمن آنکه به نتایج مقتضی دست یافته میشود، تحلیلی گویا و روشن از داده های به دست آمده از تحقیق صورت گیرد.

۴-۲- بررسی توزیع داده ها
جهت بررسی توزیع دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های معلمان در جدول ۴-۱- نمایش داده شد.

جدول ۴-۱- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های معلمان
متغیرها

آماره ها
عامل امکانات
عامل وضعیت مالی
عامل کیفیت آموزشی معلمان
عامل نظارت و کنترل مسئولین
عامل همکاری اولیای
دانش آموزان
عامل اجرای طرح های ملی
کولموگروف اسمیرنف
۶۷/۰
۳۴/۱
۹۲/۰
۴۱/۱
۱۱/۱
۸۲/۰
سطح معناداری
۷۵/۰
۰۵/۰
۳۶/۰
۰۶/۰
۱۶/۰
۵۰/۰

جدول شماره ۴-۲- به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های مدیران جهت بررسی توزیع داده ها اشاره دارد.
جدول ۴-۲- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های مدیران
متغیرها

آماره ها
عامل امکانات
عامل وضعیت مالی
عامل کیفیت آموزشی معلمان
عامل نظارت و کنترل مسئولین
عامل همکاری اولیای
دانش آموزان
عامل اجرای طرح های ملی
کولموگروف اسمیرنف
۲۶/۱
۴۷/۱
۹۷/۰
۸۲/۱
۳۰/۱
۲۹/۱
سطح معناداری
۰۸/۰
۰۵/۰
۲۹/۰
۰۶/۰
۰۶/۰
۰۸/۰

۴-۳- توصیف یافته های پژوهش
-سن و سابقه تدریس درس تربیت بدنی: جدول شماره ۴-۳- به متغیرهای سن و سابقه تدریس تربیت بدنی اشاره دارد. مشاهده میشود که حداقل سن معلمان ۱۹ سال و حداکثر سن معلمان ۵۶ سال بوده است، همچنین در بین معلمان حداقل سابقه تدریس ۱ سال و حداکثر آن ۲۸ سال بوده است.

جدول ۴-۳- توصیف آماری مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی دبیران
ردیف
نام متغیر
تعداد
حداقل
حداکثر
انحراف استاندارد±میانگین
۱
سن
۱۰۳
۱۹
۵۶
۷±۳۳/۳۲
۲
سابقه تدریس تربیت بدنی
۱۰۳
۱
۲۸
۳۵/۸±۳۸/۶

– میانگین سن: بر اساس جدول ۴-۴- به طور کلی دبیران تربیت بدنی در این تحقیق با تعداد ۱۰۳ نفر و میانگین سنی ۳۳/۳۲ می باشد. دبیران مدارس دولتی به تعداد۶۱ نفر و میانگین سنی ۳۱/۳۵ میباشد و دبیران مدارس غیردولتی به تعداد ۴۲ نفر و میانگین سنی ۲۸ میباشد.

جدول ۴-۴- میانگین سنی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی و غیردولتی
متغیر
نوع مدرسه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
سن
دولتی
۶۱
۳۱/۳۵
۶۹/۶

غیردولتی
۴۲
۲۸
۸۹/۴

-مدرک تحصیلی: همانطور که در جدول۴-۵- ملاحظه میگردد که از میان مدارک تحصیلی معلمان، پایینترین مدرک در مدارس دولتی و غیر دولتی مدرک فوق دیپلم و بالاترین مدرک، مدرک فوق لیسانس است، که از میان معلمان مدارس دولتی ۴۴ نفر معادل ۱/۷۲% دارای مدرک لیسانس هستند که بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند و در میان مدارس غیردولتی ۲۱ نفر معادل ۵۰% دارای مدرک لیسانس هستند.

جدول۴-۵- جدول توزیع فراوانی و درصد معلمان به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب مدرک تحصیلی
تحصیلات
معلمان دولتی
معلمان غیردولتی

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فوق دیپلم
۱۴
۹/۲۲
۱۹
۲/۴۵
لیسانس
۴۴
۱/۷۲
۲۱
۵۰
فوق لیسانس
۳
۹/۴
۲
۷/۴
کل
۶۱
۱۰۰
۴۲
۱۰۰

– سابق

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید