عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

 • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

 

1-5) چارچوب نظری پژوهش:

چهارچوب نظری الگویی می باشد که فرد پژوهشگر بر اساس آن درمورد روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند تبیین هایی فراهم می کند. چهارچوب نظری روابط بین متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی را که مبانی این روابط هستندمی پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند.همان گونه که مطالعه پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل  می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ،1385: 94).

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت می باشد.بر این اساس مدل نظری پژوهش بر اساس مطالعه کوالهو و همکاران (2011) بصورت شکل زیر(1-1) ارائه گردید.در مدل پژوهش نظاره می گردد، متغیر وابسته خلاقیت می باشد. عوامل زمینه ای نیز شامل پیچیدگی شغل و روابط در کار  متغیر مستقل هستند . پیچیدگی در شغل در این مدل از پنج مولفه شامل: تنوع کاری، بازخورد کاری، استقلال در کار، مفهوم (معنا) در کار، و اهمیت کار تشکیل شده می باشد. همچنین روابط در کار نیز همانگونه که در شکل نشان داده شده اند شامل: ارتباط با سرپرست، ارتباط با همکار و ارتباط با مشتری می گردد. شکل 1-1 روابط میان متغیرهای فوق را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد