تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

 

اهداف جزئی:

 1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
 2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
 3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
 4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

1-2-                    فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی1: زیر سیستم های مختلف یک سیستم اطلاعاتی تاثیر مثبتی بر بازاریابی اینترنتی دارد.

فرضیه های فرعی:

 1. مدیریت دانش بر بازاریابی اینترنتی تأثیر گذار می باشد.
 2. مدیریت زنجیره ای تأمین بر بازاریابی اینترنتی تأثیر گذار می باشد.
 3. مدیریت روابط با مشتری بر بازاریابی اینترنتی تأثیر گذار می باشد.

فرضیه اصلی2:بازاریابی اینترنتی منسجم تأثیر مثبتی بر عملکرد تجارت الکترونیک دارد.

1-3-                        روش اجرای پژوهش:

روش پژوهش از نظر نوع پژوهش، توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت می باشد که دارای نشان اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت،معدن و تجارت هستند  که تعداد 93 شرکت از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردید،ابزار سنجش و اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاریLISREL 8.53  بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

 

اهداف جزئی:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
 2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
 3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
 4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد