تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

– چارچوب نظری پژوهشی:

گردن(2009) نشان داد که ارتباط مثبتی بین عملکرد یادگیری دانشجویان و موفقیت تحصیلی آنان هست. پس می توان عملکرد یادگیری را به عنوان یکی از پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی و در نهایت موفقیت آتی دانشجویان دانست. عمکرد یادگیری ابعاد نتایج یادگیری مانند ارزیابی شخصی دانش ، درک ،مهارت و تمایل به یادگیری بیشتر را مورد مطالعه قرار می دهد.(یانگ ات آل ،2003). یانگ و همکاران(2003) عملکرد یادگیری را به صورت اندازه دانش اکتساب شده فرد در دانشگاه، اندازه مهارت حاصل شده در فرد، اندازه بکارگیری موضوعات یادگرفته شده، اندازه بهره گیری از آموخته ها در اقدام و در نهایت اندازه یادگیری کلی فرد مفهوم سازی و عملیاتی نمودند. از سوی دیگر با در نظر داشتن اهمیت تأثیر عملکرد یادگیری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یکی از محورهای اصلی پژوهش در این حوزه می باشد. در این راستا با در نظر داشتن ارتباط دیرپا بین انگیزش و عملکرد در مطالعات در حوزه های مختلف، یکی از متغیرهایی که پیش بینی می گردد که در عملکرد یادگیری دانشجویان تأثیر داشته باشد، سطح انگیزش یادگیری می باشد که خود منتج از عوامل مختلفی می باشد.

مسائلی[1](2007) عوامل انگیزش یادگیری در دانشجویان را شخصیت فرد یادگیرنده، پشتیبانی و مشارکت خانواده، نفوذ همتایان، عملکرد اساتید دانشگاه و امکانات یادگیری معرفی نمود که در این پژوهش از چارچوب مفهومی این محقق جهت مطالعه تأثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری بهره گیری خواهد گردید.

از میان عوامل انگیزش یادگیری، نتایج نشان داد که شخصیت دانشجویان تاثیر باطنی داشته و  باعث ایجاد اثرمثبتی در موفقیت‌های بیشتر و یادگیری بهترمی‌گردد(ابوسری،2009).ابوسری(2009)آشکارکرد دانشجویانی که استرس بسیاری ندارند و خلاقانه فکر می‌کنند، تکالیف دانشگاهی را بهتر انجام می‌دهند. بعضی پژوهشگران تبیین دادند که شخصیت فرد می‌تواند از طریق رفتارهایی مانند کسب شیوه یادگیری و مهارت‌های منطقی برای رسیدن به مراتب بالاتر تبیین داده گردد(سچولز، تومال ،2006). با این تفاصیل همگان این نکته را قبول دارند که اگر انگیزش تنها به صورت خارجی باشد، تنها کوشش در به خاطرسپاری مطالب دارند و دانشجویانی که انگیزه درونی دارند، زمان و انرژی بیشتری برای ایجاد تفکر انتقادی و دانش پیرامون موضوع صرف می‌کنند(سچیفل، 1991). همچنین یافته های حاصل از فراتحلیل ها در قرن حاضر اهمیت متغیر های شخصیتی را در پیش بینی و تبیین عملکرد نشان داده اند. در یک بازنگری مربوط به متغیر های پیش بین اشمیت[2] و همکاران دریافتند که شخصیت، پیش بین اصلی مولفه های انگیزش می باشد(لاتام، 1389).به علاوه انگیزه دانشجویان در امر یادگیری می‌تواند توسط کسی که فرآیند یادگیری را ممکن ساخته، داخل یا خارج از کلاس ایجاد و تقویت گردد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دانشجویان در صورت نظاره انگیزه استاد، ارتباط دوستانه او با دانشجویان در طول دوران استرس و اضطراب دانشگاه و بهره گیری از کمک‌های به جا در کلاس بیشتر انگیزه پیدا می‌کنند( مسائلی ، 2007). سچولز، تومال (2006 )ارتباط مثبتی بین انگیزه یادگیری دانشجویان و آماده‌سازی محتوای مطالب درسی توسط اساتید یافتند. مطالعه دیگری که توسط(لبلنک ،نگوین،1999) ایجاد گردید، اهمیت مهارت‌های ارتباطی اساتید، توجه مثبت و گواهینامه‌های پژوهشی دانشگاهی را در راضی کردن و انگیزه بخشیدن به دانشجویان در مقاطع بالاتر را مطالعه می‌نمود. این مطلب به تقویت این مسئله کمک می کند که اساتید بهتر آماده ‌شده، با مهارت‌های ارتباطی خوب و شیوه تدریس پژوهش‌محور دانشجویان را به یادگیری تشویق می‌کنند. پارادایم دیگری که تأثیر اساتید در یادگیری دانشجویان را تشریح می کند، بهره گیری از روش‌شناسی‌های آموزشی امروزی می باشد، مانند بهره گیری از امکانات صوتی تصویری برای ارائه درس در کلاس، پروژه‌های صنعت محور که هم اساتید و هم دانشجویان را درگیر می کند و پیوندی بین صنعت و دانشگاه ایجاد می‌نماید، تکالیف خلاقانه گروهی و بهره گیری از شیوه تدریسی که به جای ارائه بر مورد تکیه کند تا مطلب را انتقال دهد(بکار ،درهر، گوتهری ،2000و بگنر ،رافائل،پرسلی، 2002وجکسون 2003) این شیوه‌ها کمک می‌کنند که توجه دانشجویان در کلاس درس افزایش یابد و آن‌ها را به مشارکت در فعالیت‌های کلاسی تشویق می کند که این‌ها به یادگیری دانشجویان می‌انجامند. این‌ها همه عوامل مهمی هستند که یک فرد به عنوان استاد می‌تواند با در نظر گرفتن آنان به یادگیری دانشجویان کمک کند، اگرچه تأثیر اهمیت ارتباط دوستانه، قابلیت دستیابی، و در دسترس بودن اساتید قابل انکارنیست(گرنیتز،کرنیگ،هریچ ،2009).اساتید تکالیف دشواری را به دانشجویان محول می‌کنند، اما اگر در دسترس، علاقه‌مند به کمک کردن، و برخوردار از دانش باشند، نه تنها علاقه و انگیزه دانشجویان کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش هم می‌یابد.

[1] .Masaali

[2] Schmitt

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد