عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

– نفوذ همتایان

دانشجویان از طریق  تعاملات فکری و اجتماعی چیزهای زیادی از یکدیگر می آموزند (آستین، 1977؛ و همکاران 1999؛ جاویزو کیس[1]، 2009). در واقع، یادگیری همسالان[2] بسیاری از تکنیکهای آموزشی موثر را پی ریزی می کند که  ازآن جمله می توان به یادگیری مشارکتی (جانسون و همکاران، 1991؛ اسمیت، 1980) و یادگیری مبتنی بر مساله[3] تصریح نمود (بارت، 2001؛ Barrows و Tamblyn، 1980). یادگیری مبتنی بر مساله ،آموزش دانشجو محوری می باشد که طی آن افراد در ارتباط با موضوع از طریق راه حل های رفع مشکل تجاربی را می آموزند. یکی دیگر از روش های مفید رویکرد یادگیری همسالان شامل در گیر کردن دانشجویان ارشد و یا بالاتر به آموزش و کمک به دانشجویان مقطع پایین تر در فعالیت هایی مانند آموزش های تکمیلی (استون و جاکبس[4]، 2006)، طرفداری و راهنمایی کردن همسالان (هانسن و همکاران، 2008)، و تدریس خصوصی به همسالان (کالوین، 2007؛ ماجین و چرچس[5]، 1995) می باشد.

مبنای نظری یادگیری همسالان را می توان به نظریه وابستگی متقابل اجتماعی[6] که همکاری را به عنوان وابستگی متقابل میان اهداف فردی (کافکا، 1935؛ لوین، 1935)و نظریه رشد شناختی اجتماعی (ویگوتسکی، 1978)نسبت داد. که تبیین می دهد یک فرد چگونه دانش و مهارت را از طریق تعامل فعال با دیگران در یک محیط مشترک بدست می آورد. یادگیری همسالان در یک محیط همکاری، مانند به عنوان یک تیم دانشجویی، هنگامی رخ میدهد که اعضا برای رسیدن به اهداف یادگیری مشترک به صورت متقابل کار کنند(جانسون و همکاران، 2007). به طوریکه هر دانش آموز یا دانشجو درک می نماید که دستاوردهای فردی به عملکرد دیگران بستگی دارد، افراد در فعالیت هایی که باعث ارتقاء موفقیت دیگران می گردد درگیر
می شوند، که شامل کمک و همکاری کردن، طرفداری کردن و تشویق و قدردانی از کوشش های یکدیگر (جانسون و همکاران، 1998)می باشد. این نوع یادگیری مستلزم فرآیندهای شناختی مانند تبیین، تفکر انتقادی، به چالش کشیدن یکدیگر می باشد. دانش آموزان تمایل بیشتری برای دریافت راهنمایی در مورد “چگونگی یادگیری” در یک محیط امن و غیر تهدید آمیز از همسالان خود دارند (پاور و دانفی،2010).

1.Boud et al; Jawitz and Case؛Astin

2.Peer Learning

3.Problem-Based Learning(Pbl)

4.Stone and Jacobs

5.Colvin, Magin and Churches

6.Social Interdependence Theory

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد