منابع پایان نامه ارشد درمورد
همبستگی، شاخص‌های، یکنواختی پایان نامه ها

بیشترین مقدار را دارد و می‌تواند به این خاطر باشد که این گروه در مناطق پرشیب واقع‌اند و در مناطق پرشیب این شاخص بیشترین مقدار را دارد (نتایج جدول 4-9). تنوع بالا در گروه چهارم هم به دلیل واقع شدن این گروه در جهت شمالی است که این جهت به نسبت دیگر جهات دارای رطوبت بیشتری است. نقش رطوبت در افزایش تنوع مورد تأکید محققینی زیادی است (بصیری، 1382 و سهرابی، 1383). همچنین با توجه به جدول (4-6) میزان شاخص‌های تنوع شانون-وینر و سیمپسون در گروههای اکولوژیک سه و چهار بیش از گروههای یک و دو بود و تفاوت آنها معنی‌دار است و همچنین میزان شاخص یکنواختی و شاخص غنای منهینیک و مارگالف نیز در دو گروه سه و چهار بیشترین مقدار را دارد. از آن جایی که شاخص شانون_ وینر به فراوانی گونه‌های نادر و شاخص سیمپسون حساسیت بیشتری به فراوانی گونه‌های عمومی (فراوان) دارد می‌توان نتیجه گرفت که مقادیر بالای شاخص‌های غنا و یکنواختی باعث افزایش تنوع در دو گروه سه و چهار شده است. که با نتایج پژوهشهای سایر محققین همخوانی دارد (پوربابایی، 1380.، محمودی، 1386 و فخیمی195، 2008). همچنین نتایج حاکی از آن است که هر گروه با دیگر گروه‌ها از نظر ویژگی‌های فلورستیکی، تنوع زیستی و فیزیوگرافی متمایز است. با توجه به نتایج بدست آمده گروه بلوط ایرانی (گروه 1) در جهات جنوب غربی مستقر است، بطور کلی بلوط‌ها در مکانهای خشک‌تر و اغلب در دامنه‌های جنوبی گسترش زیادی دارند (جزیره‌ای و ابراهیمی‌ رستاقی، 1385). بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که بلوط ایرانی گونه‌ای نورپسند است (حبیبی، 1371). در نیمکره شمالی شیب‌های رو به جنوب و غرب اشعه‌های مستقیم بیشتری دریافت می‌دارند و بنابراین گرمتر و خشک‌تر از شیب‌های شمالی و شرقی هستند (مارش196، 1991). در واقع جهت جغرافیایی با تأثیر روی رطوبت و زاویه تابش خورشید و سایر عوامل تأثیر عمده‌ای در ترکیب گونه‌ای دارد (اسمال و مک کارتی، 2005). میرزایی و همکاران، 1385؛ زاهدی امیری و محمدی لیمائی (1381) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. همچنین این گروه دارای بیشترین درصد لاشبرگ می‌باشد. وجود لاشبرگ زیاد بیانگر دیر تجزیه شدن لاشبرگ‌های درختان بویژه بلوط ایرانی می‌باشد (محمدی سمانی، 1385). گروه 3 نیز دارای تعداد کمترین درصد پوشش علفی و بیشترین پوشش سنگی می‌باشد. می‌توان اینطور بیان کرد که وجود درصد سنگ بالا و بیرون زدگی سنگی باعث محدودیت رشد گیاهان شده است که این مسأله از ویژگی‌های رشته کوههای زاگرس است (محتشم‌نیا، 1386). همچنین نتایج نشان داد که گروه اکولوژیک چهارم دارای تعداد گونه شاخص بالاتری نسبت به دیگر گروه‌‌ها است و به این علت است که این گروه در دامنه شمالی واقع است و این جهت به دلیل داشتن شرایط رطوبتی مطلوبتر از پوشش انبوه‌تری برخوردار است که این با نتایج و استدلال‌های محققین مختلف مطابقت دارد (تیمورزاده، 1382.، حمزه، 1387)، همچنین این گروه در مناطق مرتفع حضور دارند و بالا بودن تعداد گونه‌های شاخص در این ناحیه می‌تواند به این علت باشد که در این گروه پوشش درختی کمترین مقدار را دارد و فرصت برای رشد گونه‌های علفی کف وجود دارد. میرزایی و همکاران (1386) نیز عنوان کردند که با کاهش پوشش درختی فرصت برای رشد گونه‌های علفی وجود دارد. در نتایج حاصل از بررسی جوامع گیاهی در ارتباط با عوامل خاکی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. جعفری و همکاران (1385) در مطالعات خود دریافتند که جوامع گیاهی یافت شده با شوری خاک ارتباط دارد و علت آن را وجود گونه‌های شور روی در منطقه دانست.

4-2- نتایج تنوع زیستی
میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر تنوع، غنا و یکنواختی شاخص‌های مختلف در منطقه مورد مطالعه در جدول (4- 7) درج شده است.

جدول4- 7- حداکثر، حداقل، میانگین شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی در منطقه مورد مطالعه
شاخصها

تنوع
غنا

یکنواختی

شانون_وینر
سیمپسون

مارگالف
منهینیک

پایلو
حداکثر
حداقل
میانگین
انحراف‌معیار

39/3
95/1
66/2
3/0
95/0
69/0
87/0
04/0

56/9
04/4
53/6
32/1
73/3
2/1
44/2
57/0

95/0
56/0
74/0
07/0

4-2-1- نتایج آنالیز یک طرفه و مقایسه میانگین شاخص‌های تنوع زیستی در طبقات مختلف (شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سط دریا):
نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که ارتفاع از سطح دریا، جهت و شیبهای مختلف بر برخی از شاخص‌های تنوع موثر هستند (جدول 4-8). بطوریکه که ارتفاع از سطح دریا بر شاخص تنوع سیمپسون و یکنواختی اثر معنی‌دار دارد، در حالیکه ارتفاع از سطح دریا بر دیگر شاخص‌ها اثر معنی‌داری نداشت (05/0 P).
نتایج همچنین نشان داد که جهت دامنه بر شاخص‌های غنای مارگالف و غنای منهینیک اثر معنی‌داری دارد در حالی که بر شاخص تنوع و یکنواختی اثر معنی‌داری ندارد. اثر شیب نیز بر شاخص‌های تنوع سیمپسون و شانون- وینر و شاخص یکنواختی معنی‌دار بوده و بر دیگر شاخص‌ها اثر معنی‌داری نداشت.

مقدار احتمال
شاخص

منبع تغییرات
01/0*
شانون – وینر

تنوع

ارتفاع از سطح دریا

**001/0
سیمپسون

31/0ns
مارگالف

غنا

19/0ns
منهینیک

**000/0
پایلو
یکنواختی

07/0ns
شانون – وینر

تنوع

جهت جغرافیایی
08/0ns
سیمپسون

**009/

مارگالف

غنا

*01/0
منهینیک

2/0ns
پایلو
یکنواختی

*01/0
شانون – وینر

تنوع

درصد شیب
*03/0
سیمپسون

ns 8/0
مارگالف

غنا

ns 9/0
منهینیک

*01/0
پایلو
یکنواختی

**معرف معنی‌دار بودن در سطح 1 درصد، *معنی‌دار بودن در سطح 5 درصد

نتایج مقایسات چند‌دامنه دانکن نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، شاخص تنوع سیمپسون افزایش می‌یابد، به طوریکه در طبقه ارتفاعی بالا (2550-2401) بیشترین مقدار و در طبقه ارتفاعی پایین (2250-2100) کمترین مقدار را دارد. در صورتیکه میزان شاخص تنوع شانون – وینر بین طبقات ارتفاعی مختلف تفاوت معنی‌داری آماری را نشان نداد. میزان شاخص‌های غنای مارگالف و منهینیک نیز در ارتفاعات مختلف اختلاف معنی‌دار آماری نداشتند. میزان شاخص یکنواختی در ارتفاعات مختلف دارای تفاوت معنی‌دار آماری بود، بطوریکه با افزایش ارتفاع از سطح دریا شاخص یکنواختی نیز افزایش نشان داد (جدول4- 9). بررسی شاخص‌های تنوع شانون-وینر و سیمپسون و شاخص یکنواختی پیلو در جهات مختلف جغرافیایی نشان داد که از لحاظ این شاخصها در جهات مختلف جغرافیایی اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد. اما از لحاظ میزان شاخص‌های غنای مارگالف و منهینیک بین جهات مختلف جغرافیایی اختلاف معنی‌داری وجود دارد، طوریکه میزان این شاخصها در دامنه‌‌ی شمال شرقی بیشترین مقدار و در دامنه‌‌ی جنوب‌غربی کمترین مقدار را دارد (جدول4- 9). همچنین نتایج نشان داد که میزان شاخص‌ تنوع شانون وینر در طبقه پایین شیب (30-10%) کمترین و در طبقه بالای شیب (70-50%) بیشترین مقدار را دارد و همچنین میزان شاخص تنوع سیمپسون در شیبهای بالا نسبت به شیبهای پایین بیشتر است. از لحاظ شاخص‌های غنای مارگالف و منهینیک بین طبقات مختلف شیب اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشد. شاخص یکنواختی نیز در شیب‌های بالا بیشترین مقدار را دارد (جدول4- 9).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد درموردسازمان ملل، استان فارس

جدول 4-9- مقایسه میانگین شاخصهای تنوع زیستی در ارتفاع از سطح دریا، جهات جغرافیایی و شیب‌های مختلف
کلاسه‌های مختلف

شاخص تنوع
شاخص غنا
شاخص‌یکنواختی

شانون وینر
سیمپسون
مارگالف
منهینیک
پیلو
ارتفاع‌از سطح دریا
(متر)
2250-2100
a35/0±56/2
04/0±85/0b
64/6 ±1/1a
47/2 ±6/0a
71/0 ±7/0 b

2400-2251
a36/0±68/2
04/0±87/0b
51/6 ± 3/1a
a 6/0 ±41/2
74/0 ± 08/0ab

2550-2401
a26/0±82/2
9/0 ±02/0a
38/6 ± 3/1a
47/2 ± 5/0a
79/0 ±05/0 a
جهت
جغرافیایی

جنوب غربی
54/2 ±29/0a
85/0 ±04/0a
03/6 ± 2/1 b
2/2 ±48/0 b
72/0 ±6/0 a

شمال غربی
81/2 ±36/0a
89/0 ±03/0 a
74/6 ± 8/0ab
5/2 ±59/0 ab
78/0 ±09/0 a

شمالی
72/2 ±3/0 a
86/0 ±04/0 a
85/6 ±2/1 ab
6/2 ±53/0 ab
75/0 ± 1 a

شمال شرقی
78/2 ±3/0 a
88/0 ±03/0 a
36/7 ± 2/1 a
72/2 ±85/0 a
75/0 ± 7/0 a
شیب (%)
30-10
4/2 ±28/0 b
84/0 ± 04/0b
37/6 ± 1/1 a
27/2 ±58/0 a
69/0 ±05/0b

50-31
7/2 ±35/0 b
88/0 ± 03a
75/6 ± 3/1 a
55/2 ±6/0 a
76/0 ±07/0a

70-51
8/2 ±28/0 a
9/0 ± 03/0 a
01/6 ± 32/1a
48/2 ±56/0 a
81/0 ±05/0 a
*حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی‌داری بر اساس آزمون دانکن در سطح 5 درصد می‌باشد. اعداد بعد از ±انحراف معیار می‌باشد.

4-2-2- نتایج آنالیز همبستگی شاخص‌های تنوع زیستی با طبقات مختلف شیب، جهات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا
جدول (4-10) ضرایب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن شاخص‌های تنوع با متغیر‌های ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و شیب را نشان می‌دهد. همانگونه که در این جدول مشخص است بین شاخص تنوع شانون- وینر با فاکتور ارتفاع از سطح دریا همبستگی معنی‌دار وجود ندارد. اما بین شاخص تنوع سیمپسون با ارتفاع از سطح دریا و شیب همبستگی مثبت و معنی‌دار مشاهده شد. بین شاخص‌های غنای مارگالف و منهینیک با جهت دامنه همبستگی معنی‌دار وجود داشت اما بین این شاخصها با عوامل ارتفاع از سطح دریا و شیب همبستگی معنی‌دار مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که شاخص یکنواختی پیلو با ارتفاع از سطح دریا و شیب همبستگی مثبت و معنی‌دار دارد.

درصد شیب
جهت جغرافیایی
ارتفاع ازسطح دریا
شاخص
** 37/0
ns 31/0
ns 24/0
شانون- وینر
تنوع
** 47/0
ns 26/0
* 31/0
سیمپسون

03/0 ns
** 39/0
05/0 ns
مارگالف
غنا
ns 19/0
* 4/0
ns 01/0-
منهینیک

**49/0
2/0 ns
32/0*
پایلو
یکنواختی
جدول 4-10- ضرایب همبستگی شاخص‌های تنوع با طبقات مختلف شیب، جهات جغرافیایی و ارتفاع از سطح
** معرف معنی‌داری بودن در سطح 1 درصد، * معنی‌دار بودن در سطح 5 درصد و ns عدم معنی‌داری

4-2-3-نتایج آنالیز همبستگی شاخص‌های تنوع زیستی با متغیرهای محیطی
به منظور بررسی همبستگی شاخص‌های تنوع زیستی با متغیرهای محیطی (خاک و توپوگرافی) از همبستگی پیرسون استفاده گردید. با توجه به نتایج مشخص گردید که شاخص غنای منهینیک با درصد پوشش علفی، ازت کل و سیلت درشت همبستگی منفی دارد. شاخص یکنواختی پایلو با متغیرهای درصد پوشش علفی، ازت کل و سیلت درشت همبستگی منفی و با نسبت C/N خاک همبستگی مثبت دارد. شاخص‌های تنوع شانون-وینر نیز با ازت کل همبستگی منفی دارد و با سیلت درشت و درصد پوشش علفی همبستگی مثبت دارد. شاخص سیمپسون تنها با پوشش علفی همبستگی مثبت دارد و با دیگر فاکتورها همبستگی معنی‌داری نداشت. درصد پوشش سنگی نیز با تمامی شاخص‌های زیستی همبستگی مثبت داشت جدول (4-11
).

جدول 4-11- نتایج همبستگی شاخص‌های تنوع زیستی با عوامل محیطی
شاخصها
متغیرهای محیطی
تنوع
غنا
یکنواختی

شانون وینر
سیمپسون
مارگالف
منهینیک
پایلو
آهک
07/0-ns
02/0 ns
004/0- ns
1/0- ns
08/0- ns
ماده آلی
1/0 ns
16/0 ns
006/0- ns
09/0 ns
17/0 ns
فسفر
1/0 ns
03/0 ns
02/0- ns
6/0 ns
6/0 ns
پتاسیم
05/0 ns
15/0 ns
14/0 ns
1/0 ns
1/0 ns
هدایت الکتریکی
15/0 ns
03/0- ns
01/0 ns
01/0 ns
06/0- ns
سدیم تبادلی
01/0- ns
05/0- ns
1/0 ns
09/0 ns
03/0- ns
ماسه
04/0- ns
2/0 ns
03/0 ns
14/0- ns
2/0 ns
سیلت درشت
1/0 *
08/0- ns
03/0 ns
08/0-ns
09/0-ns
رس
05/0 ns
1/0- ns
03/0 ns
01/0 ns
1/0- ns
سیلت ریز
05/0 ns
2/0- ns
16/0- ns
26/0- *
2/0- *
اسیدیته
26/0- ns
08/0- ns
03/0 ns
1/0 ns
14/0- ns
C/N
18/0 ns
25/0 ns
03/0 ns
1/0 ns
26/0*
ازت کل
39/0-*
23/0- ns
26/0-


دیدگاهتان را بنویسید