عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

انواع خروجی خلاقیت:

بنا بر نظر محققین و صاحب نظران،خروجی خلاق،طیف وسیعی از چیزها را در بر داشته که مهمترین آن ها عبارتند  از:«ایده[1]»؛«محصول[2]»؛«راه حل[3]»؛«رویه[4]» و «خدمت[5]».

در جدول (2-2) انواع خروجی خلاق و فراوانی هر یک از خروجی ها بر اساس نظر اندیشمندان خلاقیت آمده می باشد.

[1]. Idea

[2] . Product

[3] . Solution

[4] . Procedure

[5] . service

بطوریکه ملاحظه می کنین بعضی از اندیشمندان قائل به یک خروجی خلاق بوده،در حالی که بعضی قائل به بیش از یک  خروجی می باشند . در مجموع می توان گفت  که  خروجی خلاق در بردارنده تمامی عینیات و ذهنیات،نتایج مختلف  و  دستاوردهای مختلف از قبیل،ایده های خلاق،محصولات خلاق،راه حل های خلاق،رویه های خلاق انجام کار و خدمات  خلاق می گردد.

ج)  خلاقیت در برابر نوآوری:

اگرچه واژه خلاقیت با نوآوری به گونه مترادف بهره گیری می گردد اما غالب محققان عقیده دارند که دو اصطلاح نوآوری و  خلاقیت بایستی به گونه جداگانه مد نظر قرار گیرند،زیرا که دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند. خلاقیت تصریح به آوردن چیزی جدید به مرحله هست،در حالی که نوآوری دلالت برآوردن چیزی جدید به مرحله  بهره گیری دارد. هم چنین رزنفلد و سروو(1990)[1] ماهیت خلاقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردند:

انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری

در معادله نوآوری فوق،کلمه مفهوم تصریح بر ایده ای می باشد که با در نظر داشتن چهارچوب مرجعی آن فرد،دپارتمان،سازمان و  یا یک دانش انباشته شده جدید می باشد. کلمه اختراع تصریح به هر ایده ای جدید می باشد که به حقیقت رسیده باشد ، کلمه انتفاع  بر به دست آوردن حداکثر بهره گیری از یک اختراع دلالت دارد. نوآوری  عبارتست از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو ناشی از خلاقیت،به بیانی دیگر، در خلاقیت  تمام نوآوریها منعکس کننده یک تغییرند اما تمام تغییرها،  نوآوری نیستند (مال امیری،1386).

تغییر سازمانی به عنوان اتخاذ یک فکر یا رفتار جدید به وسیله سازمان مشخص می گردد،اما نوآوری سازمان اتخاذ یک

[1]. Rosenfeld & Servo

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد