تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

اهداف پژوهش

این پایان نامه با هدف شفاف­سازی مفهوم توانمندسازی و تعیین تأثیر آن در ارتباط بین مدیریت منابع­انسانی و مشتری مداری نوشته شده می باشد. بین توانمندسازی ساختاری و توانمندسازی روان­شناختی به عنوان یک توجه کاری، تمایزاتی قائل شده و تأثیر هر دو در ارتباط بین HRM و مشتری مداری تعریف شده می باشد.

عمده هدف های پژوهش حاضر به صورت اختصار:

 • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
 • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
 • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
 • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

 

5-1 سئوالات پژوهش

     پرسش اصلی: بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی با مشتری مداری چه ارتباط ای هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پرسش فرعی:

اولویت بندی عوامل توانمندسازی ساختاری و روانشناختی که با عوامل مشتری مداری ارتباط دارند چگونه می باشد؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
 • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
 • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
 • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد