شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

مهارت فنی :

مهارت ها شکل ساختار یافته دانش کاری هستند که اکتسابی و قابل یادگیری می باشند. مهارت ها به آسانی بدست نیامده و بر اساس تکرار، تجربه و تمرین و بعبارتی بکار بستن دانسته ها بدست آمده و از درون می جوشند. مهارت ها، راه های مختلف اجرای یک تأثیر هستند. برای حسابداران، حساب کردن یک مهارت می باشد. همچنین مهارت ها همراه هوشمندی طبیعی شما، ترکیبی به وجودمی آورند که بسیار ارزشمند می باشد (باکینگهام و کلیفتون،2001).

بعضی از اندیشمندان مانند آمابیل (1998)، دراکر (1991)، و فورد و گیویا[1] (1995) داشتن مهارت فنی را برای خلاقیت مهم می دانند. برای مثال، آمابیل معتقد می باشد مهارت فنی در زمینه فعالیت مربوطه یکی از مهم ترین عوامل موثر در خلاقیت می باشد. به این معنی که فرد توانایی بکارگیری دانش حاصل از آموزش و تجربه را در انجام وظایف مربوطه (مانند بهره گیری از ابزارها و تجهیزات مرتبط با فعالیت مربوطه) داشته باشد (مال امیری،1386). این مهارت از طریق کاربرد دانش، به تولید ایده ها و محصولات خلاق کمک می کنند. هر چند این مهارت ها برای خلاقیت کافی نبوده، اما بدون آنها نیز خلاقیت امکان پذیر نمی باشد (فورد،گیویا،1995).

[1]  Ford & Gioia

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد