منابع پایان نامه درباره
میانگین، تیماری، تغییرات، mmol/L پایان نامه ها و مقالات

های نیترات آمونیوم برمیانگین تغییرات طول میانگره

3-14اثرات غلظت های نیترات پتاسیم برمیانگین تغییرات طول میانگره

3-2-8 تغییرات سطح برگ ها:
میانگین تغییرات سطح برگ ها در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم بطورمعنی داری (P?0.01) کاهش یافت.به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین مقدار (4.3667cm2 ( در گروه تیماری با غلظت mmol/L NH4NO3 13 دیده شده است.
کمترین مقدار(0.65cm2) در گروه تیماری با غلظت تیماری صفر میلی مول بر لیتر نیترات آمونیوم دیده شده است.
در تیمارهای مختلف KNO3 کاهش معنی داری (P?0.01) مشاهده شده شد،در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین میزان تغییرات سطح برگ (4 cm2) در گروه شاهد mmol/L KNO3 9مشاهده شده و کمترین میزان تغییرات سطح برگ (1.4 cm2)در گروه تیماری با غلظت 36mmol/L KNO3 دیده شد.
میانگین تغییرات سطح برگ در تیماری(mmol/LNH4NO3 13) ،22% نسبت به شاهد 20mmol/LNH4NO3افزایش یافت.
میانگین تغییرات سطح برگ در تیماری) mmol/L KNO3 12 ،9 (، به ترتیب 71% و 51% افزایش مشاهده شده است.

3-15اثرات غلظت های نیترات آمونیوم برمیانگین تغییرات سطح برگ ها

3-16اثرات غلظت های نیترات پتاسیم برمیانگین تغییرات سطح برگ ها

3-2-9 -تغییرات طول ساقه:
میانگین تغییرات طول ساقه در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم به طورمعنی داری (P?0.01 )کاهش یافت.به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین مقدار3.166mm2) ( در گروه تیماری با غلظت mmol/L NH4NO3 20 دیده شده است.
کمترین مقدار (0.6 mm2) در گروه تیماری با غلظت تیماری صفر میلی مول بر لیتر نیترات آمونیوم دیده شده است.
در تیمارهای مختلف KNO3 کاهش معنی داری (P?0.01) مشاهده شده شد،در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین میزان طول ساقهmm2) 25.66 ) در گروه شاهد12 mmol/L KNO3 مشاهده شده و کمترین میزان طول ساقه (15mm2)در گروه تیماری با غلظت 36mmol/L KNO3 دیده شد.
میانگین طول ساقه در تیماری (13,40mmol/L NH4NO3 ،10 0, (به ترتیب 98% ،27% ، 11% و49% نسبت به شاهدNH4NO3 20mmol/L کاهش یافت.
میانگین طول ساقه در تیماری( mmol/L KNO3 12 ،9 )، نسبت یه شاهد به 12% و42 % افزایش مشاهده شده است.

3-17اثرات غلظت های نیترات آمونیوم برمیانگین تغییرات طول ساقه

3-18 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم برمیانگین تغییرات طول ساقه

3-2-10 تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه (L.A.R)
3-2-10-1 میانگین تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه (L.A.R)
در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم به طور معنی داری (P?0.01 ) افزایش یافت.به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین مقداcm2.g-1) 158 ( درگروه تیماری باغلظت
20mmol/LNH4NO3دیده شده است. کمترین مقدار (0.936 cm2.g-1 ) در گروه تیماری با غلظت تیماری صفر میلی مول بر لیتر نیترات آمونیوم دیده شده است.
در تیمارهای مختلف KNO3 افزایش معنی داری (P?0.01) مشاهده شده شد،در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین میانگین تغییرات تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه
170 cm2.g-1) ) درگروه شاهدmmol/KNO3 36 مشاهده شده وکمترین میزان آن (69.33 cm2.g-1) در گروه تیماری با غلظت صفر میلی مول بر نیترات پتاسیم دیده شد.
تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه (L.A.R) در تیماری13,40mmol/L NH4NO3) ، 10 0,)به ترتیب %99،74% ، 28% نسبت به شاهد NH4NO3 20mmol/L کاهش یافت.
میانگین تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه (L.A.R)در تیماری (mmol/L KNO3 9 ،0) نسبت یه شاهد به ترتیب 53% و26 % کاهش مشاهده شده است. میانگین تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه (L.A.R)در تیماری( mmol/L KNO336 ،12 ) نسبت یه شاهد به ترتیب 13% و15 %افزایش مشاهده شده است.

3-19اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گل اطلسی

3-20اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گل اطلسی

3-2-11 تغییرات میانگین نسبت سطح ویژه برگی (S.L.A):
در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم به طور معنی داری (P?0.01 ) افزایش یافت.به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین مقداcm2.g-1) 252 )در گروه تیماری با غلظت mmol/LNH4NO3 40دیده شده است.
کمترین مقدار (98 cm2.g-1 ) در گروه تیماری با غلظت تیماری mmol/L NH4NO3 13دیده شده است.
در تیمارهای مختلف KNO3 افزایش معنی داری (P?0.01) مشاهده شده شد،در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین تغییرات میانگین نسبت سطح ویژه برگی گیاه175 cm2.g-1) ) درگروه شاهد mmol/KNO3 36 مشاهده شده و کمترین میزان آن (103 cm2.g-1)درگروه تیماری با غلظت KNO3 mmol/L 12دیده شد.
تغییرات میانگین نسبت سطح ویژه برگی در تیماری(13mmol/LNH4NO3 ،10 0,) به ترتیب %19،2% ، 44% نسبت به شاهدNH4NO3 1mmol/L کاهش یافت, در تیماری
mmol/L NH4NO3 40نسبت یه شاهد %44افزایش مشاهده شده است.
تغییرات میانگین نسبت سطح ویژه برگی در تیماری mmol/L KNO3 12 ،0 نسبت یه شاهد به ترتیب 22% ،23 % کاهش مشاهده شده است وهمچنین در تیماری mmol/L KNO3 36 نسبت یه شاهد 29% افزایش مشاهده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهمحدودیت ها، کاپیتولاسیون، ارزش اطلاعاتی، ناصرالدین شاه

3-2-12 سرعت رشد نسبی (R.G.R)
در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم به طور معنی داری (P?0.01 ) کاهش یافت.به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین مقدار( (0.0147 g.d-1 در گروه تیماری با غلظت غلظت صفر میلی مول بر لیترنیترات آمونیوم دیده شده است.
کمترین مقدار
(0.0042 g.d-1) در گروه تیماری با غلظت تیماری mmol/L NH4NO3 13دیده شده است.
در تیمارهای مختلف KNO3 افزایش معنی داری (P?0.01) مشاهده شده شد،درآزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین تغییرات سرعت رشد نسبی 0.0086 g.d-1)) در گروه شاهد mmol/KNO3مشاهده شده و کمترین میزان آن (0.003 g.d-1)در گروه تیماری با غلظت صفر میلی مول بر لیتر نیترات پتاسیم دیده شده است.
تغییرات میانگین نسبت سرعت رشد نسبی در تیماری13mmol/L NH4NO3 نسبت به شاهد
NH4NO3 20mmol/L،25% کاهش یافت.
تغییرات میانگین سرعت رشد نسبی در تیماری mmol/L KNO3 9 ،0 نسبت یه شاهد به ترتیب 32% و14 % کاهش مشاهده شده است وهمچنین در تیماری( mmol/L KNO33612 ,) نسبت یه شاهد بترتیب 75% ،%38افزایش مشاهده شده است.

3-2-13 میزان جذب خالص (N.A.R)
در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم به طور معنی داری تغییر یافت.به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین مقدار( (0.0088 cm2.d-1 در گروه تیماری با غلظت 20mmol/LNH4NO3دیده شده است.
کمترین مقدارآن (0.0001 cm2.d-1) درگروه تیماری باغلظت تیماری 13mmol/L NH4NO3دیده شده است.
در تیمارهای مختلف KNO3 افزایش معنی داری (P?0.01) مشاهده شده شد،درآزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین تغییرات میزان جذب خالص 0.0001g.d-1)) در گروه شاهد12 mmol/KNO3 مشاهده شده و کمترین میزان آن (0.003 cm2.d-1)در گروه تیماری با 18mmol/L KNO3دیده شده است.
تغییرات میانگین میزان جذب خالص در تیماری ,13mmol/L NH4NO3 10 ،0 نسبت به شاهدNH4NO3 20mmol/L،به ترتیب 81% ،90%،98% کاهش یافت.
تغییرات میانگین میزان جذب خالص در تیماری mmol/L KNO3 36 12 , 9, ،0 نسبت یه شاهد به ترتیب 108% و22 %, 65% ،%48افزایش مشاهده شده است .

3-2-14 نسبت سطح برگی (L.A.R)
در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم به طور معنی داری افزایش یافت.به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین مقدار((110 cm2.g-1 در گروه تیماری با غلظت 13 mmol/L NH4NO3 دیده شده است.
کمترین مقدارآن (56 cm2.g1) درگروه تیماری باغلظت تیماری صفر میلی مول بر لیترنیترات آمونیوم دیده شده است.
در تیمارهای مختلف KNO3 افزایش معنی داری (P?0.01) مشاهده شده شد،درآزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین تغییرات نسبت سطح برگی 175g.g-1)) در گروه شاهد mmol/KNO3 36 مشاهده شده و کمترین میزان آن (66 cm2.g-1)در گروه تیماری با صفر میلی مول بر لیترنیترات پتاسیم دیده شده است.
تغییرات میانگین میزان نسبت سطح برگی در تیماری , mmol/L NH4NO3 ) 10،0 ) نسبت به شاهدNH4NO3 20mmol/L،به ترتیب 43% ،19% کاهش یافت و همچنین تغییرات میانگین میزان نسبت سطح برگی در تیماری mmol/L NH4NO3) 40 (13 , نسبت یه شاهد به ترتیب 13% و10 % افزایش مشاهده شده است .
تغییرات میانگین میزان نسبت سطح برگی در تیماری 9 , 12 mmol/L KNO3) ،0 ( نسبت به شاهدNH4NO3 20mmol/L،به ترتیب 54% ،32% و%10 کاهش یافت و همچنین تغییرات میانگین میزان نسبت سطح برگی در تیماری mmol/L KNO3 36 نسبت یه شاهد 18% افزایش مشاهده شده است.

3-21اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر تغییرات نسبت سطح برگی

3-22اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر تغییرات نسبت سطح برگی
3-2-15 سرعت رشد گیاه(C.G.R)
در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم به طور معنی داری کاهش یافت.به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین مقدار((0.00023 g.d-1 در گروه تیماری با غلظتmmol/LNH4NO3 10دیده شده است.
کمترین مقدارآن (0.000057 g.d-1) درگروه تیماری باغلظت تیماری mmol/L NH4NO3 40دیده شده است.
در تیمارهای مختلف KNO3 کاهش معنی داری (P?0.01) مشاهده شده شد،درآزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین تغییرات سرعت رشد گیاه 0.0048 g.d-1 )) در گروه شاهد mmol/KNO3 9مشاهده شده و کمترین میزان آن (0.0001 g.d-1)در گروه تیماری با غلظت mmol/L KNO3 36دیده شده است.
تغییرات میانگین میزان سرعت رشد گیاه در تیماری , 13 mmol/L NH4NO3) 10 ،0 ( نسبت به شاهدNH4NO3 20mmol/L،به ترتیب 50% ،66% و%8


دیدگاهتان را بنویسید