منابع مقاله با موضوع
بارندگی، میانگین، ایستگاه پایان نامه ها

فیزیوگرافی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم
پارامتر
مقدار
واحد
مساحت حوضه
168. 15
کیلومترمربع
محیط حوضه
63
کیلومتر
تراکم شبکه رودخانه
097/1
کیلومتر در کیلومتر مربع
طول آبراهه اصلی تا مصب
30. 5
کیلومتر
نسبت انشعاب
4. 12
بی بعد
ضریب شکل هورتون
0. 25
بی بعد
ضریب گراویلیوس
1. 36
بی بعد
ضریب گردواری (میلر)
0. 53
بی بعد
ضریب تطویل (شیوم)
48/0
بی بعد
فاکتور شکل
6. 5
بی بعد
فاصله تا مرکز ثقل حوضه
17
کیلومتر
نسبت کشیدگی
0. 57
بی بعد
ارتفاع متوسط وزنی حوضه
590. 76
متر
حداقل ارتفاع حوضه
50
متر
حداکثر ارتفاع حوضه
2403
متر
شیب متوسط وزنی رودخانه اصلی
5. 74
درصد
شیب متوسط وزنی حوضه
31. 9
درجه
زمان تمرکز به روش کرپیچ
2. 47
ساعت
زمان تمرکز به روش کالیفرنیا
2. 30
ساعت
زمان تمرکز به روش چاو
2. 59
ساعت
زمان تمرکز به روش جیاندوتی
2. 92
ساعت

4-7 هیدرولوژی
به منظور بررسی وضعیت هیدرولوژی حوضه های آبریز و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین بررسی جریان ماهیانه و برآورد دبی سیلاب نیاز به آمار دبی هایی است که در ایستگاههای هیدرومتری اندازه گیری می‎شود جهت بررسی حوضه امامزاده ابراهیم از آمار ایستگاه مبارک آباد که در ارتفاع 70 متری وجود دارد استفاده شده است. جهت بررسی خصوصیات هیدرولوژی حوضه امامزاده ابراهیم روشهای زیر را انجام می‏دهیم.

4-7-1 بررسی آبدهی فصلی حوضه امامزاده ابراهیم
دبی جریان عبوری در ماههای مختلف سال در ایستگاه مبارک آباد بررسی و بصورت فصلی تجزیه و تحلیل گردید این تغییرات در جدول زیر مشخص می باشد.
– براساس آمار موجود درایستگاه مبارک آباد بیشترین جریان آبی در فصل پاییز با 94/12متر مکعب بر ثانیه که در حدود 6/31 درصد جریان آبی را به خود اختصاص می دهد. و کمترین جریان فصلی نیز در تابستان با 8/6 متر مکعب بر ثانیه که در حدود 6/16 درصد می باشد جدول زیر آبدهی فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد را نشان می دهد.

جدول 4-3 میانگین فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد
تابستان
پاییز
زمستان
بهار
جمع
درصد
دبی به m3
درصد
دبی به m3
درصد
دبی به m3
درصد
دبی به m3
درصد

8/6
6/16
94/12
6/31
7/10
1/26
55/10
7/25
99/40
100
باتوجه به مباحث فوق توزیع‏فصلی جریان آب را در ایستگاه مبارک آباد در شکل زیر نشان‏می‏دهیم.

شکل 4-7 میانگین فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد

4-7-2 تداوم جریان رودخانه ای
رودخانه در هر حوضه آبریز می تواند از نقطه نظر تداوم جریان با یکی از حالتهای رودخانه دائمی، غیر دائمی و خشک مشابه باشد. در حوضه آبریز چوبر شفت با توجه به بارش نسبتا خوب، جریان رودخانه ای در تمام طول سال وجود دارد. وجود چشمه ها و بارش برف در زمستان و همچنین ذوب برف در فصل گرم باعث گردیده اند که حتی زمانی که بارندگی بسیار اندک هم باشد یک جریان دائمی در رودخانه برقرار باشد.
4-7-3 ارتفاع آب جاری شده
برای برآورد ارتفاع رواناب از فرمول زیر استفاده شده است. در این فرمول از تقسیم حجم آب جاری شده به سطح حوضه ارتفاع آب جاری شده بدست می آید و برحسب میلی متر یا سانتی متر بیان می‏شود و در یک منطقه با مساحت حوضه نسبت معکوس دارد.
= Hارتفاع آب جاری شده ( ارتفاع رواناب ) برحسب میلی متر یا سانتی متر
= Aمساحت به کیلومتر مربع
= Vحجم جریان ( حجم آب جاری شده ) (M. C. M) به میلیون متر مکعب

جدول 4-4 برآورد ارتفاع متوسط رواناب ماهانه وسالانه ایستگاه مبارک آباد
ارتفاع رواناب
متوسط سالانه mm
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
ماه
638. 26
52. 57
27. 10
28. 66
24. 68
54. 18
89. 2
74. 52
46. 27
41. 63
54. 59
70. 89
73. 98
ارتفاع روانابmm

با توجه به جدول فوق بیشترین مقدار رواناب را فروردین ماه با 20/89میلی متر و بعد از آن اسفندماه و مهرماه بترتیب با 52/74 و 73. 98میلی متر داشته‏اند و کمترین مقدار ارتفاع رواناب را خرداد ماه با 68/24 میلی متر و پس از آن مرداد و تیر ماه با 10 /27 و 28. 66میلی متر داشته اند. متوسط ارتفاع رواناب سالانه نیز 26/638میلی متر می باشد.

4-7-4 آب نمود یا هیدروگراف طبیعی حوضه امامزاده ابراهیم
منحنی تغییرات دبی برحسب زمان را آب نمود یا هیدروگراف می نامند , هر چند تغییرات سطح آب در زمان نیز هیدروگراف نامیده می شود. بنابراین باید گفت هیدروگراف برای تجزیه و تحلیل رفتار منابع آب تهیه می شود. بررسی هیدروگراف حوضه , امکان مطالعه دبی حداکثر سیلاب , حجم سیلاب و میزان ذخیره حوضه پس از قطع بارندگی را فراهم می آورد در طراحی ابعاد سازه های آبی , نقش اساسی دارد (مهدوی, 1378 ).
با توجه به توضیحاتی داده شده و بر اساس داده‎های موجود آب نمود یا هیدروگراف ماهانه حوضه امامزاده ابراهیم ترسیم شده است.

جدول 4-5 میانگین دبی ماهیانه ایستگاه مبارک آباد
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
ماه
3. 3
1. 7
1. 8
1. 50
3. 40
5. 6
5
3
2. 7
3. 54
4. 6
4. 8
میانگین

شکل 4-8 هیدروگراف حوضه امامزاده ابراهیم ایستگاه مبارک آباد
4-8-اقلیم
یکی از اساسی ترین عوامل در ساختار کره زمین اقلیم است و بدون شک
طبیعت، انسان و کلیه مظاهر حیات در سطح گسترده ای متاثر از شرایط اقلیمی می باشند. آب و هوا یکی از مهمترین فاکتورهای محیط محسوب می شود که در زندگانی بشر و موجودات زنده دیگر خصوصاً نباتات تاثیر بسزایی داشته و عامل اصلی انتشار آنان به شمار می آید.

4-8-1 انتخاب پایه زمانی مشترک
با توجه به اینکه در اقلیمهای مرطوب و نیمه مرطوب گیلان و مازندران با در اختیار داشتن هر 7 سال آمار بارش می‏توان سه سال دیگر نیز بازسازی داده‏های کمبود را انجام داد و از آنجاییکه اقلیم منطقه نیز از نوع مرطوب می‏باشد. بنابراین می‏توان به بازسازی دراز مدت ایستگاهها اقدام کرد که شاخص 13 ساله در نظر گرفته شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد درموردهوش مصنوعی، مدل‌سازی، الگوریتم ژنتیک

4-8-2 تواتر طبیعی بارندگیهای سالانه
فرکانس طبیعی بارندگیهای سالانه ایستگاه چوبر در یک دوره آماری 13 ساله (75-1374) تا (87 -1386) نشان می‏دهد که تغییرات محسوسی در بارندگیهای سالانه مشاهده می‏شود بطوریکه کمترین مقدار بارندگی با ارتفاع 5/1041 میلی‏متر در سال 76-75 و بیشترین مقدار بارندگی در سال 83-1382 با ارتفاع 5/1693 میلی‏متر در یک دوره 13 ساله روی داده است. میانگین بارندگی سالیانه نیز 1/1430 میلی‏متر می‏باشد. در چنین وضعیتی اگر بخواهیم تغییرات زمانی داده را مورد بررسی قرار دهیم دامنه تغییرات به حدی است که نمی‏توان از آن چیزی درک کرد. لذا برای آنکه تصویر روشنتری از تغییرات داشته باشیم و بتوانیم دوره‏های پرآبی و کم‎آبی را بیان کنیم از میانگین متحرک 3، 5 ساله استفاده می‏کنیم. در جدول شماره 4-3 میانگین متحرک بارندگی 3 ساله و 5 ساله ایستگاه بارندگی حوضه برآورده شده است و در شکل شماره 4-1 تغییرات بارندگی سالانه و میانگین متحرک 3 ساله و 5 ساله ایستگاه چوبر مشخص می‏باشد.

جدول 4-6 بارش سالانه و میانگین متحرک 3 و 5 ساله در ایستگاه چوبر
سال
بارندگی mm
میانیگن‏متحرک3 ساله
میانگین متحرک 5 ساله
87-86
86-85
85-84
84-83
83-82
82-81
81-80
80-79
79-78
78-77
77-76
76-75
75-74
5/1340
5/1099
1588
5/1652
5/1693
3/1540
5/1548
8/1181
1482
1563
1/1530
5/1041
1/1330
ــــ
7/1342
7/1446
7/1644
8/1628
1/1594
5/1423
1/1404
9/1408
1525
1446
6/1300
ــــ
ــــ
ــــ
8/1474
8/1514
6/1604
3/1523
2/1489
1/1463
1/1461
7/1359
3/1389
ــــ
ــــ

3/18591=
1/1430 P =

در این روش ابتدا میانگین بارندگی 75-74 و 76-75 و 77-76 را با هم جمع کرده و تقسیم بر 3 نموده و میانگین بارندگی آن 3 سال 6/1300 را برای سال 76-75 می‏نویسیم و به همین ترتیب سالهای بعد را انجام می‏دهیم و در میانگین متحرک 5 ساله ابتدا 5 سال اول را با هم جمع کرده و تقسیم بر 5 می‏کنیم و برای سال 77-76 منظور کرده و سپس همچنان ادامه می‏دهیم. بطور کلی تغییراتی که در این اعداد وجود دارد تصاویر بهتری از بارندگی به دست می‏دهد با ترسیم شکل بارندگی سالانه و میانگین متحرک 3 و میانگین متحرک 5 ساله تغییرات فوق را به نمایش می‏گذاریم.

شکل 4-9 تغییرات سال‏به‏سال بارندگی و میانگین ‏متحرک3 و5 ساله‏ حوضه امامزاده ابراهیم

بارندگی سالانه:
باتوجه به داده های آماری ایستگاه چوبر شفت در حوضه امامزاده ابراهیم، بیشترین بارش سالانه در حوضه در سال 1383-1382 با5/1693 میلی مترو کمترین بارش سالانه در سال 1376-1375 با 5/1041 میلی متر اتفاق افتاده است. روندبارندگی درحوضه نشاندهنده کاهش بارندگی درسالهای اخیرمی باشد. شکل شماره میانگین بارندگی سالانه حوضه امامزاده ابراهیم را نشان می دهد.

شکل 4-10 میانگین بارندگی سالانه حوضه امامزاده ابراهیم
4-8-3 بارندگی ماهیانه
به منظور تعیین و توزیع بارندگی ماهانه در هر یک از حوضه های آبریز لازم است از نزدیکترین ایستگاه به ارتفاع متوسط یا مرکز ثقل حوضه استفاده نمود و متوسط بارندگی سالانه حوضه را که از نقشه هم باران مورد محاسبه قرار گرفته به نسبت درصدهای ماهانه آن ایستگاه توزیع نمود. با توجه به توضیحاتی که داده شد بارندگی ماهیانه حوضه امامزاده ابراهیم را به روش زیر محاسبه می‏کنیم و سپس نوع اقلیم حوضه فوق را مشخص می‏نماییم.

جدول 4-7 برآورد متوسط بارندگی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم
ماه
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
سالانه
حوضه آبریز امامزاده ابراهیم
216. 7
46. 7
104. 5
63. 6
100. 0
101. 2
90. 1
128. 4
119. 7
165. 0
159. 5
161. 4
1430. 1

از جدول بالا مشاهده می شود که در هیچ ماهی متوسط بارندگی ماهیانه کمتر از 7/46 میلی متر نیست و از این رو می توان تشخیص داد که اقلیم حوضه از نوع مرطوب می باشد از نظر توزیع بارندگی ماهیانه شهریور با متوسط بارندگی 7/216 میلی متر دارای بیشترین مقدار بارندگی و آبان ماه با 7/46 میلی متر دارای کمترین مقدار بارندگی می باشند همانطور که مشاهده می‏شود روند بارندگی به این صورت می باشد که کمترین ریزش در فصل بهار و بیشترین بارندگی در فصل پاییز می‏باشد البته فصل تابستان با 368 میلی متر بارندگی بعد از فصل پاییز دارای بارندگی زیادی می‏باشد. این روند بارندگی در حوضه از دو عامل اقلیمی تأثیر می پذیرد. نخست اینکه محدوده مورد مطالعه به دلیل قرار گیری در عرضهای متوسط جغرافیایی در فصل گرم با پیشرفت و گسترش پر فشار جنب حاره ای که از عرضهای بالاتر می آیند باعث می‏شود تا سیستمهای کم فشار عرضهای متوسط که اغلب با باران و هوای مرطوب همراه است و س
یستم بادهای غربی به طرف عرضهای قطعی (در عرضهای بالا ) عقب نشینی کند بنابراین در فصل گرم سال کمترین باران در منطقه رخ می دهد و آن مقدار باران فصل گرم سال نیز محصول پدیده های محلی از جمله پوشش گیاهی , کوههای مرتفع و وجود دریا و. . . است. در حالیکه افزایش ریزش باران در ماههای اواخر تابستان و پاییز به دلیل وجود آبهای گرم دریای کاسپین و عقب نشینی پر فشار جنب حاره بطرف خط استوا و پیشرفت سیستم بادهای غربی به طرف عرض میانه می باشد که باتلاقی آن سیستم با آبهای گرم دریای کاسپین موجب افزایش و یا ریزش بیشترین باران در طول ماههای سال می گردد و این موضوع را در ایستگاه مورد مطالعه بخوبی مشاهده می کنیم بطوریکه در شهریور ماه ومهر ماه دارای بیشترین بارندگی وکمترین بارندگی در فصل بهار ( خرداد ماه ) مشاهده‏می‏شود. بطورکلی آنچه که از متوسط بارندگی ماهانه حوضه می توان استنتاج کرد این است که بیشترین بارندگی ماهانه منطبق با آغاز دوره سرما یا پایان دوره گرما می باشد. که بیشترین مقدار باران در شهریور ماه و مهر ماه رخ می دهد. در حقیقت با توجه به مطلب فوق می‏توان گفت ک


دیدگاهتان را بنویسید