منبع پایان نامه ارشد درباره 
تربیت بدنی، درس تربیت بدنی، مدیران مدارس، مدارس متوسطه No category

جامه ی هدف آن کلیه دانش آموزان پایه ششم مدارس کشور می باشد (طرح های ورزشی ملی دوره تحصیلی ابتدایی ۱۳۹۱، ۱۲۹).

۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات مشابهی که در رابطه با موضوع پژوهشی، در داخل کشور از سال ۱۳۶۸ انجام گرفته است عبارتند از:
کاشف، مجتهدی (۱۳۶۸) به بررسی وضعیت جاری مدارس و شناخت مشکلات و تنگناههای آن پرداخته اند؛ که جامعه آماری این پژوهش را، کلیه شرکت کنندگان در سومین گردهمایی کارشناسان و مسئولان تربیت بدنی مناطق و شهرستانها در مشهد مقدس که در تاریخ آبان ماه سال ۱۳۶۸ برگزار گردیده است شامل می شدهاند. یافتههای تحقیق آنها نشان داد:
۱- اکثر مدارس با کمبود امکانات مواجه هستند.
۲- مهمترین مشکلات درس تربیت بدنی را به ترتیب الویت، امکانات ورزشی ناکافی،کمبود معلم ورزش،فقدان فضای ورزشی مناسب، عوامل جغرافیایی، کمبود اطلاعات معلم ورزش و عدم همکاری مدیران مدارس تشکیل می دهند.
کریمی (۱۳۶۹) به بررسی وضعیت جاری ورزش دبیرستان های دخترانه تهران پرداخت؛ یافته های تحقیق وی نشان داد:
۱- مشکلات اجرایی درس تربیت بدنی دبیرستانهای دخترانه تهران، به ترتیب اولویت، کمبود وسایل ورزشی، کمبود فضای فیزیکی مدرسه، کمبود معلم و مربی و نبودن شرایط مناسب و مساعد ذکر شده است.
۲-۲/۵۸ درصد دانش آموزان اظهار داشته اند که در ساعت درس تربیت بدنی، دو یا سه کلاس با هم ورزش می کنند.
در تحقیق دیگری کاشف (۱۳۷۰) به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت برنامههای جاری تربیت بدنی مدارس آذربایجان غربی پرداخت؛یافته های تحقیق وی نشان داد:
در بعد برنامه ریزی ۸/۸ درصد مسئولان تربیت بدنی مناطق آن را ضعیف، ۷/۱۲درصد آن را متوسط، ۶/۲۰ درصد خوب، ۷/۱۷ درصد آن را عالی ارزیابی نموده اند. اما معلمان ورزش همین سوال را بیشتر متوسط،ضعیف و خوب ارزیابی نموده اندو ۹/۳۱ درصد معلمان که بالاترین درصد در این میان است به ارزش متوسط رای داده اند.
۲- بیشتر اولیای دانش آموزان، علاقه مندی و حساسیت لازم را نسبت به درس ورزش ندارند.
۳- فقدان برنامه ریزی، اولین الویت رادر فهرست مشکلات درس تربیت بدنی به خود اختصاص داده است.
۴- نیمی از مدیران مدارس، به ارزشیابی درس تربیت بدنی اهمیت نداده و در چگونگی اجرای آن حساسیت لازم را نشان نمی دهند.
۵- کمبود معلم ورزش، به عنوان یکی از عوامل بازدارنده پیشرفت درس تربیت بدنی محسوس بوده است.
دقیقه رضایی(۱۳۷۱) به بررسی وضعیت تربیت بدنی در مدارس پسرانه استان خراسان پرداخت، یافتههای تحقیق وی نشان داد:
۱- کمبود معلم ورزش کارآمد و متخصص از اصلی ترین مشکلات درس تربیت بدنی بوده است.
۲- حساسیت اولیای دانش آموزان در مورد پیشرفت ورزشی فرزندانشان مطلوب نبوده است.
۳- وضعیت فضاها و تاسیسات ورزشی در حد تاسف باری بوده است.
همت فر (۱۳۷۱) به بررسی وضعیت موجود درس تربیت بدنی در مدارس استان لرستان پرداخت، یافتههای پژوهش او عنوان کرد:
۱- میزان تمایل مدیران مدارس متوسطه در تخصیص بودجه بیشتر جهت برنامه های تربیت بدنی ۵۰ درصد و در حد زیاد بوده است.
۲- بعد برنامهریزی از نظر دبیران ورزش، با میانگین نسبی کل ۶/۴۳ درصد در موقعیت متوسطی قرار دارد.
۳- روش تدریس تربیت بدنی از نظر دبیران ورزش مدارس متوسطه، با میانگین نسبی ۱/۵۸ درصد نمایانگر وضعیت نسبی خوبی است.
لطیفی (۱۳۷۲) به بررسی و ارزشیابی وضعیت کنونی درس تربیت بدنی در شهرستان دزفول پرداخت، یافتههای تحقیق او نشان داد:
یکی از عمده ترین مشکلات اجرایی درس تربیت بدنی کمبود امکانات شامل تور، توپ و فضای آموزشی است.
مسئولان تربیت بدنی از مدارس بازدید نمیکنند.
۶۲ درصد دبیران تربیت بدنی عقیده دارند که انجمن های اولیا و مربیان همکاری لازم را با معلمان تربیت بدنی جهت رفع مشکلات ندارند.
سلطانی و هادیپور(۱۳۷۲) به بررسی مشکلات و تنگناهای موجود در درس تربیت بدنی آموزشگاههای استان چهارمحال بختیاری از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی پرداخت؛ نتایج تحقیق او عبارتند از:
کمبود نیروی انسانی در بخش ورزش
کمبود امکانات ورزشی که در اولویت آن، سالنهای ورزشی سر پوشیده است.
عدم آشنایی والدین به نقش ورزش و عدم پیگیری وضعیت ورزشی دانش آموزان از طرف آنها.
عدم ارزشیابی مداوم از کار دبیران و مدیران.
گایینی (۱۳۷۲) به بررسی مشکلات درس تربیت بدنی مدارس سراسر کشور پرداخت؛ مهمترین نتایج تحقیق او نشان داد:
بخشهایی از اصول و اهداف کلی تربیت بدنی در آموزش و پرورش، مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
نبود امکانات ورزشی به عنوان مشکل اصلی در راه توسعه و گسترش درس تربیت بدنی مطرح است.
فضاهای ورزشی مناسب در مدارس کم است.
ارزشیابی درس تربیت بدنی با مشکل روبروست.
دانش فنی و تخصصی مسئولان تربیت بدنی، معلمان و مربیان ورزش در وضعیت مطلوبی نیست.
تابش (۱۳۷۵) به بررسی مسائل آموزشی و اجرایی درس تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش سه مقطع تحصیلی دختر و پسر در شهرستان فسا پرداخته است.
یافتههای پژوهش وی نشان داد:
از نظر مدیران مدارس و دبیران ورزش، کلاسهای حرکات اصلاحی برای دانش آموزان با نقصهای حرکتی و ضعف عضلانی در حد متوسطی تشکیل می شود،لذا در حد نامطلوبی است.
میزان تمایل اکثر مدیران در تخصیص هزینه بیشتر جهت برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی در حد زیاد بیان شده است،بنابراین میزان تمایل در حد مطلوبی است.
از نظر ۴۳ درصد مدیران مدارس و ۴۵ درصد دبیران ورزش شهرستان فسا ،امکان خرید وسایل ورزشی با توجه به استعداد بدنی و ذهنی و جنس دانش آموزان در حد متوسط و حدود ۲۱ درصد مدیران ۲۰ درصد از دبیران ورزش این امکان را در حد زیاد و بسیار زیاد بیان داشتهاند.
مشکلات اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس به ترتیب اولویت از نظر مدیران:
کمبود امکانات ورزشی، کمبود بودجه و اعتبارات لازم کمبود معلم ورزش، عوامل جغرافیایی، فقدان برنامهریزی صحیح و عدم همکاری مسئولین.
رضاعی (۱۳۷۵) مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران ورزش مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفاعی استان مازندران را انجام داد،یافته های تحقیق وی نشان داد:
نظارت و کنترل در مدارس غیردولتی به نسبت مدارس دولتی از طرف مسئول تربیت بدنی در حد کمتر صورت میگیرد.
از دیدگاه مدیران و دبیران ورزش مدارس دولتی و غیر دولتی به درس تربیت بدنی در حد مطلوبی اهمیت داده می شود.
حدود ۸۸ درصد مدارس دولتی تشک ژیمناستیک و حدود ۵۲ درصد پایه بسکتبال و حدود ۲۵ درصد میله بارفیکس و همچنین مدارس غیردولتی حدود ۸۳درصد تشک ژیمناستیک و حدود ۵۸ درصد پایه بسکتبال و حدود ۲۸ درصد پایه والیبال و حدود ۴۰ درصد میله بارفیکس ندارند و با توجه به معیار اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش امکانات و وسایل ورزشی در حد نامطلوبی است و میتوان گفت که دبیران ورزش مدارس دولتی و غیردولتی از امکانات ورزشی در حد نامطلوبی استفاده می کنند و در هر دو گروه امکانات ورزشی یکسان میباشد.
میزان استفاده از نظرات معلمان ورزش در تصمیم گیری آموزشی از طرف مدیران مدارس دولتی و غیردولتی در حد مطلوبی است و به عبارتی یکسان است.
از نظر مدیران و دبیران ورزش مدارس دولتی و غیردولتی تناسب فضای آموزشی مدارس با توجه به سن و جنس دانش آموزان در حد کم می باشد و به عبارتی نامطلوب می باشد.
گلدانی مقدم (۱۳۷۵) به بررسی و مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش مدارس متوسطه پسرانه دولتی و غیر دولتی در شهر تهران پرداخت. یافته های پژوهش وی نشان داد:
بین تناسب فضای ورزشی مدارس با سن، جنس و تعداد دانش آموزان در مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود دارد.
بین بودجه اختصاص داده شده به ورزش در مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین کیفیت آموزشی معلمان ورزش مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین رضایت شغلی معلمان ورزش و استفاده آنان از طرح درس اختلاف معناداری وجود دارد.
بین برنامه ریزی درس تربیت بدنی در مدارس دولتی و غیر دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین نظارت و کنترل مسئولان تربیت بدنی مناطق بر نحوه فعالیت دبیران ورزش در مدارس دولتی و غیر دولتی اختلاف معنی داری وجود دارد.
بین تشکیل کلاسهای حرکات اصلاحی و همچنین برگزاری کلاسهای فوق برنامه ورزشی در مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود ندارد.
از نتایج مهم بدست آمده دیگر در این تحقیق: وسایل و تجهیزات ورزشی مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی با معیار اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش مطابقت ندارد.
ترکفر در سال ۱۳۷۷ مطالعه ای در مورد برنامه های تربیت بدنی و ورزش در مدارس غیرانتفاعی استان کهکیلویه و بویراحمد انجام داد و نتایج آن نشان داد اکثر مسئولین تدوین کتب درسی را برای هر دو گروه معلم و دانش آموز ضرورت می دانند. برگزاری مسابقات مستمر ورزشی در طول سال تحصیلی بر اجرای درس تربیت بدنی و ورزش تأثیر منفی گذاشته است. چهل و هشت درصد از معلمین در ارتباط با شغل خود مطالعه زیاد دارند. اولیاء دانش آموزان نسبت به سایر دروس، درس تربیت بدنی و ورزش را کمتر پیگیری می کنند. معلمین تربیت بدنی و ورزش معتقدند که ۸۵ درصد بخشنامهها و دستورالعمل ها به مسابقات تعلق دارد. از نظر مسئولین، فقدان برنامهریزی صحیح و از نظر معلمین تحت بررسی، کمبود امکانات ورزشی و معلم تربیت بدنی و ورزش، در اولویت اول از نظر مشکل اساسی در اجرای این درس است. از نظر مسئولین و معلمین تحت بررسی، فضای آموزشی روباز در اولویت اول از نظر اهمیت وسایل و امکانات می باشد. نود درصد معلمین تربیت بدنی و ورزش اظهار کرده اندکه مورد نظارت و ارزشیابی قرار نمی گیرند. هفتاد و هشت درصد مسئولین بعضی از شاخص های آمادگی جسمانی را مناسب نمی دانند. میزان همکاری مسئولین تربیت بدنی و مدیران مدارس در سطح متوسطی بودو همکاری مدیر و معاونین مهمترین اولویت از نظر مسئولین و معلمین تربیت بدنی و و رزش می باشد. اکثریت معلمین تحت بررسی معتقدند انجمن اولیاء و مربیان این گونه مدارس، جهت خرید و تجهیزات و امکانات ورزشی هیچ گونه کمک مالی نمی کند.
دهقانی (۱۳۷۹) به بررسی تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه مدیران،معلمان و دانش آموزان شهرستان میبد پرداخت؛ یافتههای او نشان داد:
اجرای درس تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان تربیت بدنی کمی بیش از حد میانگین (۳) و از نظر دانش آموزان کمتر از حد میانگین بوده است. ممکن است علت این اختلاف در نظرات، کتمان حقایق از سوی مدیران و معلمان و جهت گیری آنها نسبت به سؤالات پرسشنامه باشد . عدم یک برنامه جامع و کتاب مخصوص تربیت بدنی و امکانات نیز

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید