عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

خلا صه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (EFAS) در حوزه دانشجویی و فرهنگی

عواملی که به عنوان فرصت اولویت دارند: میانگین سطح تحصیلات جامعه با وزن 065/0 و رتبه 59/2، وجود افراد تسهیل کننده امور دانشگاه آزاد در بیرون دانشگاه با وزن 063/0 و رتبه 68/2، وجود زیر ساخت های شهری مناسب و امکانات شهری با وزن 061/0 و رتبه 185/3، نسبت مقبولیت دانشگاه ازاد در بین موسسات فرهنگی منطقه با وزن 059/0 و رتبه 87/2، و مقبولیت دانشگاه ازاد در بین نیروهای سیاسی با وزن 058/0 و رتبه 83/2 ، سطح رفاه عمومی کشور با وزن 058/0 و رتبه 84/2 ، ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس با وزن 058/0 و رتبه 93/2 ، توان علمی دانش‌آموختگان دبیرستان‌ها با وزن 057/0 و رتبه 14/3 ، کمک‌های مردمی با وزن 052/0 و رتبه 75/2

عواملی که به عنوان تهدید اولویت دارند: درصد بیکاری با وزن 065/0 و رتبه 67/2، رقبای خارج از کشور با وزن 064/0 و رتبه 93/2، رقبای داخل کشور با وزن 063/0 و رتبه 69/2، نرخ تورم با وزن 059/0 و رتبه 98/2 و کسری بودجه با وزن 058/0 و رتبه 45/2، احزاب سیاسی با وزن 055/0 و رتبه 84/2، معضلات عمومی جامعه با وزن 053/0 و رتبه 89/2، قیمت نفت با وزن 052/0 و رتبه 96/2. با در نظر داشتن جمع امتیاز‌ها (833/2)، به گونه کلی می‌توان گفت واکنش دانشگاه نسبت عواملی که به عنوان فرصت و تهدید در حوزه دانشجویی و فرهنگی اولویت دارند اندکی کمتر از متوسط بوده می باشد. (جدول 23).

جدول 23. اختصار تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(EFAS)  در حوزه دانشجویی و فرهنگی

-3-4: عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد دانشگاه در حوزه عمرانی

عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد دانشگاه در حوزه عمرانی (فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خارجی) همراه با اندازه اهمیت(وزن) و واکنش دانشگاه نسبت به عامل مزبور(رتبه) توسط 35 نفر مشخص شده می باشد (مجموع وزن‌ها 1 و مقیاس رتبه 1 تا 5 می‌باشد). از بین این شاخص‌ها بیشترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص «نرخ تورم» با میانگین وزن 034/0 و میانگین رتبه 92/2 و کمترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص « قانون کار » با میانگین وزن 010/0 و میانگین رتبه 64/2 بوده می باشد (جدول 24).

 

جدول24. مد، درصد فراوانی مد، میانگین وزن و رتبه عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد دانشگاه در حوزه عمرانی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد