عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

سابقه خدمت

از بین 50 نفر مورد مطالعه، 48 نفر سابقه خدمت خود را مشخص نموده که سابقه کار39 نفر(78%) 1 تا 5 سال، 9 نفر(18%) 6 تا 10 سال و هیچکدام دارای سابقه 11 تا 15 سال نبوده می باشد (جدول و نمودار 7).

جدول7. توزیع فراوانی سابقه خدمت

: تبیین شاخص‌های عملکردی شرکت تجاری گردشگری بهده

10-2-1: شاخص‌های عملکردی شرکت در بخش خدمات

اندازه اهمیت(وزن) شاخص‌های عملکردی دانشگاه در حوزه آموزشی و واکنش دانشگاه نسبت به عامل مزبور(رتبه) توسط 50 نفر مشخص شده می باشد (مجموع وزن‌ها 1 و مقیاس رتبه 1 تا 5 می‌باشد) که از بین این شاخص‌ها بیشترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص « نسبت استاد به اعضای هیأت علمی » با میانگین وزن 042/0 و میانگین رتبه 72/2 و کمترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص « نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کارشناسی » با میانگین وزن 032/0 و میانگین رتبه 76/1 بوده می باشد (جدول8).

جدول 8. میانگین وزن و رتبه شاخص‌های عملکردی دانشگاه در حوزه آموزشی

اختصار تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFAS) در حوزه آموزشی

نقاط قوت در حوزه آموزش: تعداد رشته‌های مقاطع مختلف تحصیلی با 103/0، رتبه 97/2، میانگین ساعت حضور واقعی هیأت علمی درهفته برای مشاوره با وزن 089/0، رتبه 76/2 ، نسبت انطباق بین رشته تحصیلی وموضوع مورد تدریس در سال با وزن 089/0، رتبه 86/2 ، فضاهای کمک آموزشی (کارگاه، آزمایشگاه، مزرعه، …) با وزن 079/0 و رتبه 72/2 ، نسبت استادیار به اعضای هیأت علمی با وزن 078/0 و رتبه 76/2 ، تعداد دفعات ارزیابی دانشجو از دانشگاه در سال با وزن 068/0 و رتبه 10/3 می‌باشند.

نقاط ضعف در حوزه آموزش: میانگین ساعت تدریس هیأت علمی در هفته با وزن 068/0 و رتبه 786/2 ، میانگین تعداد دانشجو در

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد