تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات:

هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه  دستیابی به آنها وابسته می باشد.این پدیده ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می­گردند،یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله  انتخاب شده در هر پژوهش،مستلزم دست یافتن به داده های  می باشد که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ­های احتمالی و موقتی برای مسأله  پژوهش مطرح شده اند را آزمون نمود. ابزار­های گوناگونی برای بدست آوردن داده ها مانند نظاره،مصاحبه،پرسشنامه، و مدارک و اسناد هست. هر یک از این ابزار ها مزایا و معایبی دارند که هنگام بهره گیری از آنها بایستی مورد توجه قرارگیرند.تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشودو از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد.هر پژوهشگری با در نظر داشتن ماهیت مسأله و فرضیه های طراحی شده  یک یا چند ابزار راطراحی می کندو پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها،از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جویدتا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید. انتخاب ابزارها بایستی بگونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه  انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این دستآوردها پژوهش خود را معتبر سازد.(خاکی،1386،ص159)

در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از ابزار مطالعه و مراجعه به اسناد و مدارک، با مراجعه به بانک اطلاعاتی بانک مهر اقتصاد در استان گیلان، و از ابزار پرسشنامه برای تعیین هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت،ضعف،فرصت وتهدید توسط مدیران شعب  مدل SWOT برای این شرکت بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد